Acts 5

  5:1   435 ανήρ [3man 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain], * Ανανίας Ananias 3686 ονόματι by name, 4862 συν with * Σαπφείρη Sapphira 3588 τη   1135-1473 γυναικί αυτού his wife, 4453 επώλησε sold 2933 κτήμα a possession.   5:2   2532 και And 3557 ενοσφίσατο he pilfered 575 από from 3588 της the 5092 τιμής value, 4894 συνειδυίας [3being fully conscious of it 2532 και 1and 3588 της   1135-1473 γυναικός αυτού 2his wife], 2532 και and 5342 ενέγκας having brought 3313-5100 μέρος τι a certain part 3844 παρά [2by 3588 τους 3the 4228 πόδας 4feet 3588 των 5of the 652 αποστόλων 6apostles 5087 έθηκεν 1put it].   5:3   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Πέτρος 2Peter], * Ανανία Ananias, 1302 διατί why 4137-3588-* επλήρωσεν ο Σατανάς has Satan filled 3588 την   2588-1473 καρδίαν σου your heart 5574-1473 ψεύσασθαί σε for you to lie against 3588 το the 4151 πνεύμα [2spirit 3588 το   39 άγιον 1holy], 2532 και and 3557 νοσφίσασθαι to pilfer 575 από from 3588 της the 5092 τιμής value 3588 του of the 5564 χωρίου place?   5:4   3780 ουχί [4not 3306 μένον 1Remaining 1473 σοι 2in your possession 3306 έμενε 3did it] remain? 2532 και and 4097 πραθέν for selling 1722 εν [2in 3588 τη   4674 ση 3your 1849 εξουσία 4authority 5224 υπήρχε 1it existed]? 5100 τι Why is it 3754 ότι that 5087 έθου you put 1722 εν [2in 3588 τη   2588-1473 καρδία σου 3your heart 3588 το   4229-3778 πράγμα τούτο 1this thing]? 3756 ουκ You did not 5574 εψεύσω lie 444 ανθρώποις to men, 235 αλλά but 3588 τω to 2316 θεώ God.   5:5   191 ακούων [3hearing 1161 δε 1And 3588 ο   * Ανανίας 2Ananias] 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words, 4098 πεσών falling down, 1634 εξέψυξε he expired. 2532 και And 1096 εγένετο there became 5401 φόβος [2fear 3173 μέγας 1great] 1909 επί upon 3956 πάντας all 3588 τους the ones 191 ακούοντας hearing 3778 ταύτα these things.   5:6   450-1161 αναστάντες δε And having risen up, 3588 οι the 3501 νεώτεροι younger men 4958 συνέστειλαν wrapped 1473 αυτόν him, 2532 και and 1627 εξενέγκαντες having brought him forth 2290 έθαψαν they entombed him.   5:7   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 5613 ως about 5610 ωρών [2hours 5140 τριών 1three] 1292 διάστημα interval, 2532 και and 3588 η   1135-1473 γυνή αυτού his wife, 3361 μη not 1492 ειδυία knowing 3588 το   1096 γεγονός what happened, 1525 εισήλθεν entered.   5:8   611 απεκρίθη [3responded 1161 δε 1And 1473 αυτή 4to her 3588 ο   * Πέτρος 2Peter], 2036 ειπέ Tell 1473 μοι me 1487 ει if 5118 τοσούτου [2so much 3588 το 3for the 5564 χωρίον 4place 591 απέδοσθε 1you rendered]? 3588 η   1161 δε And she 2036 είπεν said, 3483 ναι Yes, 5118 τοσούτου for so much.   5:9   3588 ο   1161 δε And * Πέτρος Peter 2036 είπεν said 4314 προς to 1473 αυτήν her, 5100 τι Why is it 3754 ότι that 4856-1473 συνεφωνήθη υμίν you joined in one accord 3985 πειράσαι to test 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 2962 κυρίου of the Lord? 2400 ιδού Behold, 3588 οι the 4228 πόδες feet 3588 των of the ones 2290 θαψάντων burying 3588 τον   435-1473 άνδρα σου your husband 1909 επί are at 3588 τη the 2374 θύρα door, 2532 και and 1627-1473 εξοίσουσί σε they shall bring you forth.   5:10   4098-1161 έπεσε δε And she fell 3916 παραχρήμα immediately 3844 παρά by 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet, 2532 και and 1634 εξέψυξεν expired. 1525 εισελθόντες [4having entered 1161 δε 1And 3588 οι 2the 3495 νεανίσκοι 3young men], 2147 εύρον found 1473 αυτήν her 3498 νεκράν dead; 2532 και and 1627 εξενέγκαντες having brought her forth 2290 έθαψαν they entombed her 4314 προς by 3588 τον   435-1473 άνδρα αυτής her husband.   5:11   2532 και And 1096 εγένετο there became 5401 φόβος [2fear 3173 μέγας 1great] 1909 εφ΄ upon 3650 όλην the entire 3588 την   1577 εκκλησίαν assembly, 2532 και and 1909 επί upon 3956 πάντας all 3588 τους the ones 191 ακούοντας hearing 3778 ταύτα these things.   5:12   1223-1161 διά δε And by 3588 των the 5495 χειρών hands 3588 των of the 652 αποστόλων apostles 1096 εγίνετο there took place 4592 σημεία signs 2532 και and 5059 τέρατα miracles 1722 εν among 3588 τω the 2992 λαώ people -- 4183 πολλά many, 2532 και (and 1510.7.6 ήσαν they were 3661 ομοθυμαδόν with one accord 537 άπαντες all together 1722 εν in 3588 τη the 4745 στοά stoa * Σολομώντος of Solomon;   5:13   3588-1161 των δε but of the 3062 λοιπών rest 3762 ούδείς no one 5111 ετόλμα dared 2853 κολλάσθαι join 1473 αυτοίς them, 235 αλλ΄ but 3170 εμεγάλυνεν [3magnified 1473 αυτούς 4them 3588 ο 1the 2992 λαός 2people];   5:14   3123-1161 μάλλον δε and more 4369 προσετίθεντο were added 4100 πιστεύοντες believing 3588 τω in the 2962 κυρίω Lord, 4128 πλήθη multitudes 435 ανδρών of men 5037-2532 τε και and also 1135 γυναικών of women)   5:15   5620 ώστε so as 2596 κατά in 3588 τας the 4113 πλατείας squares 1627 εκφέρειν to bring forth 3588 τους the 772 ασθενείς weak, 2532 και and 5087 τιθέναι to put them 1909 επί upon 2825 κλινών beds 2532 και and 2895 κραββάτων litters, 2443 ίνα that at 2064 ερχομένου the coming * Πέτρου of Peter 2579 καν even 3588 η the 4639 σκιά shadow 1982 επισκιάση should overshadow 5100 τινί some one 1473 αυτών of them.   5:16   4905-1161 συνήρχετο δε And came together 2532 και also 3588 τα the 4128 πλήθος multitudes 3588 των of the 4038 πέριξ [2all around 4172 πόλεων 1cities] 1519 εις into * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 5342 φέροντες bringing 772 ασθενείς the weak 2532 και and 3791 οχλουμένους ones being mobbed 5259 υπό by 4151 πνευμάτων [2spirits 169 ακαθάρτων 1unclean], 3748 οίτινες who 2323 εθεραπεύοντο were cured 537 άπαντες all together.   5:17   450-1161 αναστάς δε And having risen up, 3588 ο the 749 αρχιερεύς chief priest 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the ones 4862 συν with 1473 αυτώ him 3588 η (which 1510.6 ούσα is 139 αίρεσις the sect 3588 των of the * Σαδδουκαίων Sadducees,) 4130 επλήσθησαν were filled 2205 ζήλου of zeal.   5:18   2532 και And 1911 επέβαλον they put 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτών their hands 1909 επί upon 3588 τους the 652 αποστόλους apostles, 2532 και and 5087 έθεντο put 1473 αυτούς them 1722 εν in 5084 τηρήσει [2keep 1219 δημοσία 1a public].   5:19   32-1161 άγγελος δε But an angel 2962 κυρίου of the Lord 1223 διά by 3588 της   3571 νυκτός night 455 ήνοιξε opened 3588 τας the 2374 θύρας doors 3588 της of the 5438 φυλακής prison, 1806 εξαγαγών [2leading 4out 5037 τε 1and 1473 αυτούς 3them] 2036 είπεν said,   5:20   4198 πορεύεσθε Go! 2532 και and 2476 σταθέντες standing, 2980 λαλείτε speak 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 3588 τω to the 2992 λαώ people 3956 πάντα all 3588 τα the 4487 ρήματα words 3588 της   2222-3778 ζωής ταύτης of this life!   5:21   191-1161 ακούσαντες δε And having heard, 1525 εισήλθον they entered 5259 υπό at 3588 τον the 3722 όρθρον dawn 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple, 2532 και and 1321 εδίδασκον were teaching. 3854-1161 παραγενόμενος δε But having come, 3588 ο the 749 αρχιερεύς chief priest 2532 και and 3588 οι the ones 4862 συν with 1473 αυτώ him, 4779 συνεκάλεσαν they called together 3588 το the 4892 συνέδριον sanhedrin 2532 και and 3956 πάσαν all 3588 την the 1087 γερουσίαν council of elders 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 649 απέστειλαν sent 1519 εις to 3588 το the 1201 δεσμωτήριον jail 71-1473 αχθήναι αυτούς for them to be brought.   5:22   3588-1161 οι δε And the 5257 υπηρέται officers 3854 παραγενόμενοι having come, 3756 ουχ did not 2147 εύρον find 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τη the 5438 φυλακή prison, 390-1161 αναστρέψαντες δε and having returned, 518 απήγγειλαν they reported,   5:23   3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 3588 το   3303 μεν Indeed 1201 δεσμωτήριον the jail 2147 εύρομεν we found 2808 κεκλεισμένον locked 1722 εν with 3956 πάση all 803 ασφαλεία security, 2532 και and 3588 τους the 5441 φύλακας keepers 2476 εστώτας standing 4253 προ before 3588 των the 2374 θυρών doors; 455-1161 ανοίξαντες δε but having opened 2080 έσω [3inside 3762 ουδένα 2no one 2147 εύρομεν 1we found].   5:24   5613-1161 ως δε And as 191 ήκουσαν they heard 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words, 3588-5037 ο τε both the 2409 ιερεύς priest 2532 και and 3588 ο the 4755 στρατηγός commandant 3588 του of the 2413 ιερού temple 2532 και and 3588 οι the 749 αρχιερείς chief priests 1280 διηπόρουν were perplexed 4012 περί concerning 1473 αυτών them, 5100-302 τι αν whatever 1096-3778 γένοιτο τούτο this might be.   5:25   3854-1161 παραγενόμενος δε And having come, 5100 τις a certain one 518 απήγγειλεν reported 1473 αυτοίς to them, 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 2400 ιδού Behold, 3588 οι the 435 άνδρες men 3739 ους whom 5087 έθεσθε you put 1722 εν in 3588 τη the 5438 φυλακή prison 1510.2.6 εισίν are 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 2476 εστώτες standing 2532 και and 1321 διδάσκοντες teaching 3588 τον the 2992 λαόν people.   5:26   5119 τότε Then 565 απελθών [3having gone forth 3588 ο 1the 4755 στρατηγός 2commandant] 4862 συν with 3588 τοις the 5257 υπηρέταις officers 71 ήγαγεν led 1473 αυτούς them, 3756 ου not 3326 μετά with 970 βίας force; 5399-1063 εφοβούντο γαρ for they feared 3588 τον the 2992 λαόν people, 2443 ίνα that 3361 μη they should not 3034 λιθασθώσιν be stoned.   5:27   71-1161 αγαγόντες δε And having brought 1473 αυτούς them, 2476 έστησαν they stood them 1722 εν in 3588 τω the 4892 συνεδρίω sanhedrin; 2532 και and 1905 επηρώτησεν [3asked 1473 αυτούς 4them 3588 ο 1the 749 αρχιερεύς 2chief priest],   5:28   3004 λέγων saying, 3756 ου Was it not 3852 παραγγελία with an exhortation 3853 παρηγγείλαμεν we exhorted 1473 υμίν to you 3361 μη to not 1321 διδάσκειν teach 1909 επί in 3588 τω   3686-3778 ονόματι τούτω this name? 2532 και And 2400 ιδού behold, 4137 πεπληρώκατε you have filled 3588 την   * Ιερουσαλήμ Jerusalem 3588 της   1322-1473 διδαχής υμών with your teaching, 2532 και and 1014 βούλεσθε you want 1863 επαγαγείν to bring 1909 εφ΄ upon 1473 ημάς us 3588 το the 129 αίμα blood 3588 του   444-3778 ανθρώπου τούτου of this man.   5:29   611-1161 αποκριθείς δε And answering * Πέτρος Peter 2532 και and 3588 οι the 652 απόστολοι apostles 2036 είπον said, 3980 πειθαρχείν [2to yield obedience 1163 δει 1It is necessary] 2316 θεώ to God 3123 μάλλον rather 2228 η than 444 ανθρώποις men.   5:30   3588 ο The 2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών of our fathers 1453 ήγειρεν raised * Ιησούν Jesus, 3739 ον whom 1473 υμείς you 1315 διεχειρίσασθε laid hands upon 2910 κρεμάσαντες having hanged 1909 επί upon 3586 ξύλου a tree.   5:31   3778 τούτον This one -- 3588 ο   2316 θεός God, 747 αρχηγόν chief 2532 και and 4990 σωτήρα deliverer, 5312 ύψωσε exalted 3588 τη by 1188-1473 δεξιά αυτού his right hand, 1325 δούναι to give 3341 μετάνοιαν repentance 3588 τω   * Ισραήλ to Israel 2532 και and 859 άφεσιν release 266 αμαρτιών of sins.   5:32   2532 και And 1473 ημείς we 1510.2.4 εσμεν are 1473 αυτού his 3144 μάρτυρες witnesses 3588 των   4487-3778 ρημάτων τούτων of these things; 2532 και [2also 3588 το 3the 4151 πνεύμα 5spirit 1161 δε 1but 3588 το   39 άγιον 4holy], 3739 ο which 1325-3588-2316 έδωκεν ο θεός God gave 3588 τοις to the ones 3980 πειθαρχούσιν yielding obedience 1473 αυτώ to him.   5:33   3588-1161 οι δε And the ones 191 ακούσαντες hearing 1282 διεπρίοντο were sawed through, 2532 και and 1011 εβουλεύοντο they consulted 337 ανελείν to do away with 1473 αυτούς them.   5:34   450-1161 αναστάς δε And having risen up, 5100 τις a certain one 1722 εν in 3588 τω the 4892 συνεδρίω sanhedrin, * Φαρισαίος a Pharisee, 3686 ονόματι by name * Γαμαλιήλ Gamaliel, 3547 νομοδιδάσκαλος a teacher of the law, 5093 τίμιος esteemed 3956 παντί by all 3588 τω the 2992 λαώ people, 2753 εκέλευσεν urged 1854 έξω [4outside 1024-5100 βραχύ τι 5a little while 3588 τους 1the 652 αποστόλους 2apostles 4160 ποιήσαι 3to be made to go].   5:35   2036-5037 είπέ τε And he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 435 άνδρες Men, * Ισραηλίται Israelites, 4337 προσέχετε take heed 1438 εαυτοίς to yourselves 1909 επί over 3588 τοις   444-3778 ανθρώποις τούτοις these men 5100 τι what 3195 μέλλετε you are about 4238 πράσσειν to act!   5:36   4253-1063 προ γαρ For before 3778 τούτων these 3588 των   2250 ημερών days 450-* ανέστη Θευδάς Theudas rose up, 3004 λέγων naming 1510.1 είναί [2to be 5100 τινα 3somebody 1438 εαυτόν 1himself], 3739 ω in whom 4345.1 προσεκλήθη [3leaned towards 706 αριθμός 1a number 435 ανδρών 2of men], 5616 ωσεί about 5071 τετρακοσίων four hundred, 3739 ος who 337 ανηρέθη were done away with; 2532 και and 3956 πάντες all 3745 όσοι as many as 3982 επείθοντο were persuaded 1473 αυτώ by him, 1262 διελύθησαν were parted, 2532 και and 1096 εγένοντο came 1519 εις to 3762 ουδέν nothing.   5:37   3326 μετά After 3778 τούτον this 450 ανέστη [4rose up * Ιούδας 1Judas 3588 ο 2the * Γαλιλαίος 3Galilean] 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days 3588 της of the 582 απογραφής census, 2532 και and 868 απέστησε he separated 2992 λαόν [2of people 2425 ικανόν 1a fit amount] 3694 οπίσω to go after 1473 αυτού him; 2548 κακείνος and that one 622 απώλετο perished; 2532 και and 3956 πάντες all 3745 όσοι as many as 3982 επείθοντο were persuaded 1473 αυτώ by him, 1287 διεσκορπίσθησαν were dispersed.   5:38   2532 και And 3569 τα νυν at present 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 868 απόστητε abstain 575 από from 3588 των   444-3778 ανθρώπων τούτων these men, 2532 και and 1439 εάσατε allow 1473 αυτούς them! 3754 ότι for 1437 εάν if 1510.3 η [2should be 1537 εξ 3of 444 ανθρώπων 4men 3588 η   1012-1473 βουλή αυτη 1this counsel], 2228 η then 3588 το   2041-3778 έργον τούτο this work 2647 καταλυθήσεται will be broken up.   5:39   1487-1161 ει δε But if 1537 εκ [2of 2316 θεού 3God 1510.2.3 εστιν 1it is], 3756-1410 ου δύνασθε you will not be able 2647-1473 καταλύσαι αυτό to break it up, 3379 μήποτε lest at any time 2532 και even 2314 θεομάχοι [2as fighters against God 2147 ευρεθήτε 1you be found].   5:40   3982-1161 επείσθησαν δε And they were persuaded 1473 αυτώ by him. 2532 και And 4341 προσκαλεσάμενοι having called 3588 τους the 652 αποστόλους apostles, 1194 δείραντες having flayed them, 3853 παρήγγειλαν they exhorted them 3361 μη to not 2980 λαλείν speak 1909 επί in 3588 τω the 3686 ονόματι name 3588 του   * Ιησού of Jesus, 2532 και and 630 απέλυσαν they released 1473 αυτούς them.   5:41   3588 οι   3303 μεν Indeed 3767 ούν then 4198 επορεύοντο they went 5463 χαίροντες rejoicing 575 από from 4383 προσώπου in front 3588 του of the 4892 συνεδρίου sanhedrin, 3754 ότι that 2661 κατηξιώθησαν they were deemed worthy 5228 υπέρ for 3588 του the 3686 ονόματος name 3588 του   * Ιησού of Jesus 818 ατιμασθήναι to be dishonored.   5:42   3956-5037 πάσάν τε And every 2250 ημέραν day 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 2532 και and 2596 κατ΄ by 3624 οίκον house, 3756-3973 ουκ επαύοντο they ceased not 1321 διδάσκοντες teaching 2532 και and 2097 ευαγγελιζόμενοι announcing good news * Ιησούν of Jesus 3588 τον the 5547 χριστόν Christ.