2 Kings 17

HOT(i) 1 בשׁנת שׁתים עשׂרה לאחז מלך יהודה מלך הושׁע בן אלה בשׁמרון על ישׂראל תשׁע שׁנים׃ 2 ויעשׂ הרע בעיני יהוה רק לא כמלכי ישׂראל אשׁר היו לפניו׃ 3 עליו עלה שׁלמנאסר מלך אשׁור ויהי לו הושׁע עבד וישׁב לו מנחה׃ 4 וימצא מלך אשׁור בהושׁע קשׁר אשׁר שׁלח מלאכים אל סוא מלך מצרים ולא העלה מנחה למלך אשׁור כשׁנה בשׁנה ויעצרהו מלך אשׁור ויאסרהו בית כלא׃ 5 ויעל מלך אשׁור בכל הארץ ויעל שׁמרון ויצר עליה שׁלשׁ שׁנים׃ 6 בשׁנת התשׁיעית להושׁע לכד מלך אשׁור את שׁמרון ויגל את ישׂראל אשׁורה וישׁב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי׃ 7 ויהי כי חטאו בני ישׂראל ליהוה אלהיהם המעלה אתם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך מצרים וייראו אלהים אחרים׃ 8 וילכו בחקות הגוים אשׁר הורישׁ יהוה מפני בני ישׂראל ומלכי ישׂראל אשׁר עשׂו׃ 9 ויחפאו בני ישׂראל דברים אשׁר לא כן על יהוה אלהיהם ויבנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר׃ 10 ויצבו להם מצבות ואשׁרים על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן׃ 11 ויקטרו שׁם בכל במות כגוים אשׁר הגלה יהוה מפניהם ויעשׂו דברים רעים להכעיס את יהוה׃ 12 ויעבדו הגללים אשׁר אמר יהוה להם לא תעשׂו את הדבר הזה׃ 13 ויעד יהוה בישׂראל וביהודה ביד כל נביאו כל חזה לאמר שׁבו מדרכיכם הרעים ושׁמרו מצותי חקותי ככל התורה אשׁר צויתי את אבתיכם ואשׁר שׁלחתי אליכם ביד עבדי הנביאים׃ 14 ולא שׁמעו ויקשׁו את ערפם כערף אבותם אשׁר לא האמינו ביהוה אלהיהם׃ 15 וימאסו את חקיו ואת בריתו אשׁר כרת את אבותם ואת עדותיו אשׁר העיד בם וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגוים אשׁר סביבתם אשׁר צוה יהוה אתם לבלתי עשׂות׃ 16 ויעזבו את כל מצות יהוה אלהיהם ויעשׂו להם מסכה שׁנים עגלים ויעשׂו אשׁירה וישׁתחוו לכל צבא השׁמים ויעבדו את הבעל׃ 17 ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באשׁ ויקסמו קסמים וינחשׁו ויתמכרו לעשׂות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃ 18 ויתאנף יהוה מאד בישׂראל ויסרם מעל פניו לא נשׁאר רק שׁבט יהודה לבדו׃ 19 גם יהודה לא שׁמר את מצות יהוה אלהיהם וילכו בחקות ישׂראל אשׁר עשׂו׃ 20 וימאס יהוה בכל זרע ישׂראל ויענם ויתנם ביד שׁסים עד אשׁר השׁליכם מפניו׃ 21 כי קרע ישׂראל מעל בית דוד וימליכו את ירבעם בן נבט וידא ירבעם את ישׂראל מאחרי יהוה והחטיאם חטאה גדולה׃ 22 וילכו בני ישׂראל בכל חטאות ירבעם אשׁר עשׂה לא סרו ממנה׃ 23 עד אשׁר הסיר יהוה את ישׂראל מעל פניו כאשׁר דבר ביד כל עבדיו הנביאים ויגל ישׂראל מעל אדמתו אשׁורה עד היום הזה׃ 24 ויבא מלך אשׁור מבבל ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישׁב בערי שׁמרון תחת בני ישׂראל וירשׁו את שׁמרון וישׁבו בעריה׃ 25 ויהי בתחלת שׁבתם שׁם לא יראו את יהוה וישׁלח יהוה בהם את האריות ויהיו הרגים׃ 26 ויאמרו למלך אשׁור לאמר הגוים אשׁר הגלית ותושׁב בערי שׁמרון לא ידעו את משׁפט אלהי הארץ וישׁלח בם את האריות והנם ממיתים אותם כאשׁר אינם ידעים את משׁפט אלהי הארץ׃ 27 ויצו מלך אשׁור לאמר הליכו שׁמה אחד מהכהנים אשׁר הגליתם משׁם וילכו וישׁבו שׁם וירם את משׁפט אלהי הארץ׃ 28 ויבא אחד מהכהנים אשׁר הגלו משׁמרון וישׁב בבית אל ויהי מורה אתם איך ייראו את יהוה׃ 29 ויהיו עשׂים גוי גוי אלהיו ויניחו בבית הבמות אשׁר עשׂו השׁמרנים גוי גוי בעריהם אשׁר הם ישׁבים שׁם׃ 30 ואנשׁי בבל עשׂו את סכות בנות ואנשׁי כות עשׂו את נרגל ואנשׁי חמת עשׂו את אשׁימא׃ 31 והעוים עשׂו נבחז ואת תרתק והספרוים שׂרפים את בניהם באשׁ לאדרמלך וענמלך אלה ספרים׃ 32 ויהיו יראים את יהוה ויעשׂו להם מקצותם כהני במות ויהיו עשׂים להם בבית הבמות׃ 33 את יהוה היו יראים ואת אלהיהם היו עבדים כמשׁפט הגוים אשׁר הגלו אתם משׁם׃ 34 עד היום הזה הם עשׂים כמשׁפטים הראשׁנים אינם יראים את יהוה ואינם עשׂים כחקתם וכמשׁפטם וכתורה וכמצוה אשׁר צוה יהוה את בני יעקב אשׁר שׂם שׁמו ישׂראל׃ 35 ויכרת יהוה אתם ברית ויצום לאמר לא תיראו אלהים אחרים ולא תשׁתחוו להם ולא תעבדום ולא תזבחו׃ 36 כי אם את יהוה אשׁר העלה אתכם מארץ מצרים בכח גדול ובזרוע נטויה אתו תיראו ולו תשׁתחוו ולו תזבחו׃ 37 ואת החקים ואת המשׁפטים והתורה והמצוה אשׁר כתב לכם תשׁמרון לעשׂות כל הימים ולא תיראו אלהים אחרים׃ 38 והברית אשׁר כרתי אתכם לא תשׁכחו ולא תיראו אלהים אחרים׃ 39 כי אם את יהוה אלהיכם תיראו והוא יציל אתכם מיד כל איביכם׃ 40 ולא שׁמעו כי אם כמשׁפטם הראשׁון הם עשׂים׃ 41 ויהיו הגוים האלה יראים את יהוה ואת פסיליהם היו עבדים גם בניהם ובני בניהם כאשׁר עשׂו אבתם הם עשׂים עד היום הזה׃