1 Chronicles 7:2

ABP_GRK(i)
  2 G2532 και G5207 υιοί G* Θωλάμ G* Οζί G2532 και G* Ραφέα G2532 και G* Ιαρουήλ G2532 και G* Ιαμί G2532 και G* Ιαβσάν G2532 και G* Σαμουήλ G758 άρχοντες G2596 κατ΄ G3624 οίκον G3965 πατριών αυτών G1473   G3588 τω G* Θαλά G1415 δυνατοί G2479 ισχύϊ G2596 κατά G1078 γενέσεις αυτών G1473   G3588 ο G706 αριθμός αυτών G1473   G1722 εν G2250 ημέραις G* Δαυίδ G1501 είκοσι G2532 και G1417 δύο G5505 χιλιάδες G2532 και G1812 εξακόσιοι