2 Kings 17

DSV_Strongs(i)
  1 H8147 H6240 In het twaalfde H8141 jaar H271 van Achaz H4428 , den koning H3063 van Juda H4427 H0 , werd H1954 Hosea H1121 , de zoon H425 van Ela H4427 [H8804] , koning H5921 over H3478 Israel H8111 te Samaria H8672 , [en] [regeerde] negen H8141 jaren.
  2 H6213 [H8799] En hij deed H7451 dat kwaad H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H7535 ; evenwel H3808 niet H4428 , als de koningen H3478 van Israel H834 , die H6440 voor H1961 [H8804] hem geweest waren.
  3 H5921 Tegen H5927 [H8804] hem toog op H8022 Salmaneser H4428 , koning H804 van Assyrie H1954 ; en Hosea H1961 [H8799] werd H5650 zijn knecht H4503 , dat hij hem een geschenk H7725 [H8686] gaf.
  4 H4428 Maar de koning H804 van Assyrie H4672 [H8799] bevond H7195 een verbintenis H1954 in Hosea H834 , dat H413 hij tot H5471 So H4428 , den koning H4714 van Egypte H4397 , boden H7971 [H8804] gezonden had H4503 , en het geschenk H4428 aan den koning H804 van Assyrie H3808 niet H8141 als te voren van jaar H8141 tot jaar H5927 [H8689] opbracht H6113 [H8799] ; zo besloot H4428 hem de koning H804 van Assyrie H631 [H8799] , en bond H1004 H3608 hem in het gevangenhuis.
  5 H4428 Want de koning H804 van Assyrie H5927 [H8799] toog op H3605 in het ganse H776 land H5927 [H8799] ; ja, hij kwam op H8111 naar Samaria H6696 H5921 [H8799] , en hij belegerde H7969 haar drie H8141 jaren.
  6 H8671 In het negende H8141 jaar H1954 van Hosea H3920 [H8804] , nam H4428 de koning H804 van Assyrie H8111 Samaria H1540 H0 in, en voerde H3478 Israel H1540 [H8686] weg H804 in Assyrie H853 , en deed ze H3427 [H8686] wonen H2477 in Halah H2249 , en in Habor H5104 , aan de rivier H1470 Gozan H5892 , en in de steden H4074 der Meden.
  7 H1961 [H8799] Want het was geschied H3588 , dat H1121 de kinderen H3478 Israels H2398 [H8804] gezondigd hadden H3068 tegen den HEERE H430 , hun God H853 , Die hen H776 H4714 uit Egypteland H5927 [H8688] opgebracht had H4480 , van H8478 onder H3027 de hand H6547 van Farao H4428 , den koning H4714 van Egypte H312 ; en hadden andere H430 goden H3372 [H8799] gevreesd;
  8 H3212 [H8799] En hadden gewandeld H2708 in de inzettingen H1471 der heidenen H834 , die H3068 de HEERE H4480 voor H6440 het aangezicht H1121 der kinderen H3478 Israels H3423 [H8689] verdreven had H4428 , en der koningen H3478 van Israel H834 , die H6213 [H8804] ze gemaakt hadden.
  9 H1121 En de kinderen H3478 Israels H1697 hadden de zaken H834 , die H3808 niet H3651 recht H5921 zijn, tegen H3068 den HEERE H430 , hun God H2644 [H8762] , bemanteld H1116 ; en hadden zich hoogten H1129 [H8799] gebouwd H3605 in al H5892 hun steden H4480 , van H4026 H5341 [H8802] den wachttoren H5704 af tot H4013 de vaste H5892 steden toe.
  10 H4676 En zij hadden zich staande beelden H5324 [H8686] opgericht H842 en bossen H5921 , op H3605 allen H1364 hogen H1389 heuvel H8478 en onder H3605 alle H7488 groen H6086 geboomte.
  11 H8033 En zij hadden daar H6999 [H8762] gerookt H3605 op alle H1116 hoogten H1471 , gelijk de heidenen H834 , die H3068 de HEERE H4480 van H6440 hun aangezichten H1540 [H8689] weggevoerd had H7451 ; en zij hadden kwade H1697 dingen H6213 [H8799] gedaan H3068 , om den HEERE H3707 [H8687] tot toorn te verwekken.
  12 H1544 En zij hadden de drekgoden H5647 [H8799] gediend H834 , waarvan H3068 de HEERE H559 [H8804] tot hen gezegd had H2088 : Gij zult deze H1697 zaak H3808 niet H6213 [H8799] doen.
  13 H3068 Als nu de HEERE H3478 tegen Israel H3063 en tegen Juda H3027 , door den dienst H3605 van alle H5030 profeten H3605 , van alle H2374 zieners H5749 [H8686] , betuigd had H559 [H8800] , zeggende H7725 [H8798] : Bekeert u H4480 van H7451 uw boze H1870 wegen H8104 [H8798] en houdt H4687 Mijn geboden H2708 , [en] Mijn inzettingen H3605 , naar al H8451 de wet H834 , die H1 Ik uw vaderen H6680 [H8765] geboden heb H834 , en die H413 Ik tot H3027 u door de hand H5650 van Mijn knechten H5030 , de profeten H7971 [H8804] , gezonden heb;
  14 H8085 [H8804] Zo hoorden zij H3808 niet H7185 [H8686] , maar zij verhardden H6203 hun nek H6203 , gelijk de nek H1 hunner vaderen H834 geweest was, die H3068 aan den HEERE H430 , hun God H3808 , niet H539 [H8689] geloofd hadden.
  15 H3988 [H8799] Daartoe verwierpen zij H2706 Zijn inzettingen H1285 , en Zijn verbond H834 , dat H1 Hij met hun vaderen H3772 [H8804] gemaakt had H5715 , en Zijn getuigenissen H834 , die H5749 [H8689] Hij tegen hen betuigd had H3212 [H8799] , en wandelden H1892 de ijdelheid H310 na H1891 [H8799] , dat zij ijdel werden H310 , en achter H1471 de heidenen H834 , die H5439 rondom H834 hen waren, van dewelke H3068 de HEERE H853 hun H6680 [H8765] geboden had H1115 , dat zij niet H6213 [H8800] zouden doen gelijk die.
  16 H5800 [H8799] Ja, zij verlieten H3605 al H4687 de geboden H3068 des HEEREN H430 , huns Gods H6213 [H8799] , en maakten zich H4541 gegoten beelden H8147 , twee H5695 kalveren H6213 [H8799] ; en maakten H842 bossen H7812 [H8691] , en bogen zich H3605 voor alle H6635 heir H8064 des hemels H5647 [H8799] , en dienden H1168 Baal.
  17 H1121 Ook deden zij hun zonen H1323 en hun dochteren H784 door het vuur H5674 [H8686] gaan H7080 [H8799] , en gebruikten H7081 waarzeggerijen H5172 [H8762] , en gaven op vogelgeschrei acht H4376 [H8691] , en verkochten zich H6213 [H8800] , om te doen H7451 dat kwaad H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H3707 [H8687] , om Hem tot toorn te verwekken.
  18 H599 [H8691] Daarom vertoornde zich H3068 de HEERE H3966 zeer H3478 over Israel H5493 [H8686] , dat Hij hen wegdeed H4480 H5921 van H6440 Zijn aangezicht H7604 H0 ; er bleef H3808 niets H7604 [H8738] over H7535 , behalve H7626 de stam H3063 van Juda H909 alleen.
  19 H1571 Zelfs H8104 [H8804] hield H3063 Juda H4687 de geboden H3068 des HEEREN H430 , huns Gods H3808 , niet H3212 [H8799] ; maar zij wandelden H2708 in de inzettingen H3478 van Israel H834 , die H6213 [H8804] zij gemaakt hadden.
  20 H3988 [H8799] Zo verwierp H3068 de HEERE H3605 het ganse H2233 zaad H3478 van Israel H6031 [H8762] , en bedrukte H5414 [H8799] hen, en gaf H3027 ze in de hand H8154 [H8802] der rovers H5704 H834 , totdat H4480 Hij hen van H6440 Zijn aangezicht H7993 [H8689] weggeworpen had.
  21 H3588 Want H7167 [H8804] Hij scheurde H3478 Israel H4480 H5921 van H1004 het huis H1732 van David H4427 H0 af, en zij maakten H3379 Jerobeam H1121 , den zoon H5028 van Nebat H4427 [H8686] , koning H3379 ; en Jerobeam H5080 H5077 [H8686] dreef H3478 Israel H4480 af van H310 achter H3068 den HEERE H1419 , en hij deed ze een grote H2401 zonde H2398 [H8689] zondigen.
  22 H3212 [H8799] Alzo wandelden H1121 de kinderen H3478 Israels H3605 in alle H2403 zonden H3379 van Jerobeam H834 die H6213 [H8804] hij gedaan had H5493 [H8804] ; zij weken H4480 daarvan H3808 niet af;
  23 H5704 H834 Totdat H3068 de HEERE H3478 Israel H4480 H5921 van H6440 Zijn aangezicht H5493 [H8689] wegdeed H834 , gelijk als H1696 [H8765] Hij gesproken had H3027 door den dienst H3605 van al H5650 Zijn knechten H5030 , de profeten H3478 ; alzo werd Israel H1540 [H8799] weggevoerd H4480 H5921 uit H127 zijn land H804 naar Assyrie H5704 , tot H2088 op dezen H3117 dag.
  24 H4428 De koning H804 nu van Assyrie H935 [H8686] bracht H4480 [volk] van H894 Babel H4480 , en van H3575 Chuta H4480 , en van H5755 Avva H4480 , en van H2574 Hamath H5617 , en Sefarvaim H3427 [H8686] , en deed hen wonen H5892 in de steden H8111 van Samaria H8478 , in de plaats H1121 der kinderen H3478 Israels H3423 H0 ; en zij namen H8111 Samaria H3423 [H8799] erfelijk in H3427 [H8799] , en woonden H5892 in haar steden.
  25 H1961 [H8799] En het geschiedde H8462 in het begin H3427 [H8800] hunner woning H8033 aldaar H3068 , dat zij den HEERE H3808 niet H3372 [H8804] vreesden H7971 [H8762] ; zo zond H3068 de HEERE H738 leeuwen H1961 H2026 [H8799] onder hen, die [enigen] van hen doodden.
  26 H559 [H8799] Daarom spraken zij H4428 tot den koning H804 van Assyrie H559 [H8800] , zeggende H1471 : De volken H834 , die H1540 [H8689] gij vervoerd hebt H3427 [H8686] , en hebt doen wonen H5892 in de steden H8111 van Samaria H3045 [H8804] , weten H4941 de wijze H430 des Gods H776 van het land H3808 niet H738 ; daarom heeft Hij leeuwen H7971 [H8762] onder hen gezonden H2009 , en ziet H4191 [H8688] , zij doden H853 hen H834 , dewijl H369 zij niet H3045 [H8802] weten H4941 de wijze H430 des Gods H776 van het land.
  27 H6680 [H8762] Toen gebood H4428 de koning H804 van Assyrie H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8685] : Brengt H259 een H4480 der H3548 priesteren H8033 daarheen H834 , die H4480 gijlieden van H8033 daar H1540 [H8689] weggevoerd hebt H3212 [H8799] , dat zij henentrekken H3427 [H8799] , en wonen H8033 aldaar H3384 [H8686] ; en dat hij hun lere H4941 de wijze H430 des Gods H776 van het land.
  28 H935 [H8799] Zo kwam H259 een H4480 uit H3548 de priesteren H834 , die H4480 zij van H8111 Samaria H1540 [H8689] weggevoerd hadden H3427 [H8799] , en woonde H1008 te Beth-el H1961 H3384 [H8799] ; en hij leerde H853 hun H349 , hoe H3068 zij den HEERE H3372 [H8799] vrezen zouden.
  29 H1471 Maar elk H1471 volk H1961 H6213 [H8799] maakte H430 zijn goden H3240 [H8686] ; en zij stelden H1004 ze in de huizen H1116 der hoogten H834 , die H8118 de Samaritanen H6213 [H8804] gemaakt hadden H1471 , elk H1471 volk H5892 in hun steden H834 H8033 , waarin H1992 zij H3427 [H8802] woonachtig waren.
  30 H582 Want de lieden H894 van Babel H6213 [H8804] maakten H5524 Sukkoth Benoth H582 , en de lieden H3575 van Chut H6213 [H8804] maakten H5370 Nergal H582 , en de lieden H2574 van Hamath H6213 [H8804] maakten H807 Asima,
  31 H5757 En de Avieten H6213 [H8804] maakten H5026 Nibhaz H8662 en Tartak H5616 , en de Sefarvieten H8313 [H8802] verbrandden H1121 hun zonen H152 voor Adramelech H6048 en Anamelech H430 , de goden H5617 van Sefarvaim H784 , met vuur.
  32 H1961 H3373 [H8799] Ook vreesden zij H3068 den HEERE H6213 [H8799] , en maakten zich H7098 van hun geringsten H3548 priesteren H1116 der hoogten H1961 H6213 [H8799] , dewelke voor hen [dienst] deden H1004 in de huizen H1116 der hoogten.
  33 H1961 H3373 [H8799] Zij vreesden H3068 den HEERE H1961 H5647 [H8799] , en dienden H430 [ook] hun goden H4941 , naar de wijze H1471 der volken H4480 , van H834 dewelke H853 zij die H1540 H4480 H8033 [H8689] weggevoerd hadden.
  34 H5704 Tot H2088 op dezen H3117 dag H6213 [H8802] toe doen H1992 die H7223 naar de eerste H4941 wijzen H3373 ; zij vrezen H3068 den HEERE H369 niet H6213 [H8802] , en zij doen H369 niet H2708 naar hun inzettingen H4941 , en naar hun rechten H8451 , en naar de wet H4687 , en naar het gebod H834 , dat H3068 de HEERE H6680 [H8765] geboden heeft H1121 aan de kinderen H3290 van Jakob H834 , dien H8034 Hij den naam H3478 Israel H7760 [H8804] gaf.
  35 H3068 Nochtans had de HEERE H1285 een verbond H854 met H3772 [H8799] hen gemaakt H6680 [H8762] , en had hun geboden H559 [H8800] , zeggende H3808 : Gij zult geen H312 andere H430 goden H3372 [H8799] vrezen H3808 , noch H7812 [H8691] u voor hen nederbuigen H3808 , noch H5647 [H8799] hen dienen H3808 , noch H2076 [H8799] hun offerande doen.
  36 H3588 H518 Maar H3068 den HEERE H834 , Die H853 u H4480 uit H776 H4714 Egypteland H1419 met grote H3581 kracht H5186 [H8803] en met een uitgestrekten H2220 arm H5927 [H8689] opgevoerd heeft H853 , Dien H3372 [H8799] zult gij vrezen H7812 [H8691] , en voor Hem zult gij u buigen H2076 [H8799] , en Hem zult gij offerande doen;
  37 H2706 En de inzettingen H4941 , en de rechten H8451 , en de wet H4687 , en het gebod H834 , die H3789 [H8804] Hij u geschreven heeft H8104 [H8799] , zult gij waarnemen H6213 [H8800] te doen H3605 te allen H3117 dag H312 ; en gij zult andere H430 goden H3808 niet H3372 [H8799] vrezen.
  38 H1285 En het verbond H834 , dat H854 Ik met H3772 [H8804] u gemaakt heb H3808 , zult gij niet H7911 [H8799] vergeten H312 ; en gij zult andere H430 goden H3808 niet H3372 [H8799] vrezen.
  39 H3588 H518 Maar H3068 den HEERE H430 , uw God H3372 [H8799] , zult gij vrezen H1931 ; en Hij H853 zal u H5337 [H8686] redden H4480 uit H3027 de hand H3605 van al H341 [H8802] uw vijanden.
  40 H8085 [H8804] Doch zij hoorden H3808 niet H3588 H518 , maar H1992 zij H6213 [H8802] deden H7223 naar hun eerste H4941 wijze.
  41 H428 Maar deze H1471 volken H1961 H3373 [H8799] vreesden H3068 den HEERE H1961 H5647 [H8799] , en dienden H6456 hun gesneden beelden H1571 ; ook H6213 [H8802] doen H1121 hun kinderen H1121 H1121 en hun kindskinderen H834 , gelijk als H1 hun vaders H6213 [H8804] gedaan hebben H5704 , tot op H2088 dezen H3117 dag.