Jeremiah 51

  51:1   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 1825 εξεγείρω awaken 1909 επί against * Βαβυλώνα Babylon, 2532 και and 1909 επί against 3588 τους the 2730-* κατοικούντας Χαλδαίους Chaldeans dwelling there 417 άνεμον [3wind 2742 καύσωνα 2burning 1311 διαφθείροντα 1an utterly destroying].   51:2   2532 και And 1821 εξαποστελώ I shall send 1909 επί against * Βαβυλώνα Babylon 5197 υβριστάς arrogant ones. 2532 και And 2530.1 καθυβρίσουσιν they shall insult 1473 αυτήν her, 2532 και and 3075 λυμανούνται lay waste 3588 την   1093-1473 γην αυτής her land. 3759 ουαί Woe 1909 επί upon * Βαβυλώνα Babylon 2943 κυκλόθεν round about 1722 εν in 2250 ημέρα the day 2561-1473 κακώσεως αυτής of her affliction.   51:3   1909 επ΄ Upon 1473 αυτή her let 5037.1 τεινέτω [3stretch 3588 ο 1the one 5037.1 τείνων 2stretching] 3588 το   5115-1473 τόξον αυτού his bow, 2532 και and 4060 περιθέσθω put on 3739 α what 1510.2.3 εστιν is 3696-1473 όπλα αυτού his weapons! 2532 και And 3361-5339 μη φείσησθε spare not 1909 επί against 3588 τους   3495-1473 νεανίσκους αυτής her young men, 2532 και and 853 αφανίσατε obliterate 3956 πάσαν all 3588 την   1411-1473 δύναμιν αυτής her force!   51:4   2532 και And 4098 πεσούνται [2shall fall 5134.1 τραυματίαι 1slain] 1722 εν in 1093 γη the land * Χαλδαίων of the Chaldeans, 2532 και and 2621.2 κατακεκεντημένοι men being pierced through 1855 έξωθεν will fall from outside 1473 αυτής of her.   51:5   1360 διότι For 3756 ουκ [4have not 5503.3 εχήρευσεν 5been widowed * Ισραήλ 1Israel 2532 και 2and * Ιούδας 3Judah] 575 από from 2316-1473 θεού αυτών their God, 575 από from 2962 κυρίου the lord 3841 παντοκράτορος almighty. 3754 ότι For 3588 η   1093-1473 γη αυτών their land 4130 επλήσθη was filled 93 αδικίας with injustice 575 από from 3588 των the 39 αγίων holy things * Ισραήλ of Israel.   51:6   5343 φεύγετε Flee 1537 εκ from out of 3319 μέσου the midst * Βαβυλώνος of Babylon, 2532 και and 391.2 ανασώζετε let [2rescue 1538 έκαστος 1each] 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού his life! 3361 μη You should not 641 απορριφήτε be reeling 1722 εν in 3588 τη   93-1473 αδικία αυτής her iniquity, 3754 ότι for 2540 καιρός [2the time 1557-1473 εκδικήσεως αυτής 3of her punishment 1510.2.3 εστι 1it is] 3844 παρά by 2962 κυρίου the lord; 468 ανταπόδομα a recompense 1473 αυτός he 467 ανταποδίδωσιν shall recompense 1473 αυτή to her.   51:7   4221 ποτήριον A cup 5552 χρυσούν of gold * Βαβυλών is Babylon 1722 εν in 5495 χειρί the hand 2962 κυρίου of the lord, 3182 μεθύσκον intoxicating 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth; 575 από [3from 3588 του   3631-1473 οίνου αυτής 4her wine 4095 επίοσαν 2drank 1484 έθνη 1the nations]; 1223 διά on account of 3778 τούτο this 4531 εσαλεύθησαν they are shaken.   51:8   2532 και And 869 άφνω suddenly 4098-* έπεσε Βαβυλών Babylon fell, 2532 και and 4937 συνετρίβη was broken. 2354 θρηνείτε Lament 1473 αυτήν her! 2983 λάβετε Take 4488.2 ρητίνην balm 3588 τη   1312-1473 διαφθορά αυτής for her hurt! 1513 είπως if by any means 2390 ιαθήσεται she should be healed.   51:9   2394.4 ιατρεύσαμεν We medically treated 3588 την   * Βαβυλώνα Babylon, 2532 και and 3756 ουκ she would not 2390 ιάθη be healed. 1459 εγκαταλίπωμεν We should abandon 1473 αυτήν her, 2532 και and 565 απέλθωμεν [2go forth 1538 έκαστος 1each] 1519 εις unto 3588 την   1093-1473 γην αυτού his land, 3754 ότι for 1448 ήγγικεν [2has approached 1519 εις 3unto 3772 ουρανόν 4heaven 3588 το   2917-1473 κρίμα αυτής 1her judgment]. 1808 εξήρεν You lifted 2193 έως unto 3588 των the 798 άστρων stars.   51:10   1627-2962 εξήνεγκε κύριος The lord brought forth 3588 το   2917-1473 κρίμα αυτού his judgment. 1205 δεύτε Come, 2532 και for 312 αναγγείλωμεν we should announce 1722 εν in * Σιών Zion 3588 τα the 2041 έργα works 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God.   51:11   3903 παρασκευάζετε Prepare 3588 τα the 5114.1 τοξεύματα bows! 4137 πληρούτε fill 3588 τας the 5329.1 φαρέτρας quivers! 1453-2962 ήγειρε κύριος The lord aroused 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 935 βασιλέως of the king * Μήδων of the Medes. 3754 ότι For 1519 εις [2is against * Βαβυλώνα 3Babylon 3588 η   3709-1473 οργή αυτού 1his anger], 1842 εξολοθρεύσαι to utterly destroy 1473 αυτήν her. 3754 ότι For 1557 εκδίκησις [2vengeance 3844 παρά 3from 2962 κυρίου 4the lord 1510.2.3 εστιν 1it is]; 1557 εκδίκησις vengeance 2992-1473 λαού αυτού of his people.   51:12   1909 επί Against 5038 τειχέων the walls * Βαβυλώνος of Babylon 142 άρατε lift up 4592 σημείον a sign! 2186 επιστήσατε Set 5438 φυλακάς watches! 2090 ετοιμάσατε Prepare 3696 όπλα shields! 3754 ότι for 1471.4 ενεχείρησεν [2took in hand 2532 και 3and 4160 ποιήσει 4he will do 2962 κύριος 1the lord] 3739 όσα what 2980 ελάλησεν he spoke 1909 επί against 3588 τους the ones 2730 κατοικούντας dwelling * Βαβυλώνα Babylon,   51:13   2681 κατασκηνούντας O ones encamping 1909 εφ΄ upon 5204 ύδασι [2waters 4183 πολλοίς 1many], 2532 και and 1909 επί upon 4128 πλήθει the multitude 2344-1473 θησαυρών αυτής of her treasures, 2240 ήκει [3is come 3588 το   4009-1473 πέρας σου 1your limit 230 αληθώς 2truly] 1519 εις into 3588 τα   4698-1473 σπλάγχνα σου your intestines.   51:14   3754 ότι For 3660-2962 ώμοσε κύριος the lord swore by an oath 2596 κατά according to 3588 του   1023-1473 βραχίονος αυτού his arm, saying, 1360 διότι For 4137 πληρώσω I shall fill 1473 σε you 444 ανθρώπων of men 5616 ωσεί as 200 ακρίδων locusts, 2532 και and 5350 φθέγξονται [3shall utter a sound 1909 επί 4against 1473 σε 5you 3588 οι 1the ones 2597 καταβαίνοντες 2going down];   51:15   3588 ο the one 4160 ποιών making 1093 γην the earth 1722 εν with 3588 τη   2479-1473 ισχύϊ αυτού his strength, 2090 ετοιμάζων preparing 3611 οικουμένην the world 1722 εν in 3588 τη   4678-1473 σοφία αυτού his wisdom; 1722 εν with 3588 τη   4907-1473 συνέσει αυτού his understanding 1614 εξέτεινε he stretched out 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven.   51:16   1519 εις At 5456 φωνήν his voice 5087 έθετο he set 4128 πλήθος a great 2279 ήχους echo 5204 ύδατος of water 1722 εν in 3772 ουρανώ the heaven, 2532 και and 321 ανήγαγε he led 3507 νεφέλας clouds 575 απ΄ from 2078 εσχάτου the end 3588 της of the 1093 γης earth. 796 αστραπάς [2lightnings 1519 εις 3for 5205 υετόν 4the rain 4160 εποίησε 1He made], 2532 και and 1806 εξήγαγε he led 5457 φως light 1537 εκ from out of 2344-1473 θησαυρών αυτού his treasuries.   51:17   3471 εμωράνθη [3has acted moronish 3956 πας 1Every 444 άνθρωπος 2man] 575 από because of 1108 γνώσεως knowledge; 2617 κατησχύνθη [3was disgraced 3956 πας 1every 5557.2 χρυσοχόος 2goldsmith] 575 από because of 3588 των   1099.3-1473 γλυπτών αυτών their carved images. 3754 ότι For 5571 ψευδή [2false gods 5560.9 εχώνευσαν 1they cast]; 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 4151 πνεύμα breath 1722 εν in 1473 αυτοίς them.   51:18   3152-1510.2.3 μάταιά εστιν They are vain 2041 έργα works, 3467.1 μεμωκημένα being scorned. 1722 εν In 2540 καιρώ the time 1980.2-1473 επισκέψεως αυτών of their visitation 622 απολούνται they shall be destroyed.   51:19   3756 ου Not 5108 τοιαύτη such 3310 μερίς is the portion 3588 τω   * Ιακώβ to Jacob; 3754 ότι for 3588 ο the one 4111 πλάσας shaping 3588 τα   3956 πάντα all things, 1473 αυτός he 1510.2.3 εστι is 2817-1473 κληρονομία αυτού his inheritance; 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces 3686-1473 όνομα αυτώ is his name.   51:20   1287-1473 διασκορπίζεις συ You scatter 1473 μοι for me 4632 σκεύη items 4171 πολέμου of war; 2532 και and 1287 διασκορπιώ I shall scatter 1722 εν [2by 1473 σοι 3you 1484 έθνη 1nations]; 2532 και and 1808 εξαρώ I will lift away 1537 εκ [2from 1473 σου 3you 935 βασιλείς 1kings].   51:21   2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 2462 ίππον the horse 2532 και and 1912.2-1473 επιβάτην αυτού his rider. 2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 716 άρματα chariots 2532 και and 306.3-1473 αναβάτας αυτών their riders.   51:22   2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 435 άνδρα husband 2532 και and 1135 γυναίκα wife. 2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 4246 πρεσβύτην the old man 2532 και and 3813 παιδίον child. 2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 3495 νεανίσκον the young man 2532 και and 3933 παρθένον virgin.   51:23   2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 4166 ποιμένα the shepherd 2532 και and 3588 το   4168-1473 ποίμνιον αυτού his flock. 2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 1092 γεωργόν the farmer 2532 και and 3588 το   1091-1473 γεώργιον αυτού his farm. 2532 και And 1287 διασκορπιώ I will scatter 1722 εν by 1473 σοι you 2232 ηγεμόνας governors 2532 και and 4755-1473 στρατηγούς σου your commandants.   51:24   2532 και And 467 ανταποδώσω I will recompense 3588 τη to * Βαβυλώνι Babylon 2532 και and 3956 πάσι to all 3588 τοις the 2730-* κατοικούσι Χαλδαίοις Chaldeans dwelling there 3956 πάσας all 3588 τας   2549-1473 κακίας αυτών their evils 3739 ας which 4160 εποίησαν they did 1909 επί against * Σιών Zion 2596 κατ΄ before 3788-1473 οφθαλμούς υμών your eyes, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   51:25   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I am 4314 προς against 1473 σε you, 3588 το   3735 όρος [2mountain 3588 το   1311 διεφθαρμένον 1O corrupting], 3588 το   1311 διαφθείρον corrupting 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth. 2532 και And 1614 εκτενώ I will stretch out 3588 την   5495-1473 χείρα μου my hand 1909 επί against 1473 σε you. 2532 και And 2633.4 κατακυλίω I will roll [3downwards 1473-575 σε από 4from you 3588 των 1the 4073 πετρών 2rocks], 2532 και and 1325 δώσω I will make 1473 σε you 5613 ως as 3735 όρος a mountain 1716.1 εμπεπυρισμένον being set on fire.   51:26   2532 και And 3766.2 ου μη in no way 2983 λάβωσιν shall they take 575 από from 1473 σου you 3037 λίθον a stone 1519 εις for 1137 γωνίαν a corner, 2532 και and 3037 λίθον a stone 1519 εις for 2310 θεμέλιον a foundation. 3754 ότι For 1519 εις into 854 αφανισμόν [2extinction 166 αιώνιον 1eternal] 1510.8.2 έση you will be, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   51:27   142 άρατε Lift up 4592 σημείον a sign 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth! 4537 σαλπίσατε Trump 1722 εν among 1484 έθνεσι the nations 4536 σάλπιγγι with a trumpet! 37 αγιάσατε Sanctify 1909 επ΄ [2against 1473 αυτήν 3her 1484 έθνη 1the nations]! 3853 παραγγείλατε Exhort 1909 επ΄ [2against 1473 αυτήν 3her 932 βασιλείαις 1kingdoms] -- * Αραράτ Ararat 3844 παρ΄ by 1473 εμού me, 2532 και and 3588 τοις to the * Ασκαναζαίοις Ashchenazi! 2186 επιστήσατε Set 1909 επ΄ against 1473 αυτήν her 956.1 βελοστάσεις a range of weapons! 307 αναβιβάσατε Haul 1909 επ΄ against 1473 αυτήν her 2462 ίππων the horses 5613 ως as 200 ακρίδων [2of locusts 4128 πλήθος 1a multitude]!   51:28   307 αναβιβάσατε Haul up 1909 επ΄ [2against 1473 αυτήν 3her 1484 έθνη 1nations]! 3588 τον the 935 βασιλέα king 3588 των of the * Μήδων Medes 2532 και and 3956 πάσης all 3588 της the 1093 γης earth; 3588 τους   2233-1473 ηγουμένους αυτού his leaders, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους   4755-1473 στρατηγούς αυτού of his commandants.   51:29   4579 εσείσθη [3was shaken 3588 η 1The 1093 γη 2earth], 2532 και and 4188.1 επόνεσε toiled 1360 διότι because 1817 εξανέστη [3rose up 1909 επί 4against * Βαβυλώνα 5Babylon 3053 λογισμός 1the device 2962 κυρίου 2of the lord], 3588 του   5087 θείναι to appoint 3588 την the 1093 γην land * Βαβυλώνος of Babylon 1519 εις for 854 αφανισμόν extinction, 2532 και and 3361 μη to not 2730 κατοικείσθαι inhabit 1473 αυτήν it.   51:30   1587 εξέλιπε [3failed 3163.2 μαχητής 1The warrior * Βαβυλώνος 2of Babylon] 3588 του   4170 πολεμείν to wage war, 2521 καθήσονται they shall sit 1563 εκεί there 1722 εν in 4042 περιοχή the citadel. 2352 εθραύσθη [2was enfeebled 3588 η   1412.1-1473 δυναστεία αυτών 1Their domination]; 1096 εγενήθησαν they became 5616 ωσεί as 1135 γυναίκες women; 1716.1 ενεπυρίσθη he set on fire 3588 τα   4638-1473 σκηνώματα αυτής her tents; 4937 συνετρίβησαν [2were broken 3588 οι   3449.2-1473 μοχλοί αυτής 1her bars].   51:31   1377 διώκων One is pursuing 1519 εις to 529 απάντησιν meet 1377 διώκοντος one pursuing 1377 διώξεται to pursue; 2532 και and 312 αναγγέλλων one announcing 1519 εις to 529 απάντησιν meet 312 αναγγέλλοντος one announcing 3588 του   312 αναγγείλαι to announce 3588 τω to the 935 βασιλεί king * Βαβυλώνος of Babylon 3754 ότι that 234.1 εάλωκεν [2is captured 3588 η   4172-1473 πόλις αυτού 1his city].   51:32   575 απ΄ Of 2078 εσχάτου the last 3588 των   1225.1-1473 διαβάσεων αυτού of his fords 2983 ελήφθησαν were taken, 2532 και and 3588 τα   4959.1-1473 συστηματα αυτού his assemblages 1716.1 ενεπυρίσθησαν were burned 1722 εν by 4442 πυρί fire, 2532 και and 435-1473 άνδρες αυτού his men 3588 οι   4170.3 πολεμισταί warriors 1831 εξέρχονται are coming forth.   51:33   1360 διότι For 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 3588 ο the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel; 3624 οίκοι The houses 935 βασιλέως of the king * Βαβυλώνος of Babylon 5613 ως [2as 257 άλων 3a threshing-floor 5611.3 ώριμος 4in season 248 αλοηθήσεται 1shall be threshed]; 2089 έτι still 3397 μικρόν a little 2532 και and 2240 ήξει [2shall come 3588 ο   281.1-1473 αμητός αυτής 1her harvest].   51:34   2719 κατέφαγέ He devoured 1473 με me, 3307 εμερίσατό [4portioned 1473 με 5me * Ναβουχοδονόσορ 1Nebuchadnezzar 935 βασιλεύς 2king * Βαβυλώνος 3of Babylon]; 2638 κατέλαβέ [3overtook 1473 με 4me 4655 σκότος 2darkness 3016 λεπτόν 1a fine]; 2666-1473 κατέπιέ με he swallowed me down 5613 ως as 1404 δράκων a dragon; 4130 έπλησε he filled 3588 την   2836-1473 κοιλίαν αυτού his belly 575 από of 3588 της   5172-1473 τρυφής μου my delicacies.   51:35   1856 έξωσάν [5pushed 1473 με 6me 3588 οι   3449-1473 μόχθοι μου 1My troubles 2532 και 2and 3588 αι   5004-1473 ταλαιπωρίαι μου 3my miseries] 1519 εις into * Βαβυλώνα Babylon, 2046 ερεί [3shall say 2730 κατοικούσα 1the one dwelling * Σιών 2Zion]; 2532 και and, 3588 το   129-1473 αίμα μου My blood 1909 επί is upon 3588 τους the 2730 κατοικούντας [2dwelling there * Χαλδαίους 1Chaldeans], 2046 ερεί [2shall say * Ιερουσαλήμ 1Jerusalem].   51:36   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 2919 κρινώ shall judge 3588 την   476-1473 αντίδικόν σου your opponent, 2532 και and 1556 εκδικήσω I will avenge 3588 την   1557-1473 εκδίκησίν σου your punishment, 2532 και and 2049 ερημώσω I will make desolate 3588 την   2281-1473 θάλασσαν αυτής her sea, 2532 και and 3583 ξηρανώ dry up 3588 την   4077-1473 πηγήν αυτής her spring.   51:37   2532 και And 1510.8.3-* έσται Βαβυλών Babylon will be 1519 εις for 854 αφανισμόν extinction, 2731 κατοίκησις a dwelling 1404 δρακόντων of dragons, 854 αφανισμός an extinction 4947.1 συριγμός hissing, 2532 και and 3756-2730 ου κατοικηθήσεται it shall not be inhabited.   51:38   5613 ως As 3023 λέοντες lions 1825 εξηγέρθησαν they were aroused 260 άμα together, 2532 και and 5613 ως as 4661.1 σκύμνοι cubs 3023 λεόντων of lions.   51:39   1722 εν In 3588 τη   2328.1-1473 θερμασία αυτών their heat 1325 δώσω I will give 4220.1-1473 πότημα αυτοίς to them a drink, 2532 και and 3184 μεθύσω I shall intoxicate 1473 αυτούς them 3704 όπως so that 2589.2 καρωθώσι they should be stupefied, 2532 και and 5258.1 υπνώσωσιν should sleep 5258 ύπνον [2sleep 166 αιώνιον 1an everlasting], 2532 και and 3766.2 ου μη no way 1453 εγερθώσι should they be roused, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   51:40   2601-1473 καταβίβασον αυτούς I shall bring them down 5613 ως as 704 άρνας lambs 1519 εις to 4967 σφαγήν slaughter, 2532 και and 5613 ως as 2919.1 κριούς rams 3326 μετ΄ with 2056 ερίφων kids.   51:41   4459 πως O how 234.1-* εάλω Σεσάκ Sheshach is captured, 2532 και and 2340 εθηρεύθη [6is hunted 3588 το 1the 2745 καύχημα 2boasting 3956 πάσης 3of all 3588 της 4the 1093 γης 5earth]. 4459 πως O how 1096-* εγένετο Βαβυλών Babylon became 1519 εις for 854 αφανισμόν extinction 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations.   51:42   305 ανέβη [3ascended 1909 επί 4upon * Βαβυλώνα 5Babylon 3588 η 1The 2281 θάλασσα 2sea] 1722 εν with 2279 ήχω the sound 2949-1473 κυμάτων αυτής of its waves, 2532 και and 2619 κατεκαλύφθη she was covered up.   51:43   1096 εγενήθησαν [2became 3588 αι   4172-1473 πόλεις αυτής 1Her cities] 1519 εις for 854 αφανισμόν extinction, 1093 γη [4land 504 άνυδρος 1a waterless 2532 και 2and 4.2 άβατος 3untrodden]. 3756-2730 ου κατοικήσει There shall not dwell 1722 εν in 1473 αυτή her 3762 ουδείς not one thing, 3762.1 ουδέ μη nor 2647 καταλυσή should there rest up 1722 εν in 1473 αυτή her 5207 υιός a son 444 ανθρώπου of man.   51:44   2532 και And 1556 εκδικήσω I shall take vengeance 1909 επί against * Βαβυλώνα Babylon, 2532 και and 1627 εξοίσω I will bring forth 3739 α what 2666 κατέπιεν she swallowed down 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος αυτής her mouth; 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4863 συναχθώσι should [3gather 4314 προς 4to 1473 αυτήν 5her 2089 έτι 6any more 3588 τα 1the 1484 έθνη 2nations]. 2532 και And 1065 γε even 5038 τείχος the wall * Βαβυλώνος of Babylon 4098 πεσείται shall fall.   51:45   1831 εξέλθετε Come forth 575 από from 3319-1473 μέσου αυτού his midst 2992-1699 λαός εμός my people, 2532 και and 4982 σώσατε έκαστος let each deliver 3588 την   1438 εαυτού his own 5590 ψυχήν life 575 από from 3709 οργής the anger 2372 θυμού of the rage 2962 κυρίου of the lord!   51:46   3379 μήποτε Lest at any time 527.6 απαλωθή [2should be consumed 3588 η   2588-1473 καρδία υμών 1your heart], 2532 και and 5399 φοβηθήτε you should be afraid 1223 διά on account of 3588 την the 189 ακοήν report 3739 η which 191 ακουσθήσεται shall be heard 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land, 2532 και and 2240 ήξει [2shall come 1722 εν 3in 1763 ενιαυτώ 4a year 189 ακοή 1the report], 2532 και and 3326 μετά after 3588 τον the 1763 ενιαυτόν year 189 ακοή another report; 5004 ταλαιπωρία misery 2532 και and 93 αδικία iniquity 1909 επί over 3588 της the 1093 γης land, 2532 και and 2961 κυριεύων one dominating 1909 επί over 2961 κυριεύοντα the one dominating.   51:47   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2400 ιδού behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 2532 και and 1556 εκδικήσω I shall take vengeance 1909 επί upon 3588 τα the 1099.3 γλυπτά carvings * Βαβυλώνος of Babylon, 2532 και and 3956 πάσα all 3588 η   1093-1473 γη αυτών their land 153 αισχυνθήσεται shall be made ashamed, 3956 πάντες all 5134.1-1473 τραυματίαι αυτής her slain 4098 πεσούνται shall fall 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτής of her.   51:48   2532 και And 2165 ευφρανθήσονται shall be glad 1909 επί over * Βαβυλώνα Babylon 3588 οι the 3772 ουρανοί heavens 2532 και and 3588 η the 1093 γη earth, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the ones 1722 εν in 1473 αυτοίς them. 3754 ότι For 575 από from 1005 βορρά the north 2064 έρχονται comes 4314 προς to 1473 αυτόν him 1842 εξολοθρεύοντες ones utterly destroying, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   51:49   2532 και And 1065 γε even as * Βαβυλών Babylon 4098 πεσείν [2to fall 4160 εποίησε 1acted] 3588 τους of the ones 5134.1 τραυματίας slain * Ισραήλ of Israel, 2532 και also 1722 εν in * Βαβυλώνι Babylon 4098 πεσούνται [5shall fall 5134.1 τραυματίαι 1the slain 3956 πάσης 2of all 3588 της 3the 1093 γης 4earth].   51:50   391.2 ανασωζόμενοι O ones being rescued 575 από from 4501 ρομφαίας the broadsword, 4198 πορεύεσθε go 2532 και and 3361-2476 μη ιστάσθε do not stand! 3403 μνήσθητε Make mention, 3588 οι O ones 3113 μακρόθεν far off, 3588 του of the 2962 κυρίου lord, 2532 και and *-305 Ιερουσαλήμ αναβήτω let Jerusalem ascend 1909 επί upon 3588 την   2588-1473 καρδίαν υμών your heart!   51:51   153 ησχύνθημεν We were ashamed 3754 ότι for 191 ηκούσαμεν we heard 3680-1473 ονειδισμόν ημών our scorning. 2619 κατεκάλυψέν [2covered up 819 ατιμία 1Dishonor] 3588 το   4383-1473 πρόσωπον ημών our face. 3754 ότι For 1525 εισήλθον [2entered 241 αλλογενείς 1foreigners] 1519 εις into 3588 τα   39-1473 άγια ημών our holy places, 1519 εις into 3624 οίκον the house 2962 κυρίου of the lord.   51:52   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2400 ιδού behold, 2250 ημέραι days 2064 έρχονται come, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 2532 και and 1556 εκδικήσω I will take vengeance 1909 επί against 3588 τα   1099.3-1473 γλυπτά αυτής her carved images. 2532 και And 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη   1093-1473 γη αυτής her land 4098 πεσούνται [2shall fall 5134.1 τραυματίαι 1the slain].   51:53   3754 ότι For 1437 εάν though 305-* αναβή Βαβυλών Babylon should ascend 5613 ως as 3588 ο the 3772 ουρανός heaven, 2532 και and 3754-1437 ότι εάν though 3793.2 οχυρώση she should fortify 5311 ύψος the height 2479-1473 ισχύος αυτής of her strength; 3844 παρ΄ from 1473 εμού me 2240 ήξουσιν shall come 1842 εξολοθρεύοντες ones utterly destroying 1473 αυτήν her, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord.   51:54   5456 φωνή The sound 2906 κραυγής of a cry 1722 εν in * Βαβυλώνι Babylon, 2532 και and 4936.1 συντριβή [2destruction 3173 μεγάλη 1great] 1722 εν in 1093 γη the land * Χαλδαίων of Chaldeans.   51:55   3754 ότι For 1842-2962 εξωλόθρευσε κύριος the lord utterly destroyed 3588 την   * Βαβυλώνα Babylon. 2532 και And 622 απώλεσεν he destroyed 575 απ΄ from 1473 αυτής her 5456 φωνήν [2voice 3173 μεγάλην 1a great] 2278 ηχούσαν sounding 5613 ως as 5204 ύδατα [2waters 4183 πολλά 1many]; 1325 έδωκεν he gave 1519 εις [2for 3639 όλεθρον 3ruin 5456-1473 φωνήν αυτής 1her voice].   51:56   3754 ότι For 2064 ήλθεν [2came 1909 επί 3upon * Βαβυλώνα 4Babylon 5004 ταλαιπωρία 1misery]; 234.1 εάλωσαν [2captured 3588 οι   3163.2-1473 μαχηταί αυτής 1her warriors]; 4422 επτοήται [2was terrified 5115-1473 τόξον αυτών 1their bow]; 3754 ότι for 3588 ο   2316 θεός God 467 ανταποδίδωσιν recompenses 1473 αυτοίς to them.   51:57   2962 κύριος The lord 467 ανταποδίδωσιν recompenses 1473 αυτή to her 3588 την the 469 ανταπόδοσιν recompense, 2532 και and 3184 μεθύσει he shall intoxicate 3178 μέθη [2by intoxication 3588 τους   2232-1473 ηγεμόνας αυτής 1her governors], 2532 και and 3588 τους   4680-1473 σοφούς αυτής her wise men, 2532 και and 3588 τους   4755-1473 στρατηγούς αυτής her commandants, 3004 λέγει says 3588 ο the 935 βασιλεύς king -- 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty 3686-1473 όνομα αυτώ is his name.   51:58   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3841 παντοκράτωρ almighty, 5038 τείχος The wall * Βαβυλώνος of Babylon 4115 επλατύνθη was widened; 2679 κατασκαπτόμενον by razing 2679 κατασκαφήσεται it shall be razed, 2532 και and 3588 αι   4439 πύλαι [3gates 1473 αυτής 1her 3588 αι   5308 υψηλαί 2high] 1722 εν by 4442 πυρί fire 1716.1 εμπυρισθήσονται shall be set on fire; 2532 και and 2872 κοπιάσουσι [2shall tire 2992 λαοί 1peoples] 1519 εις in 2756 κενόν vanity, 2532 και and 1484 έθνη nations 1722 εν [2in 746 αρχή 3their rule 1587 εκλείψουσιν 1shall fail].   51:59   3588 ο The 3056 λόγος word 3739 ον which 1781-2962 ενετείλατο κύριος the lord gave charge * Ιερεμία to Jeremiah 3588 τω the 4396 προφήτη prophet 2036 ειπείν to say 3588 τω to * Σαραϊα Seraiah 5207 υιώ son * Νηρίου of Neriah, 5207 υιόυ son * Μαασαίου of Maaseiah 3753 ότε when 4198 επορεύετο he went 3844 παρά with * Σεδεκίου Zedekiah 935 βασιλέως the king * Ιούδα of Judah 1519 εις into * Βαβυλώνα Babylon 1722 εν in 3588 τω the 2094 έτει [2year 3588 τω   5067 τετάρτω 1fourth] 3588 της   932-1473 βασιλείας αυτού of his kingdom. 2532 και And * Σαραϊας Seraiah 758 άρχων was ruler 1435 δώρων of the gifts.   51:60   2532 και And 1125-* έγραψεν Ιερεμίας Jeremiah wrote 3956 πάντα all 3588 τα the 2556 κακά evils 3739 α which 2240 ήξει shall come 1909 επί upon * Βαβυλώνα Babylon 1722 εν in 975 βιβλίω a scroll; 3956 πάντας all 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words 3588 τους   1125 γεγραμμένους being written 1909 επί against * Βαβυλώνα Babylon.   51:61   2532 και And 2036-* είπεν Ιερεμίας Jeremiah said 4314 προς to * Σαραϊαν Seraiah, 3752 όταν Whenever 2064 έλθης you should come 1519 εις into * Βαβυλώνα Babylon, 2532 και and 3708 όψη shall see, 2532 και and 314 αναγνώση shall read 3956 πάντας all 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words;   51:62   2532 και then 2046 ερείς you shall say, 2962 κύριε O lord, 1473 συ you 2980 ελάλησας spoke 1909 επί against 3588 τον   5117-3778 τόπον τούτον this place, 3588 του   1842 εξολοθρεύσαι to utterly destroy 1473 αυτόν it, 2532 και and 3588 του   3361-1510.1 μη είναι to not be 1722 εν in 1473 αυτώ it 2730 κατοικούντας any dwelling 575 από from 444 ανθρώπου man 2193 έως unto 2934 κτήνους beast, 3754 ότι for 854 αφανισμός [2an extinction 1519 εις 3into 3588 τον 4the 165 αιώνα 5eon 1510.8.3 έσται 1it will be].   51:63   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 3752 όταν whenever 3973 παύση you shall cease 3588 του   314 αναγινώσκειν to read 3588 το   975-3778 βιβλίον τούτο this scroll, 2532 και that 1926.1 επιδήσεις you shall fasten 1909 επ΄ upon 1473 αυτό it 3037 λίθον a stone, 2532 και and 4495 ρίψεις shall toss 1473 αυτόν it 1519 εις into 3319 μέσον the midst 3588 του of the * Ευφράτου Euphrates,   51:64   2532 και and 2046 ερείς shall say, 3779 ούτως So 2616.2-* καταδύσεται Βαβυλών shall Babylon descend, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 450 αναστή shall she rise up 575 από from 4383 προσώπου in front 3588 των of the 2556 κακών evils 3739 ων which 1473 εγώ I 1863 επάγω bring 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her, 2532 και and 1587 εκλείψει it shall vanish. 2193 έως Until 3778 τούτου this 3588 τα are the 4487 ρήματα words 3588 του   * Ιερεμίου of Jeremiah.