2 Kings

HOT(i) 1 ויפשׁע מואב בישׂראל אחרי מות אחאב׃ 2 ויפל אחזיה בעד השׂבכה בעליתו אשׁר בשׁמרון ויחל וישׁלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשׁו בבעל זבוב אלהי עקרון אם אחיה מחלי זה׃ 3 ומלאך יהוה דבר אל אליה התשׁבי קום עלה לקראת מלאכי מלך שׁמרון ודבר אלהם המבלי אין אלהים בישׂראל אתם הלכים לדרשׁ בבעל זבוב אלהי עקרון׃ 4 ולכן כה אמר יהוה המטה אשׁר עלית שׁם לא תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה׃ 5 וישׁובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה זה שׁבתם׃ 6 ויאמרו אליו אישׁ עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שׁובו אל המלך אשׁר שׁלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין אלהים בישׂראל אתה שׁלח לדרשׁ בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשׁר עלית שׁם לא תרד ממנה כי מות תמות׃ 7 וידבר אלהם מה משׁפט האישׁ אשׁר עלה לקראתכם וידבר אליכם את הדברים האלה׃ 8 ויאמרו אליו אישׁ בעל שׂער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשׁבי הוא׃ 9 וישׁלח אליו שׂר חמשׁים וחמשׁיו ויעל אליו והנה ישׁב על ראשׁ ההר וידבר אליו אישׁ האלהים המלך דבר רדה׃ 10 ויענה אליהו וידבר אל שׂר החמשׁים ואם אישׁ אלהים אני תרד אשׁ מן השׁמים ותאכל אתך ואת חמשׁיך ותרד אשׁ מן השׁמים ותאכל אתו ואת חמשׁיו׃ 11 וישׁב וישׁלח אליו שׂר חמשׁים אחר וחמשׁיו ויען וידבר אליו אישׁ האלהים כה אמר המלך מהרה רדה׃ 12 ויען אליה וידבר אליהם אם אישׁ האלהים אני תרד אשׁ מן השׁמים ותאכל אתך ואת חמשׁיך ותרד אשׁ אלהים מן השׁמים ותאכל אתו ואת חמשׁיו׃ 13 וישׁב וישׁלח שׂר חמשׁים שׁלשׁים וחמשׁיו ויעל ויבא שׂר החמשׁים השׁלישׁי ויכרע על ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו אישׁ האלהים תיקר נא נפשׁי ונפשׁ עבדיך אלה חמשׁים בעיניך׃ 14 הנה ירדה אשׁ מן השׁמים ותאכל את שׁני שׂרי החמשׁים הראשׁנים ואת חמשׁיהם ועתה תיקר נפשׁי בעיניך׃ 15 וידבר מלאך יהוה אל אליהו רד אותו אל תירא מפניו ויקם וירד אותו אל המלך׃ 16 וידבר אליו כה אמר יהוה יען אשׁר שׁלחת מלאכים לדרשׁ בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין אלהים בישׂראל לדרשׁ בדברו לכן המטה אשׁר עלית שׁם לא תרד ממנה כי מות תמות׃ 17 וימת כדבר יהוה אשׁר דבר אליהו וימלך יהורם תחתיו בשׁנת שׁתים ליהורם בן יהושׁפט מלך יהודה כי לא היה לו בן׃ 18 ויתר דברי אחזיהו אשׁר עשׂה הלוא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישׂראל׃