1 Chronicles 7

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G3588 τοις G5207 υιοίς G* Ισσάχαρ G* Θαλά G2532 και G* Φούα G* Ιασούβ G2532 και G* Σομβράν G5064 τέσσαρες
  2 G2532 και G5207 υιοί G* Θωλάμ G* Οζί G2532 και G* Ραφέα G2532 και G* Ιαρουήλ G2532 και G* Ιαμί G2532 και G* Ιαβσάν G2532 και G* Σαμουήλ G758 άρχοντες G2596 κατ΄ G3624 οίκον G3965 πατριών αυτών G1473   G3588 τω G* Θαλά G1415 δυνατοί G2479 ισχύϊ G2596 κατά G1078 γενέσεις αυτών G1473   G3588 ο G706 αριθμός αυτών G1473   G1722 εν G2250 ημέραις G* Δαυίδ G1501 είκοσι G2532 και G1417 δύο G5505 χιλιάδες G2532 και G1812 εξακόσιοι
  3 G2532 και G5207 υιοί G* Οζί G* Ιεζερία G2532 και G5207 υιοί G* Ιεζερία G* Μιχαήλ G* Αβδία G2532 και G* Ιωήλ G2532 και G* Ιωσία G4002 πέντε G758 άρχοντες G3956 πάντες G1473 αυτοί
  4 G2532 και G1909 επ΄ G1473 αυτών G2596 κατά G1078 γενέσεις αυτών G1473   G2596 κατ΄ G3624 οίκον G3965 πατριών αυτών G1473   G3439.1 μονόζωνοι G2478 ισχυροί G3904.4 παρατάξασθαι G1519 εις G4171 πόλεμον G5144 τριάκοντα G2532 και G1803 εξ G5505 χιλιάδες G3754 ότι G4129 επλήθυναν G1135 γυναίκες G2532 και G5207 υιούς
  5 G2532 και G3588 οι G80 αδελφοί αυτών G1473   G1519 εις G3956 πάσας G4772 συγγενείας G* Ισσάχαρ G1415 δυνατοί G1411 δυνάμει G3589 ογδοήκοντα G2532 και G2033 επτά G5505 χιλιάδες G3588 η G1076 γενεαλογία αυτών G1473   G3956 πάντων
  6 G5207 υιοί G* Βενιαμίν G* Βαλαέ G2532 και G* Βοχώρ G2532 και G* Ιδιεήλ G5140 τρεις
  7 G2532 και G5207 υιοί G* Βαλαέ G* Ασσεβών G2532 και G* Οζί G2532 και G* Οζιήλ G2532 και G* Ιερεμούθ G2532 και G* Ουρί G4002 πέντε G758 άρχοντες G3624 οίκων G3965 πατριών αυτών G1473   G2478 ισχυροί G1411 δυνάμει G2532 και G3588 η G1076 γενεαλογία αυτών G1473   G1501 είκοσι G1417 δύο G5505 χιλιάδες G2532 και G5144.8 τριακοντατέσσαρες
  8 G2532 και G5207 υιοί G* Βοχώρ G* Ζαμαρία G2532 και G* Ιωάς G2532 και G* Ελιέζερ G2532 και G* Ελιωνέ G2532 και G* Αμαρί G2532 και G* Ιερμώθ G2532 και G* Αβιά G2532 και G* Αναθώθ G2532 και G* Αλαμώθ G3956 πάντες G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Βοχώρ
  9 G2532 και G3588 η G1076 γενεαλογία αυτών G1473   G2596 κατά G1078 γενέσεις αυτών G1473   G758 άρχοντες G3624 οίκων G3965 πατριών αυτών G1473   G1415 δυνατοί G2479 ισχύϊ G1501 είκοσι G5505 χιλιάδες G2532 και G1250 διακόσιοι
  10 G2532 και G5207 υιοί G* Ιεδιήλ G* Βαλαάν G2532 και G5207 υιοί G* Βαλαάν G* Ιησούς G2532 και G* Βενιαμίν G2532 και G* Αώθ G2532 και G* Χαναά G2532 και G* Ζηθάν G2532 και G* Θαρσείς G2532 και G* Ασσαείρ
  11 G3956 πάντες G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Ιεδιήλ G758 άρχοντες G3588 των G3965 πατριών G1415 δυνατοί G2479 ισχύϊ G2033.2 επτακαίδεκα G5505 χιλιάδες G2532 και G1250 διακόσιοι G1607 εκπορευόμενοι G1411 δυνάμει G3588 του G4170 πολεμείν
  12 G2532 και G* Σαπάμ G2532 και G* Ηφάμ G2532 και G5207 υιοί G* Ιρ G2532 και G* Ασίμ G5207 υιοί G* Αχέρ
  13 G5207 υιοί G* Νεφθαλί G* Ιεσσιήλ G* Γουνί G2532 και G* Ιεσσέρ G2532 και G* Σελλήμ G5207 υιοί G* Βαλαά
  14 G5207 υιοί G* Μανασσή G* Εσριήλ G3739 ον G5088 έτεκεν G3588 η G3825.1 παλλακή G1473 αυτού G3588 η G* Σύρα G3588 τον G* Μαχείρ G3962 πατέρα G* Γαλαάδ
  15 G2532 και G* Μαχείρ G2983 έλαβε G1135 γυναίκα G3588 τω G* Οφέμ G2532 και G3588 τω G* Σαφίμ G2532 και G3686 όνομα G3588 τη G79 αδελφή αυτών G1473   G* Μααχά G2532 και G3686 όνομα G3588 τω G1208 δευτέρω G* Σαλπαάδ G2532 και G1080 εγεννήθησαν G3588 τω G* Σαλπαάδ G2364 θυγατέρες
  16 G2532 και G5088 έτεκε G* Μααχά G3588 η G1135 γυνή G* Μαχείρ G5207 υιόν G2532 και G2564 εκάλεσε G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G* Φάρες G2532 και G3686 όνομα G3588 τω G80 αδελφώ αυτού G1473   G* Σάρος G2532 και G5207 υιοί αυτού G1473   G* Ηλάμ G2532 και G* Ρακάμ
  17 G2532 και G5207 υιοί G* Ηλάμ G* Βαδάν G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Γαλαάδ G5207 υιόυ G* Μαχήρ G5207 υιόυ G* Μανασσή
  18 G2532 και G3588 η G79 αδελφή αυτού G1473   G3588 η G* Μελχάθ G5088 έτεκε G3588 τον G* Ιεσσούδ G2532 και G3588 τον G* Αβιεζέρ G2532 και G3588 τον G* Μααλά
  19 G2532 και G1096 εγένοντο G5207 υιοί G* Σαμείδα G* Ηείμ G2532 και G* Συχέμ G2532 και G* Λοχεϊ G2532 και G* Ενιάμ
  20 G2532 και G5207 υιοί G* Εφραϊμ G* Σουθαλαά G2532 και G* Βαράδ G5207 υιός αυτού G1473   G2532 και G* Θαάθ G5207 υιός αυτού G1473   G* Ελαδά G5207 υιός αυτού G1473   G2532 και G* Θαάθ G5207 υιός αυτού G1473  
  21 G2532 και G* Ζαβάβ G5207 υιός αυτού G1473   G2532 και G* Σουθάλα G5207 υιός αυτού G1473   G2532 και G* Έζερ G2532 και G* Ελαάδ G2532 και G615 απέκτειναν G1473 αυτούς G3588 οι G435 άνδρες G* Γεθ G3588 οι G5088 τεχθέντες G1722 εν G3588 τη G1093 γη G3754 ότι G2597 κατέβησαν G2983 λαβείν G3588 τα G2934 κτήνη αυτών G1473  
  22 G2532 και G3996 επένθησεν G* Εφραϊμ G3588 ο G3962 πατήρ αυτών G1473   G2250 ημέρας G4183 πολλάς G2532 και G2064 ήλθον G3588 οι G80 αδελφοί αυτού G1473   G3588 του G3870 παρακαλέσαι G1473 αυτόν
  23 G2532 και G1525 εισήλθε G1519 εις G3588 την G1135 γυναίκα αυτού G1473   G2532 και G4815 συνέλαβεν G2532 και G5088 έτεκεν G5207 υιόν G2532 και G2564 εκάλεσε G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G* Βαριέ G3754 ότι G1722 εν G2556 κακοίς G1096 εγένετο G1722 εν G3588 τω G3624 οίκω αυτού G1473  
  24 G2532 και G3588 η G2364 θυγάτηρ αυτού G1473   G* Σαρά G2532 και G3618 ωκοδόμησε G3588 την G* Βεθωρών G3588 την G2736 κάτω G2532 και G3588 την G507 άνω G2532 και G* Εζενσααρά
  25 G2532 και G* Ραφά G5207 υιός αυτού G1473   G2532 και G* Ρασήφ G5207 υιός αυτού G1473   G2532 και G* Θαλά G5207 υιός αυτού G1473   G* Θαάν G5207 υιός αυτού G1473  
  26 G2532 και G* Λαδάν G5207 υιός αυτού G1473   G* Αμιούδ G5207 υιός αυτού G1473   G* Ελισαμά G5207 υιός αυτού G1473  
  27 G* Νουμ G5207 υιός αυτού G1473   G* Ιωσηέ G5207 υιός αυτού G1473  
  28 G2532 και G2697 κατάσχεσις αυτών G1473   G2532 και G2733 κατοικία G* Βαιθήλ G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473   G2532 και G1519 εις G395 ανατολάς G* Νοαράν G2532 και G1519 εις G1424 δυσμάς G* Γαζέρ G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473   G2532 και G* Συχέμ G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473   G2193 εως G* Γάζης G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473  
  29 G2532 και G2193 έως G3725 ορίων G5207 υιών G* Μανασσή G* Βαιθσάν G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473   G* Θαανά G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473   G* Μαγεδδώ G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473   G* Δωρ G2532 και G3588 αι G2968 κώμαι αυτής G1473   G1722 εν G3778 ταύταις G2730 κατώκησαν G3588 οι G5207 υιοί G* Ιωσήφ G5207 υιόυ G* Ισραήλ
  30 G5207 υιοί G* Ασήρ G* Ιαμνά G2532 και G* Ιασουά G2532 και G* Ιεσσουέ G2532 και G* Βαρία G2532 και G* Σαραά G79 αδελφή αυτών G1473  
  31 G2532 και G5207 υιοί G* Βερία G* Χοβέρ G2532 και G* Μελχιήλ G1473 αυτός G3962 πατήρ G* Βαρζέθ
  32 G2532 και G* Χοβέρ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ιαφλέτ G2532 και G3588 τον G* Σωμήρ G2532 και G3588 τον G* Ωθάμ G2532 και G3588 την G* Σουά G79 αδελφήν αυτών G1473  
  33 G2532 και G5207 υιοί G* Ιαφλέτ G* Φασέχ G2532 και G* Βααμάθ G2532 και G* Ασουάθ G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Ιαφλέτ
  34 G2532 και G5207 υιοί G* Σωμήρ G* Αχί G2532 και G* Ρααγά G2532 και G* Ιαβά G2532 και G* Αράμ
  35 G2532 και G5207 υιοί G* Ελέμ G80 αδελφού αυτού G1473   G* Σουφά G2532 και G* Ιαμνά G2532 και G* Σελές G2532 και G* Αμάλ
  36 G5207 υιοί G* Σουφά G* Σουέ G2532 και G* Αρναφεί G2532 και G* Σουάλ G2532 και G* Βηρεί G2532 και G* Ιεμβρά
  37 G* Βασάρ G2532 και G* Ιηούδ G2532 και G* Σεμμά G2532 και G* Σελσά G2532 και G* Ιεθράν G2532 και G* Βηερά
  38 G2532 και G5207 υιοί G* Ιεθέρ G* Ιεφονή G2532 και G* Φασφά G2532 και G* Αραϊ
  39 G2532 και G5207 υιοί G* Ολλά G* Αρεέ G* Ανιήλ G2532 και G* Ρασία
  40 G3956 πάντες G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Ασήρ G758 άρχοντες G3624 οίκου G3588 των G3965 πατριών G1588 εκλεκτοί G2478 ισχυροί G1411 δυνάμει G747 αρχηγοί G758 αρχόντων G3588 των G1075 γενεαλογηθέντων G1722 εν G3588 τη G4714 στάσει G1722 εν G3588 τω G4171 πολέμω G3588 ο G706 αριθμός αυτών G1473   G435 άνδρες G1501.4 εικοσιέξ G5505 χιλιάδες