2 Chronicles

DSV_Strongs(i)
  1 H8010 En Salomo H1121 , de zoon H1732 van David H2388 [H8691] , werd versterkt H5921 in H4438 zijn koninkrijk H3068 , want de HEERE H430 , zijn God H5973 , was met H1431 H0 hem, en maakte H4605 hem ten hoogste H1431 [H8762] groot.
  2 H8010 En Salomo H559 [H8799] sprak H3605 tot het ganse H3478 Israel H8269 , tot de oversten H505 der duizenden H3967 en der honderden H8199 [H8802] , en tot de richteren H3605 , en tot alle H5387 oversten H3605 in gans H3478 Israel H7218 , de hoofden H1 der vaderen;
  3 H3212 [H8799] En zij gingen henen H8010 , Salomo H3605 en de ganse H6951 gemeente H5973 met H1116 hem, naar de hoogte H834 , die H1391 te Gibeon H3588 was; want H8033 daar H1961 [H8804] was H168 de tent H4150 der samenkomst H430 Gods H834 , die H4872 Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H4057 , in de woestijn H6213 [H8804] gemaakt had.
  4 H61 [Maar H727 de ark H430 Gods H1732 had David H4480 van H7157 Kirjath-jearim H5927 [H8689] opgebracht H1732 , ter plaatse, die David H3559 [H8687] voor haar bereid H3588 had; want H168 hij had voor haar een tent H3389 te Jeruzalem H5186 [H8804] gespannen.]
  5 H5178 Ook was het koperen H4196 altaar H834 , dat H1212 Bezaleel H1121 , de zoon H221 van Uri H1121 , den zoon H2354 van Hur H6213 [H8804] , gemaakt had H7760 [H8804] , aldaar H6440 voor H4908 den tabernakel H3068 des HEEREN H8010 ; Salomo H6951 nu en de gemeente H1875 [H8799] bezochten hetzelve.
  6 H8010 En Salomo H5927 [H8686] offerde H8033 daar H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5921 , op H5178 het koperen H4196 altaar H834 , dat H168 aan de tent H4150 der samenkomst H5927 [H8686] was; en hij offerde H5921 daarop H505 duizend H5930 brandofferen.
  7 H1931 In dienzelfden H3915 nacht H7200 [H8738] verscheen H430 God H8010 aan Salomo H559 [H8799] ; en Hij zeide H7592 [H8798] tot hem: Begeer H4100 , wat H5414 [H8799] Ik u geven zal.
  8 H8010 En Salomo H559 [H8799] zeide H430 tot God H859 : Gij H5973 hebt aan H1 mijn vader H1732 David H1419 grote H2617 weldadigheid H6213 [H8804] gedaan H4427 [H8689] ; en Gij hebt mij koning gemaakt H8478 in zijn plaats;
  9 H6258 Nu H3068 , HEERE H430 God H1697 , laat Uw woord H539 [H8735] waar worden H5973 , [gedaan] aan H1 mijn vader H1732 David H3588 ; want H859 Gij H4427 [H8689] hebt mij koning gemaakt H5921 over H5971 een volk H7227 , menigvuldig H6083 als het stof H776 der aarde;
  10 H5414 [H8798] Geef H6258 mij nu H2451 wijsheid H4093 en wetenschap H6440 , dat ik voor het aangezicht H2088 van dit H5971 volk H3318 [H8799] uitga H935 [H8799] en inga H3588 ; want H4310 wie H2088 zou dit H1419 Uw groot H5971 volk H8199 [H8799] [kunnen] richten?
  11 H559 [H8799] Toen zeide H430 God H8010 tot Salomo H3282 : Daarom H834 , dat H2063 dit H5973 in H3824 uw hart H1961 [H8799] geweest is H3808 , en gij niet H7592 [H8804] begeerd hebt H6239 rijkdom H5233 , goederen H3519 , noch eer H5315 , noch de ziel H8130 [H8802] uwer haters H3808 , noch H1571 ook H7227 vele H3117 dagen H7592 [H8804] begeerd hebt H2451 ; maar wijsheid H4093 en wetenschap H7592 [H8799] voor u begeerd hebt H834 , opdat H5971 gij Mijn volk H8199 [H8799] mocht richten H834 H5921 , waarover H4427 [H8689] Ik u koning gemaakt heb;
  12 H2451 De wijsheid H4093 , en de wetenschap H5414 [H8803] is u gegeven H6239 ; daartoe zal Ik u rijkdom H5233 , en goederen H3519 , en eer H5414 [H8799] geven H834 , H3651 dergelijke H3808 geen H4428 koningen H834 , die H6440 voor H1961 [H8804] u geweest zijn, gehad hebben H310 , en na H3651 u zal dergelijke H1961 [H8799] niet zijn.
  13 H935 [H8799] Alzo kwam H8010 Salomo H3389 te Jeruzalem H1116 , van de hoogte H834 , die H1391 te Gibeon H4480 is, van H6440 voor H168 de tent H4150 der samenkomst H4427 [H8799] ; en hij regeerde H5921 over H3478 Israel.
  14 H8010 En Salomo H622 [H8799] vergaderde H7393 wagenen H6571 en ruiteren H505 , zodat hij duizend H702 H3967 en vierhonderd H7393 wagenen H8147 H6240 , en twaalf H505 duizend H6571 ruiteren H1961 [H8799] had H3240 [H8686] ; en hij leide H7393 H5892 ze in de wagensteden H5973 , en bij H4428 den koning H3389 te Jeruzalem.
  15 H4428 En de koning H5414 [H8799] maakte H3701 het zilver H2091 en het goud H3389 in Jeruzalem H68 te zijn als stenen H730 , en de cederen H5414 [H8804] maakte hij H8256 te zijn als wilde vijgebomen H834 , die H8219 in de laagten H7230 zijn, in menigte.
  16 H4161 En het uitbrengen H5483 der paarden H834 was hetgeen H8010 Salomo H4480 uit H4714 Egypte H4723 had; en aangaande het linnengaren H5503 [H8802] , de kooplieden H4428 des konings H3947 [H8799] namen H4723 het linnengaren H4242 voor den prijs.
  17 H5927 [H8799] En zij brachten op H3318 H0 , en voerden H4818 een wagen H3318 [H8686] uit H4480 van H4714 Egypte H8337 H3967 voor zeshonderd H3701 [sikkelen] zilvers H5483 , en een paard H3967 voor eenhonderd H2572 en vijftig H3651 ; en alzo H3318 H0 voerden zij H3027 [die] door hun hand H3318 [H8686] uit H3605 , voor alle H4428 koningen H2850 der Hethieten H4428 , en voor de koningen H758 van Syrie.
Reformed Dating