2 Kings 25

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H8671 in het negende H8141 jaar H4427 [H8800] zijner regering H6224 , in de tiende H2320 maand H6218 , op den tienden H2320 der maand H5019 , [dat] Nebukadnezar H4428 , de koning H894 van Babel H935 [H8804] , kwam H5921 tegen H3389 Jeruzalem H1931 , hij H3605 en zijn ganse H2428 heir H2583 [H8799] , en legerde zich H5921 tegen H1129 [H8799] haar; en zij bouwden H5921 tegen H1785 haar sterkten H5439 rondom.
  2 H935 [H8799] Zo kwam H5892 de stad H4692 in belegering H5704 , tot in H6249 H6240 het elfde H8141 jaar H4428 van den koning H6667 Zedekia.
  3 H8672 Op den negenden H2320 der [vierde] maand H7458 , als de honger H5892 in de stad H2388 [H8799] sterk werd H5971 , en het volk H776 des lands H3808 geen H3899 brood H1961 [H8804] had,
  4 H5892 Toen werd de stad H1234 [H8735] doorgebroken H3605 , en al H582 H4421 de krijgslieden H3915 [vloden] des nachts H1870 door den weg H8179 der poort H996 , tussen H2346 de twee muren H834 , die H5921 aan H4428 des konings H1588 hof H3778 waren [de Chaldeen H5921 nu waren tegen H5892 de stad H5439 rondom H3212 [H8799] ], en [de] [koning] trok H1870 [door] den weg H6160 des vlakken velds.
  5 H2428 Doch het heir H3778 der Chaldeen H7291 [H8799] jaagde H4428 den koning H310 na H5381 [H8686] , en zij achterhaalden H853 hem H6160 in de vlakke velden H3405 van Jericho H3605 , en al H2428 zijn heir H4480 werd van H5921 bij H6327 [H8738] hem verstrooid.
  6 H8610 [H8799] Zij dan grepen H4428 den koning H853 , en voerden hem H5927 [H8686] opwaarts H413 tot H4428 den koning H894 van Babel H7247 , naar Ribla H1696 [H8762] ; en zij spraken H4941 een oordeel H853 tegen hem.
  7 H7819 [H8804] En zij slachtten H1121 de zonen H6667 van Zedekia H5869 voor zijn ogen H5786 [H8765] , en men verblindde H6667 Zedekia's H5869 ogen H631 [H8799] , en zij bonden H5178 hem met twee koperen H5178 ketenen H935 [H8686] , en voerden H894 hem naar Babel.
  8 H2549 Daarna in de vijfde H2320 maand H7651 , op den zevenden H2320 der maand H1931 [dit H8672 H6240 H8141 was het negentiende H8141 jaar H4428 van H5019 Nebukadnezar H4428 , den koning H894 van Babel H935 [H8804] ] kwam H5018 Nebuzaradan H7227 , de overste H2876 der trawanten H5650 , de knecht H4428 des konings H894 van Babel H3389 , te Jeruzalem.
  9 H8313 [H8799] En hij verbrandde H1004 het huis H3068 des HEEREN H1004 , en het huis H4428 des konings H3605 , mitsgaders alle H1004 huizen H3389 van Jeruzalem H3605 ; en alle H1004 huizen H1419 der groten H8313 [H8804] verbrandde hij H784 met vuur.
  10 H3605 En het ganse H2428 heir H3778 der Chaldeen H834 , dat H7227 met den overste H2876 der trawanten H5422 H0 was, brak H2346 de muren H3389 van Jeruzalem H5439 rondom H5422 [H8804] af.
  11 H3499 Het overige H5971 nu des volks H5892 , die in de stad H7604 [H8737] overgelaten waren H5307 [H8802] , en de afvalligen H834 , die H5921 tot H4428 den koning H894 van Babel H5307 [H8804] gevallen waren H3499 , en het overige H1995 der menigte H1540 H0 , voerde H5018 Nebuzaradan H7227 , de overste H2876 der trawanten H1540 [H8689] , gevankelijk weg.
  12 H4480 Maar van H1803 de armsten H776 des lands H7604 H0 liet H7227 de overste H2876 der trawanten H7604 [H8689] [enigen] overig H3755 tot wijngaardeniers H3009 H1461 [H8802] en tot akkerlieden.
  13 H7665 [H8765] Verder braken H3778 de Chaldeen H5178 de koperen H5982 pilaren H834 , die H1004 in het huis H3068 des HEEREN H4350 waren, en de stellingen H5178 , en de koperen H3220 zee H834 , die H1004 in het huis H3068 des HEEREN H5375 [H8799] was; en zij voerden H5178 het koper H894 daarvan naar Babel.
  14 H3947 [H8804] Zij namen H5518 ook de potten H3257 , en de schoffelen H4212 , en de gaffelen H3709 , en de rookschalen H3605 , en al H5178 de koperen H3627 vaten H834 , daar H8334 [H8762] men den dienst mede deed.
  15 H7227 En de overste H2876 der trawanten H3947 [H8804] nam weg H4289 de wierookvaten H4219 en de sprengbekkens H834 , wat H2091 geheel H2091 goud H834 en wat H3701 geheel H3701 zilver was.
  16 H8147 De twee H5982 pilaren H259 , de ene H3220 zee H4350 , en de stellingen H834 , die H8010 Salomo H1004 voor het huis H3068 des HEEREN H6213 [H8804] gemaakt had H5178 ; het koper H3605 van al H428 deze H3627 vaten H1961 [H8804] was H3808 zonder H4948 gewicht.
  17 H6967 De hoogte H259 van een H5982 pilaar H8083 H6240 was achttien H520 ellen H3805 , en het kapiteel H5921 daarop H5178 was koper H6967 ; en de hoogte H3805 des kapiteels H7969 was drie H520 ellen H7639 ; en het net H7416 , en de granaatappelen H5921 op H3805 het kapiteel H5439 rondom H3605 , waren alle H5178 van koper H428 ; en dezen H8145 gelijk had de andere H5982 pilaar H5921 , met H7639 het net.
  18 H3947 [H8799] Ook nam H7227 de overste H2876 der trawanten H8304 Seraja H7218 H3548 , den hoofdpriester H6846 , en Zefanja H4932 , den tweeden H3548 priester H7969 , en de drie H8104 H5592 [H8802] dorpelbewaarders.
  19 H4480 En uit H5892 de stad H3947 [H8804] nam hij H259 een H5631 hoveling H834 H1931 , die H5921 over H582 H4421 de krijgslieden H6496 gesteld was H2568 , en vijf H582 mannen H4480 uit H4428 degenen, die des konings H6440 aangezicht H7200 [H8802] zagen H834 , die H5892 in de stad H4672 [H8738] gevonden werden H8269 , mitsgaders den oversten H5608 [H8802] schrijver H6635 des heirs H5971 , die het volk H776 des lands H6633 [H8688] ten oorlog opschreef H8346 , en zestig H376 mannen H4480 van H5971 het volk H776 des lands H5892 , die in de stad H4672 [H8737] gevonden werden.
  20 H5018 Als Nebuzaradan H7227 , de overste H2876 der trawanten H853 , dezen H3947 [H8799] genomen had H3212 [H8686] , zo bracht hij H853 hen H5921 tot H4428 den koning H894 van Babel H7247 , naar Ribla.
  21 H4428 En de koning H894 van Babel H5221 [H8686] sloeg H853 hen H4191 [H8686] , en doodde H7247 hen te Ribla H776 , in het land H2574 van Hamath H3063 . Alzo werd Juda H4480 H5921 uit H127 zijn land H1540 [H8799] gevankelijk weggevoerd.
  22 H5971 Maar aangaande het volk H776 , dat in het H3063 land van Juda H7604 [H8737] overgebleven was H834 , dat H5019 Nebukadnezar H4428 , de koning H894 van Babel H7604 [H8689] , had laten overblijven H5921 , daarover H6485 [H8686] stelde hij H1436 Gedalia H1121 , den zoon H296 van Ahikam H1121 , den zoon H8227 van Safan.
  23 H3605 Toen nu al H8269 de oversten H2428 der heiren H1992 , zij H582 en hun mannen H8085 [H8799] , hoorden H3588 , dat H4428 de koning H894 van Babel H1436 Gedalia H6485 [H8689] tot overste gesteld had H935 [H8799] , kwamen zij H413 tot H1436 Gedalia H4709 naar Mizpa H3458 ; namelijk, Ismael H1121 , de zoon H5418 van Nethanja H3110 , en Johanan H1121 , de zoon H7143 van Kareah H8304 , en Seraja H1121 , de zoon H8576 van Tanhumeth H5200 , de Netofathiet H2970 , en Jaazanja H1121 , de zoon H4602 van den Maachathiet H1992 , zij H582 en hun mannen.
  24 H1436 En Gedalia H7650 [H8735] zwoer H582 hun en hun mannen H559 [H8799] , en zeide H3372 [H8799] tot hen: Vreest H408 niet H4480 van H5650 te zijn knechten H3778 der Chaldeen H3427 [H8798] , blijft H776 in het land H5647 [H8798] , en dient H4428 den koning H894 van Babel H3190 [H8799] , zo zal het u wel gaan.
  25 H1961 [H8799] Maar het geschiedde H7637 in de zevende H2320 maand H3458 , dat Ismael H1121 , de zoon H5418 van Nethanja H1121 , den zoon H476 van Elisama H4410 , van koninklijk H2233 zaad H935 [H8804] , kwam H6235 , en tien H582 mannen H854 met H5221 [H8686] hem; en zij sloegen H1436 Gedalia H4191 [H8799] , dat hij stierf H3064 ; mitsgaders de Joden H3778 en de Chaldeen H834 , die H4709 met hem te Mizpa H1961 [H8804] waren.
  26 H6965 H0 Toen maakte zich H3605 al H5971 het volk H6965 [H8799] op H4480 , van H6996 de minste H5704 tot H1419 den meeste H8269 , en de oversten H2428 der heiren H935 [H8799] , en kwamen H4714 in Egypte H3588 ; want H3372 [H8804] zij vreesden H4480 H6440 voor H3778 de Chaldeen.
  27 H1961 [H8799] Het geschiedde H7651 daarna in het zeven H7970 en dertigste H8141 jaar H1546 der wegvoering H3078 van Jojachin H4428 , den koning H3063 van Juda H8147 H6240 , in de twaalfde H2320 maand H7651 , op den zeven H6242 en twintigsten H2320 der maand H192 , dat Evilmerodach H4428 , de koning H894 van Babel H8141 , in het jaar H4427 [H8800] , als hij koning werd H7218 , het hoofd H3078 van Jojachin H4428 , den koning H3063 van Juda H4480 , uit H1004 H3608 het gevangenhuis H5375 [H8804] , verhief.
  28 H1696 [H8762] En hij sprak H2896 vriendelijk H854 met H5414 [H8799] hem, en stelde H3678 zijn stoel H4480 H5921 boven H3678 den stoel H4428 der koningen H834 , die H854 bij H894 hem te Babel waren.
  29 H8132 [H8765] En hij veranderde H899 de klederen H3608 zijner gevangenis H398 [H8804] , en hij at H8548 geduriglijk H3899 brood H6440 voor zijn aangezicht H3605 , al H3117 de dagen H2416 zijns levens.
  30 H737 En aangaande zijn tering H8548 , een gedurige H737 tering H4480 werd hem van H4428 den koning H5414 [H8738] gegeven H3117 , elk dagelijks H1697 bestemde deel H3117 op zijn dag H3605 , al H3117 de dagen H2416 zijns levens.