2 Kings

DSV_Strongs(i)
  1 H4124 En Moab H6586 H0 viel H3478 van Israel H6586 [H8799] af H310 , na H256 Achabs H4194 dood.
  2 H274 En Ahazia H5307 [H8799] viel H1157 door H7639 een tralie H5944 in zijn opperzaal H834 , die H8111 te Samaria H2470 [H8799] was, en werd krank H7971 [H8799] . En hij zond H4397 boden H559 [H8799] , en zeide H413 tot H3212 [H8798] hen: Gaat heen H1875 [H8798] , vraagt H1176 Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H518 , of ik H4480 van H2088 deze H2483 krankheid H2421 [H8799] genezen zal.
  3 H4397 Maar de Engel H3068 des HEEREN H1696 [H8765] sprak H413 tot H452 Elia H8664 , den Thisbiet H6965 [H8798] : Maak u op H5927 [H8798] , ga op H4397 , den boden H4428 des konings H8111 van Samaria H7125 [H8800] tegemoet H1696 [H8761] , en spreek H413 tot H4480 H1097 hen: Is het, omdat H369 H0 er geen H430 God H3478 in Israel H369 is H859 , dat gijlieden H1980 [H8802] heengaat H1176 , om Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H1875 [H8800] , te vragen?
  4 H3651 Daarom H559 [H8804] nu zegt H3068 de HEERE H3541 alzo H3088 : Gij zult niet H3381 [H8799] afkomen H4480 van H4296 dat bed H834 H8033 , waarop H5927 [H8804] gij geklommen zijt H3588 , maar H4191 [H8800] gij zult den dood H4191 [H8799] sterven H452 . En Elia H3212 [H8799] ging weg.
  5 H7725 H0 Zo kwamen H4397 de boden H7725 [H8799] weder H413 tot H559 [H8799] hem; en hij zeide H413 tot H4100 hen: Wat H2088 is dit H7725 [H8804] , [dat] gij wederkomt?
  6 H559 [H8799] En zij zeiden H413 tot H376 hem: Een man H5927 [H8804] kwam op H7125 [H8800] , ons tegemoet H559 [H8799] , en zeide H413 tot H3212 [H8798] ons: Gaat heen H7725 [H8798] , keert weder H413 tot H4428 den koning H834 die H853 u H7971 [H8804] gezonden heeft H1696 [H8765] , en spreekt H413 tot H3541 hem: Zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H4480 H1097 : Is het, omdat H369 H0 er geen H430 God H3478 in Israel H369 is H859 , dat gij H7971 [H8802] zendt H1176 , om Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H1875 [H8800] , te vragen H3651 ? Daarom H4480 zult gij van H4296 dat bed H834 H8033 , waarop H5927 [H8804] gij geklommen zijt H3808 , niet H3381 [H8799] afkomen H3588 , maar H4191 [H8800] gij zult den dood H4191 [H8799] sterven.
  7 H1696 [H8762] En hij sprak H4100 tot hen: Hoedanig H4941 was de gestalte H376 des mans H834 , die H7125 [H8800] u tegemoet H5927 [H8804] opgekomen is H428 , en deze H1697 woorden H413 tot H1696 [H8762] u gesproken heeft?
  8 H559 [H8799] En zij zeiden H413 tot H376 hem: Hij was een man H1167 met H8181 een harig H5785 [kleed], en met een lederen H232 gordel H247 [H8803] gegord H4975 om zijn lenden H559 [H8799] . Toen zeide hij H1931 : Het H452 is Elia H8664 , de Thisbiet.
  9 H7971 [H8799] En hij zond H413 tot H8269 hem een hoofdman H2572 van vijftig H2572 met zijn vijftigen H413 . En als hij tot H5927 [H8799] hem opkwam H2009 [want ziet H3427 [H8802] , hij zat H5921 op H7218 de hoogte H2022 eens bergs H1696 [H8762] ], zo sprak hij H413 tot H376 hem: Gij, man H430 Gods H4428 ! de koning H1696 [H8765] zegt H3381 [H8798] : Kom af.
  10 H452 Maar Elia H6030 [H8799] antwoordde H1696 [H8762] en sprak H413 tot H8269 den hoofdman H2572 van vijftigen H518 : Indien H589 ik H376 dan een man H430 Gods H3381 [H8799] ben, zo dale H784 vuur H4480 van H8064 den hemel H398 [H8799] , en vertere H853 u H2572 en uw vijftigen H3381 [H8799] . Toen daalde H784 vuur H4480 van H8064 den hemel H398 [H8799] , en verteerde H853 hem H2572 en zijn vijftigen.
  11 H7971 [H8799] En hij zond H7725 [H8799] wederom H413 tot H312 hem een anderen H8269 hoofdman H2572 van vijftig H2572 met zijn vijftigen H6030 [H8799] . Deze antwoordde H1696 [H8762] en sprak H413 tot H376 hem: Gij, man H430 Gods H3541 ! zo H559 [H8804] zegt H4428 de koning H3381 H0 : Kom H4120 haastelijk H3381 [H8798] af.
  12 H452 En Elia H6030 [H8799] antwoordde H1696 [H8762] en sprak H518 tot hem: H859 Ben ik H376 een man H430 Gods H3381 [H8799] , zo dale H784 vuur H4480 van H8064 den hemel H398 [H8799] , en vertere H853 u H2572 en uw vijftigen H3381 [H8799] . Toen daalde H784 vuur H430 Gods H4480 van H8064 den hemel H398 [H8799] en verteerde H853 hem H2572 en zijn vijftigen.
  13 H7725 [H8799] En wederom H7971 [H8799] zond hij H8269 een hoofdman H7992 van de derde H2572 vijftigen H2572 met zijn vijftigen H5927 H0 . Zo ging H7992 de derde H8269 hoofdman H2572 van vijftigen H5927 [H8799] op H935 [H8799] , en kwam H3766 [H8799] en boog zich H5921 op H1290 zijn knieen H5048 , voor H452 Elia H2603 [H8691] , en smeekte H413 hem H1696 [H8762] , en sprak H413 tot H376 hem: Gij, man H430 Gods H4994 , laat toch H5315 mijn ziel H5315 en de ziel H5650 van uw knechten H428 , van deze H2572 vijftigen H3365 [H8799] , dierbaar zijn H5869 in uw ogen!
  14 H2009 Zie H784 , het vuur H4480 is van H8064 den hemel H3381 [H8804] gedaald H8147 , en heeft die twee H7223 eerste H8269 hoofdmannen H2572 van vijftigen H2572 met hun vijftigen H398 [H8799] verteerd H6258 ; maar nu H5315 , laat mijn ziel H3365 [H8799] dierbaar zijn H5869 in uw ogen!
  15 H1696 [H8762] Toen sprak H4397 de Engel H3068 des HEEREN H452 tot Elia H3381 [H8798] : Ga af H854 met H3372 [H8799] hem; vrees H408 niet H4480 voor H6440 zijn aangezicht H6965 [H8799] . En hij stond op H3381 H0 , en ging H854 met H3381 [H8799] hem af H413 tot H4428 den koning.
  16 H1696 [H8762] En hij sprak H413 tot H3541 hem: Zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H3282 : Daarom H834 , dat H4397 gij boden H7971 [H8804] gezonden hebt H1176 , om Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H1875 [H8800] , te vragen H4480 H1097 [is het, omdat H369 H0 er geen H430 God H3478 in Israel H369 is H1697 , om Zijn woord H1875 [H8800] te vragen H3651 ?]; daarom H4480 , van H4296 dat bed H834 H8033 , waarop H5927 [H8804] gij geklommen zijt H3808 , zult gij niet H3381 [H8799] afkomen H3588 , maar H4191 [H8800] gij zult den dood H4191 [H8799] sterven.
  17 H4191 [H8799] Alzo stierf hij H1697 , naar het woord H3068 des HEEREN H834 , dat H452 Elia H1696 [H8765] gesproken had H3088 ; en Joram H4427 [H8799] werd koning H8478 in zijn plaats H8147 , in het tweede H8141 jaar H3088 van Joram H1121 , den zoon H3092 van Josafat H4428 , den koning H3063 van Juda H3588 ; want H1961 [H8804] hij had H3808 geen H1121 zoon.
  18 H3499 Het overige H1697 nu der zaken H274 van Ahazia H834 , die H6213 [H8804] hij gedaan heeft H1992 , is dat H3808 niet H3789 [H8803] geschreven H5921 in H5612 het boek H1697 H3117 der kronieken H4428 der koningen H3478 van Israel?