1 Chronicles 7

Bulgarian(i) 1 Синовете на Исахар: Тола и Фуа, Ясув и Симрон, четирима. 2 Синовете на Тола: Озий и Рафаия, и Ериил, и Ямай, и Евсам и Самуил, глави на бащините си домове, от Тола, силни и храбри мъже според родовете им; броят им беше двадесет и две хиляди и шестстотин в дните на Давид. 3 Синове на Озий: Езраия; а синове на Езраия: Михаил и Авдия, и Йоил, и Есия, общо петима глави. 4 И с тях, според родовете им, според бащините им домове, имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души, защото имаха много жени и деца. 5 А братята им, според всичките родове на Исахар, силни и храбри мъже, всичките записани в родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души. 6 От Вениамин: Вела и Вехер, и Едиил, трима. 7 Синове на Вела: Есвон и Озий, и Озиил, и Еримот, и Ирий, петима, глави на бащини домове, силни и храбри мъже; записаните в родословията бяха двадесет и две хиляди тридесет и четирима души. 8 Синове на Вехер: Зерима и Йоас, и Елиезер, и Елиоинай, и Амрий, и Еримот, и Авия, и Анатот, и Аламет; всички тези бяха синове на Вехер. 9 А записаните в родословието им, според родовете им, глави на бащините им домове, силни и храбри мъже, бяха двадесет хиляди и двеста. 10 Синовете на Едиил: Валаан; а синове на Валаан: Еус и Вениамин, и Аод, и Ханаана, и Зитан, и Тарсис, и Ахисаар; 11 всички тези бяха синове на Едиил, глави на бащини домове, силни и храбри мъже — седемнадесет хиляди и двеста души, които във война излизаха на бой. 12 А Суфам и Уфам бяха синове на Ир, а Усим беше син на Ахир. 13 Синовете на Нефталим: Ясиил и Гуний, и Есер, и Селум, синове на Вала. 14 Синове на Манасия: Асриил, когото му роди жена му; а арамейската му наложница роди Махир, бащата на Галаад. 15 А Махир взе за жена сестрата на Уфам и Суфам, а името на сестра им беше Мааха. А името на втория му син беше Салпаад; и Салпаад имаше само дъщери. 16 А Мааха, жената на Махир, роди син и го нарече Фарес; а името на брат му беше Сарес, а на синовете му: Улам и Раким. 17 А син на Улам беше Ведан. Тези бяха синовете на Галаад, сина на Махир, син на Манасия. 18 А сестра му Амолехет роди Исуд, Авиезер и Маала. 19 Синовете на Семид: Ахиан и Тихем, и Ликхий, и Аниам. 20 Синовете на Ефрем: Сутула, и негов син — Веред, и негов син — Тахат, и негов син — Елеада, и негов син — Тахат, 21 и негов син — Завад, и негов син — Сутала, и Езер, и Елеад. А гетските мъже, които бяха родени в това място, ги убиха, защото бяха слезли да отнемат добитъка им. 22 И баща им Ефрем жали много дни и братята му дойдоха да го утешат. 23 После влезе при жена си и тя забременя и роди син, и го нарече Верия, поради нещастието, което се беше случило в дома му. 24 А дъщеря му беше Сеера; тя съгради долния и горния Веторон и Узен-Сеера. 25 И негов син беше Рефа, и Ресеф, и негов син — Тела, и негов син — Тахан, 26 негов син — Ладан, негов син — Амиуд, негов син — Елисама, 27 негов син — Навий, негов син — Иисус. 28 А притежанията им и селищата им бяха Ветил със селата му и към изгрев слънце — Нааран, и към залез слънце — Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Гая със селата й. 29 А в областите на синовете на Манасия бяха: Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му и Дор със селата му. В тях се заселиха синовете на Йосиф, сина на Израил. 30 Синове на Асир: Емна и Есуа, и Есуй, и Верия, а Сера беше сестра им. 31 Синове на Верия: Хевер и Малхиел; той беше баща на Вирзавит. 32 А Хевер роди Яфлет и Сомир, и Хотам, и сестра им Суя. 33 Синове на Яфлет: Фасах и Вимал, и Асуат. Тези са синовете на Яфлет. 34 Синове на Сомир: Ахий и Рога, и Ехува, и Арам. 35 Синове на брат му Елем: Софа и Емна, и Селис, и Амал. 36 Синове на Софа: Суа и Арнефер, и Согал, и Верий, и Емра, 37 Восор и Од, и Сама, и Силса, и Итран, и Веера. 38 Синове на Етер: Ефоний и Фасфа, и Ара. 39 Синове на Ула: Арах и Аниил, и Рисия. 40 Всички тези бяха синове на Асир, глави на бащини домове, избрани, силни и храбри мъже, главни първенци. И броят на записаните в родословието им за военна служба, за бой беше двадесет и шест хиляди мъже.