2 Kings 12

DSV_Strongs(i)
  1 H7651 In het zevende H8141 jaar H3058 van Jehu H4427 H0 werd H3060 Joas H4427 [H8804] koning H4427 [H8804] , en regeerde H705 veertig H8141 jaren H3389 te Jeruzalem H8034 ; en de naam H517 zijner moeder H6645 was Zibja H4480 van H884 Ber-seba.
  2 H3060 En Joas H6213 [H8799] deed H3477 dat recht H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H3605 , al H3117 zijn dagen H834 , in dewelke H3548 de priester H3077 Jojada H3384 [H8689] hem onderwees.
  3 H7535 Alleenlijk H1116 werden de hoogten H3808 niet H5493 [H8804] weggenomen H5971 ; het volk H2076 [H8764] offerde H6999 [H8764] en rookte H5750 nog H1116 op de hoogten.
  4 H3060 En Joas H559 [H8799] zeide H413 tot H3548 de priesteren H3605 : Al H3701 het geld H6944 der geheiligde dingen H834 , dat H935 [H8714] gebracht zal worden H1004 in het huis H3068 des HEEREN H3701 , [te] [weten] het geld H5674 [H8802] desgenen, die overgaat H3701 [tot] [de] [getelden], het geld H376 van een ieder H5315 der personen H6187 [naar] zijn schatting H3605 , [en] al H3701 het geld H834 , dat H5921 in H376 ieders H3820 hart H5927 [H8799] komt H935 [H8687] , om [dat] te brengen H1004 in het huis H3068 des HEEREN,
  5 H3548 Zullen de priesters H3947 [H8799] tot zich nemen H376 , een ieder H4480 van H4378 zijn bekende H1992 ; en zij H919 zullen de breuken H1004 van het huis H2388 [H8762] verbeteren H3605 , naar alles H834 wat H8033 er H919 voor breuk H4672 [H8735] bevonden zal worden.
  6 H1961 [H8799] Maar het geschiedde H7969 H8141 in het drie H6242 en twintigste H8141 jaar H4428 van den koning H3060 Joas H3548 , dat de priesters H919 de breuken H1004 van het huis H3808 niet H2388 [H8765] gebeterd hadden.
  7 H7121 [H8799] Toen riep H4428 de koning H3060 Joas H3548 den priester H3077 Jojada H3548 en de [andere] priesteren H559 [H8799] , en zeide H413 tot H4069 hen: Waarom H2388 [H8764] betert gijlieden H369 niet H919 de breuken H1004 van het huis H6258 ? Nu dan H3947 [H8799] , neemt H408 geen H3701 geld H4480 van H4378 uw bekenden H3588 , dat H5414 [H8799] gij het zoudt geven H919 voor de breuken H1004 van het huis.
  8 H3548 En de priesters H225 [H8735] bewilligden H4480 van H5971 het volk H1115 geen H3701 geld H3947 [H8800] te nemen H1115 , noch H919 de breuken H1004 van het huis H2388 [H8763] te verbeteren.
  9 H3548 Maar de priester H3077 Jojada H3947 [H8799] nam H259 een H727 kist H5344 [H8799] , en boorde H2356 een gat H1817 in haar deksel H5414 [H8799] , en zette H853 die H681 bij H4196 het altaar H3225 ter rechterhand H376 , als iemand H935 [H8800] inkwam H1004 in het huis H3068 des HEEREN H3548 ; en de priesters H5592 , die den dorpel H8104 [H8802] bewaarden H5414 [H8804] , staken H8033 daarin H3605 al H3701 het geld H1004 , dat ten huize H3068 des HEEREN H935 [H8716] gebracht werd.
  10 H1961 [H8799] Het geschiedde H7200 [H8800] nu, als zij zagen H3588 , dat H7227 veel H3701 gelds H727 in de kist H4428 was, dat des konings H5608 [H8802] schrijver H1419 H3548 met den hogepriester H5927 [H8799] opkwam H6696 [H8799] , en zij bonden het samen H4487 [H8799] , en telden H3701 het geld H1004 , dat in het huis H3068 des HEEREN H4672 [H8737] gevonden werd.
  11 H5414 [H8804] En zij gaven H3701 het geld H8505 [H8794] wel gewogen H5921 in H3027 handen H6213 [H8802] der verzorgers H4399 van dat werk H6485 H6485 [H8716] , die gesteld waren H1004 over het huis H3068 des HEEREN H3318 [H8686] ; en zij besteedden het uit H2796 H6086 aan de timmerlieden H1129 [H8802] en aan de bouwlieden H1004 , die het huis H3068 des HEEREN H6213 [H8802] vermaakten;
  12 H1443 [H8802] En aan de metselaren H2672 H68 [H8802] , en aan de steenhouwers H6086 , en om hout H4274 en gehouwen H68 stenen H7069 [H8800] te kopen H919 , om de breuken H1004 van het huis H3068 des HEEREN H2388 [H8763] te verbeteren H3605 , en voor al H834 wat H3318 [H8799] uitgegeven werd H5921 voor H1004 het huis H2394 , om [dat] te beteren.
  13 H389 Evenwel H3808 werden niet H6213 [H8735] gemaakt H1004 voor het huis H3068 des HEEREN H3701 zilveren H5592 schalen H4212 , gaffelen H4219 , sprengbekkens H2689 , trompetten H3605 , [noch] enig H2091 gouden H3627 vat H3701 , of zilveren H3627 vat H4480 , van H3701 het geld H1004 , dat ten huize H3068 des HEEREN H935 [H8716] gebracht werd.
  14 H3588 Maar H5414 [H8799] zij gaven H4399 dat aan degenen, die het werk H6213 [H8802] deden H2388 [H8765] ; en zij verbeterden H1004 daarmede het huis H3068 des HEEREN.
  15 H3808 Daartoe eisten zij geen H2803 [H8762] rekening H582 van de mannen H834 , wien H3701 zij dat geld H5921 in H3027 hun handen H5414 [H8799] gaven H4399 , om aan degenen, die het werk H5414 [H8800] deden, te geven H3588 ; want H1992 zij H6213 [H8802] handelden H530 trouwelijk.
  16 H3701 Het geld H817 van schuldoffer H3701 , en het geld H2403 van zondofferen H1004 werd ten huize H3068 des HEEREN H3808 niet H935 [H8714] gebracht H1961 [H8799] ; het was H3548 voor de priesteren.
  17 H227 Toen H5927 H0 trok H2371 Hazael H4428 , de koning H758 van Syrie H5927 [H8799] op H3898 [H8735] , en krijgde H5921 tegen H1661 Gath H3920 [H8799] , en nam haar in H7760 [H8799] ; daarna stelde H2371 Hazael H6440 zijn aangezicht H5921 , om tegen H3389 Jeruzalem H5927 [H8800] op te trekken.
  18 H3060 Maar Joas H4428 , de koning H3063 van Juda H3947 [H8799] , nam H3605 al H6944 de geheiligde dingen H834 , die H3092 Josafat H3088 , en Joram H274 , en Ahazia H1 , zijn vaderen H4428 , de koningen H3063 van Juda H6942 [H8689] , geheiligd hadden H6944 , en zijn geheiligde dingen H3605 , en al H2091 het goud H4672 [H8737] , dat gevonden werd H214 in de schatten H1004 van het huis H3068 des HEEREN H1004 , en van het huis H4428 des konings H7971 [H8799] , en zond H2371 het tot Hazael H4428 , den koning H758 van Syrie H5927 [H8799] ; toen trok hij op H4480 H5921 van H3389 Jeruzalem.
  19 H3499 Het overige H1697 nu der geschiedenissen H3101 van Joas H3605 , en al H6213 [H8804] wat hij gedaan heeft H1992 , is dat H3808 niet H3789 [H8803] geschreven H5921 in H5612 het boek H1697 H3117 der kronieken H4428 der koningen H3063 van Juda?
  20 H5650 En zijn knechten H6965 [H8799] stonden op H7194 [H8799] , en maakten H7195 een verbintenis H5221 [H8686] , en sloegen H3101 Joas H1004 , in het huis H4407 H1037 [H8677] van Millo H3381 [H8802] , dat afgaat H5538 naar Silla;
  21 H3108 Want Jozacar H1121 , de zoon H8100 van Simeath H3075 , en Jozabad H1121 , de zoon H7763 van Somer H5650 , zijn knechten H5221 [H8689] , sloegen H4191 [H8799] hem, dat hij stierf H6912 [H8799] ; en zij begroeven H853 hem H5973 met H1 zijn vaderen H5892 in de stad H1732 Davids H558 ; en Amazia H1121 , zijn zoon H4427 [H8799] , werd koning H8478 in zijn plaats.