Acts 4

  4:1   2980 λαλούντων [3speaking 1161 δε 1And 1473 αυτών 2of their] 4314 προς to 3588 τον the 2992 λαόν people, 2186 επέστησαν [3stood by 1473 αυτοίς 4them 3588 οι 1the 2409 ιερείς 2priests], 2532 και and 3588 ο the 4755 στρατηγός commandant 3588 του of the 2413 ιερού temple, 2532 και and 3588 οι the * Σαδδουκαίοι Sadducees,   4:2   1278 διαπονούμενοι being worked up 1223 διά because of 3588 το   1321-1473 διδάσκειν αυτούς their teaching 3588 τον the 2992 λαόν people, 2532 και and 2605 καταγγέλλειν announcing 1722 εν in 3588 τω   * Ιησού Jesus 3588 την the 386 ανάστασιν resurrection 3588 των of the 3498 νεκρών dead.   4:3   2532 και And 1911 επέβαλον they put upon 1473 αυτοίς them 3588 τας the 5495 χείρας hands, 2532 και and 5087 έθεντο put them 1519 εις in 5084 τήρησιν keep 1519 εις until 3588 την the 839 αύριον morrow; 1510.7.3-1063 ην γαρ for it was 2073 εσπέρα evening 2235 ήδη already.   4:4   4183-1161 πολλοί δε But many 3588 των of the ones 191 ακουσάντων hearing 3588 τον the 3056 λόγον word 4100 επίστευσαν believed; 2532 και and 1096 εγενήθη [5was 3588 ο 1the 706 αριθμός 2number 3588 των 3of the 435 ανδρών 4men] 5616 ωσεί about 5505 χιλιάδες [2thousand 4002 πέντε 1five].   4:5   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1909 επί on 3588 την the 839 αύριον morrow, 4863 συναχθήναι [3gathered together 1473 αυτών 1their 3588 τους   758 άρχοντας 2rulers], 2532 και and 4245 πρεσβυτέρους elders, 2532 και and 1122 γραμματείς scribes 1519 εις in * Ιερουσαλήμ Jerusalem,   4:6   2532 και and * Άνναν Annas 3588 τον the 749 αρχιερέα chief priest, 2532 και and * Καϊάφαν Caiaphas, 2532 και and * Ιωάννην John, 2532 και and * Αλέξανδρον Alexander, 2532 και and 3745 όσοι as many as 1510.7.6 ήσαν were 1537 εκ of 1085 γένους the family 748 αρχιερατικού of the chief priest.   4:7   2532 και And 2476 στήσαντες having stood 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τω the 3319 μέσω midst, 4441 επυνθάνοντο they inquired, 1722 εν By 4169 ποία what 1411 δυνάμει power, 2228 η or 1722 εν in 4169 ποίω whose 3686 ονόματι name 4160 εποιήσατε do 3778-1473 τούτο υμείς you this?   4:8   5119 τότε Then * Πέτρος Peter, 4130 πλησθείς filled 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy], 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 758 άρχοντες Rulers 3588 του of the 2992 λαού people, 2532 και and 4245 πρεσβύτεροι elders 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   4:9   1487 ει If 1473 ημείς we 4594 σήμερον today 350 ανακρινόμεθα are questioned 1909 επί about 2108 ευεργεσία a good work 444 ανθρώπου [2man 772 ασθενούς 1of the infirm], 1722 εν by 5100 τίνι how 3778 ούτος this one 4982 σέσωσται was delivered;   4:10   1110-1510.5 γνωστόν έστω let it be made known 3956-1473 πάσιν υμίν to you all, 2532 και and 3956 παντί to all 3588 τω the 2992 λαώ people * Ισραήλ of Israel, 3754 ότι that 1722 εν in 3588 τω the 3686 ονόματι name * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ 3588 του the * Ναζωραίου Nazarene, 3739 ον whom 1473 υμείς you 4717 εσταυρώσατε crucified, 3739 ον whom 3588 ο   2316 θεός God 1453 ήγειρεν raised 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead, 1722 εν by 3778 τούτω this one 3778 ούτος this man 3936 παρέστηκεν stands 1799 ενώπιον before 1473 υμών you 5199 υγιής in health.   4:11   3778 ούτός This one 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 3037 λίθος stone 3588 ο   1848 εξουθενηθείς being treated with contempt 5259 υφ by 1473 υμών you 3588 των the ones 3618 οικοδομούντων building, 3588 ο the one 1096 γενόμενος becoming 1519 εις for 2776 κεφαλήν head 1137 γωνίας of the corner.   4:12   2532 και And 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is not 1722 εν [2in 243 άλλω 4other 3762 ουδενί 3no one 3588 η   4991 σωτηρία 1deliverance]; 3777-1063 ούτε γαρ for neither 3686 όνομά [3name 1510.2.3 εστιν 1is there 2087 έτερον 2another] 5259 υπό under 3588 τον   3772 ουρανόν heaven 3588 το   1325 δεδομένον being given 1722 εν to 444 ανθρώποις men 1722 εν by 3739 ω which 1163 δει [2must 4982 σωθήναι 3be delivered 1473 ημάς 1we].   4:13   2334-1161 θεωρούντες δε And viewing 3588 την the 3588 του   *-3954 Πέτρου παρρησίαν open manner of Peter 2532 και and * Ιωάννου John, 2532 και and 2638 καταλαβόμενοι taking it in 3754 ότι that 444 άνθρωποι [3men 62 αγράμματοί 2illiterate 1510.2.6 εισι 1they are] 2532 και and 2399 ιδιώται common people, 2296 εθαύμαζον they marvelled; 1921-5037 επεγίνωσκόν τε and they recognized 1473 αυτούς them, 3754 ότι that 4862 συν [2with 3588 τω   * Ιησού 3Jesus 1510.7.6 ήσαν 1they were].   4:14   3588 τον [3the 1161 δε 1But 444 άνθρωπον 4man 991 βλέποντες 2seeing] 4862 συν with 1473 αυτοίς them 2476 εστώτα standing, 3588 τον the one 2323 τεθεραπευμένον having been cured, 3762 ουδέν [2nothing 2192 είχον 1they had] 471 αντειπείν to contradict.   4:15   2753-1161 κελεύσαντες δε And having bid 1473 αυτούς them 1854 έξω [2outside 3588 του 3the 4892 συνεδρίου 4sanhedrin 565 απελθείν 1to go forth], 4820 συνέβαλλον they engaged 4314 προς with 240 αλλήλους one another,   4:16   3004 λέγοντες saying, 5100 τι What 4160 ποιήσομεν shall we do 3588 τοις   444-3778 ανθρώποις τούτοις to these men? 3754-3303-1063 ότι μεν γαρ For indeed 1110 γνωστόν a known 4592 σημείον sign 1096 γέγονε having taken place 1223 δι΄ through 1473 αυτών them 3956 πάσι [2to all 3588 τοις 3the ones 2730 κατοικούσιν 4dwelling * Ιερουσαλήμ 5in Jerusalem 5318 φανερόν 1is apparent]; 2532 και and 3756 ου we are not 1410 δυνάμεθα able 720 αρνήσασθαι to deny it.   4:17   235 αλλ΄ But 2443 ίνα that 3361 μη [2not 1909 επί 4unto 4183 πλείον 5more 1268 διανεμηθή 1it should 3be spread] 1519 εις among 3588 τον the 2992 λαόν people, 547 απειλή with intimidation 546 απειλησώμεθα we should press 1473 αυτοίς upon them, 3371 μηκέτι to no longer 2980 λαλείν speak 1909 επί in 3588 τω   3686-3778 ονόματι τούτω this name 3367 μηδενί to not one 444 ανθρώπων of men.   4:18   2532 και And 2564 καλέσαντες having called 1473 αυτούς them, 3853 παρήγγειλαν they summoned 1473 αυτοίς them 3588 το   2527 καθόλου [3altogether 3361 μη 1to not 5350 φθέγγεσθαι 2utter a sound] 3366 μηδέ nor 1321 διδάσκειν to teach 1909 επί in 3588 τω the 3686 ονόματι name 3588 του   * Ιησού of Jesus.   4:19   3588 ο   1161 δε But * Πέτρος Peter 2532 και and * Ιωάννης John 611 αποκριθέντες answering 4314 προς to 1473 αυτούς them 2036 είπον said, 1487 ει If 1342-510.2.3 δίκαιόν εστιν it is just 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God 1473-191 υμών ακούειν to hearken to you 3123 μάλλον rather 2228 η than 3588 του   2316 θεού God, 2919 κρίνατε you judge!   4:20   3756 ου [3are not 1410 δυνάμεθα 4able 1063 γαρ 1For 1473 ημείς 2we] 3739 α what 1492 είδομεν we know 2532 και and 191 ηκούσαμεν hear 3361 μη to not 2980 λαλείν speak.   4:21   3588-1161 οι δε And the one 4324 προσαπειλησάμενοι adding threats 630 απέλυσαν released 1473 αυτούς them, 3367 μηδέν [2nothing 2147 ευρίσκοντες 1finding] 3588 το   4459 πως how 2849 κολάσονται they shall punish 1473 αυτούς them, 1223 διά on account of 3588 τον the 2992 λαόν people. 3754 ότι For 3956 πάντες all 1392 εδόξαζον glorified 3588 τον   2316 θεόν God 1909 επί over 3588 τω the thing 1096 γεγονότι having taken place.   4:22   2094 ετών [7years old 1063 γαρ 1For 1510.7.3 ην 4was 4183 πλειόνων 5more than 5062 τεσσαράκοντα 6forty 3588 ο 2the 444 άνθρωπος 3man] 1909 εφ΄ upon 3739 ον which 1096 εγεγόνει had taken place 3588 το   4592-3778 σημείον τούτο this sign 3588 της   2392 ιάσεως of healing.   4:23   630-1161 απολυθέντες δε And having been released, 2064 ήλθον they came 4314 προς to 3588 τους their 2398 ιδίους own, 2532 και and 518 απήγγειλαν reported 3745 όσα as much as 4314 προς [7to 1473 αυτούς 8them 3588 οι 1the 749 αρχιερείς 2chief priests 2532 και 3and 3588 οι 4the 4245 πρεσβύτεροι 5elders 2036 είπον 6said].   4:24   3588 οι   1161 δε And 191 ακούσαντες having heard, 3661 ομοθυμαδόν with one accord 142 ήραν they lifted 5456 φωνήν a voice 4314 προς to 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 2036 είπον said, 1203 δέσποτα O Master, 1473 συ you are 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the one 4160 ποιήσας making 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the things 1722 εν in 1473 αυτοίς them;   4:25   3588 ο the one 1223 διά [2through 4750 στόματος 3the mouth * Δαβίδ 4of David 3588 του   3816-1473 παιδός σου 5your servant 2036 ειπών 1having spoken], 2444 ινατί Why do 5433 εφρύαξαν [2neigh 1484 έθνη 1nations], 2532 και and 2992 λαοί peoples 3191 εμελέτησαν meditate upon 2756 κενά vain things?   4:26   3936 παρέστησαν [5stood 3588 οι 1The 935 βασιλείς 2kings 3588 της 3of the 1093 γης 4earth], 2532 και and 3588 οι the 758 άρχοντες rulers 4863 συνήχθησαν gathered 1909-3588-1473 επί το αυτό together 2596 κατά against 3588 του the 2962 κυρίου Lord, 2532 και and 2596 κατά against 3588 του   5547-1473 χριστού αυτού his Christ.   4:27   4863-1063 συνήχθησαν γαρ For they gathered together 1909 επ΄ in 225 αληθείας truth 1909 επί against 3588 τον the 39 άγιον holy one, 3816-1473 παίδά σου your servant * Ιησούν Jesus, 3739 ον whom 5548 έχρισας you anointed -- *-5037 Ηρώδης τε both Herod 2532 και and * Πόντιος Pontius * Πιλάτος Pilate, 4862 συν with 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 2992 λαοίς peoples * Ισραήλ of Israel,   4:28   4160 ποιήσαι to do 3745 όσα as much as 3588 η   5495-1473 χείρ σου your hand 2532 και and 3588 η   1012-1473 βουλή σου your counsel 4309 προώρισε predefined 1096 γενέσθαι to take place.   4:29   2532 και And 3569 τα νυν at present, 2962 κύριε O Lord, 1896 έπιδε look 1909 επί upon 3588 τας   547-1473 απειλάς αυτών their intimidations, 2532 και and 1325 δος grant 3588 τοις to 1401-1473 δούλοις σου your servants 3326 μετά with 3954-3956 παρρησίας πάσης every open manner 2980 λαλείν to speak 3588 τον   3056-1473 λόγον σου your word!   4:30   1722 εν in 3588 τω the thing 3588 την   5495-1473 χείρά σου [2your hand 1614-1473 εκτείνείν σε 1you stretching out] 1519 εις for 2392 ίασιν healing; 2532 και and 4592 σημεία signs 2532 και and 5059 τέρατα miracles 1096 γίνεσθαι to take place 1223 διά through 3588 του the 3686 ονόματος name 3588 του   39 αγίου [2holy 3816 παιδός 3servant 1473 σου 1of your] * Ιησού Jesus.   4:31   2532 και And 1189-1473 δεηθέντων αυτών in their beseeching 4531 εσαλεύθη [7was shaken 3588 ο 1the 5117 τόπος 2place 1722 εν 3in 3739 ω 4which 1510.7.6 ήσαν 5they were 4863 συνηγμένοι 6being gathered together], 2532 και and 4130 επλήσθησαν they were [2filled 537 άπαντες 1all 4151 πνεύματος 4spirit 39 αγίου 3of holy], 2532 και and 2980 ελάλουν they spoke 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God 3326 μετά with 3954 παρρησίας confidence.   4:32   3588-1161 του δε And the 4128 πλήθους multitude 3588 των of the ones 4100 πιστευσάντων believing 1510.7.3 ην was 3588 η   2588 καρδία [2heart 2532 και 3and 3588 η   5590 ψυχή 4soul 1520 μία 1of one]; 2532 και and 3761 ουδέ not even 1520 εις one 5100 τι [2anything 3588 των   5224 υπαρχόντων 3existing 1473 αυτώ 4to him 3004 έλεγεν 1said] 2398-1510.1 ίδιον είναι to be his own; 235 αλλ΄ but 1510.7.3 ην [2were 1473 αυτοίς 4to them 537 άπαντα 1all things 2839 κοινά 3in common].   4:33   2532 και And 3173 μεγάλη with great 1411 δυνάμει power 591 απεδίδουν [3rendered 3588 το   3142 μαρτύριον 4testimony 3588 οι 1the 652 απόστολοι 2apostles] 3588 της of the 386 αναστάσεως resurrection 3588 του of the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus; 5484 χάρις [3favor 5037 τε 1and 3173 μεγάλη 2great] 1510.7.3 ην was 1909 επί upon 3956 πάντας all 1473 αυτούς of them.   4:34   3761-1063 ουδέ γαρ For neither 1729 ενδεής [2lacking 5100 τις 1anyone] 5224 υπήρχεν existed 1722 εν among 1473 αυτοίς them; 3745-1063 όσοι γαρ for as many as 2935 κτήτορες were owners 5564 χωρίων of places 2228 η or 3614 οικιών houses 5224 υπήρχον existing to them, 4453 πωλούντες by selling 5342 έφερον they brought 3588 τας the 5092 τιμάς value 3588 των of the things 4097 πιπρασκομένων being sold,   4:35   2532 και and 5087 ετίθουν they put it 3844 παρά by 3588 τους the 4228 πόδας feet 3588 των of the 652 αποστόλων apostles; 1239-1161 διεδίδοτο δε and it was distributed 1538 εκάστω to each 2530 καθότι in so far as 302-5100 αν τις any should 5532 χρείαν [2need 2192 είχεν 1have].   4:36   *-1161 Ιωσής δε And Joses, 3588 ο the one 1941 επικληθείς being called * Βαρναβάς Barnabas 5259 υπό by 3588 των the 652 αποστόλων apostles, 3739 ο (which 1510.2.3 εστι is, 3177 μεθερμηνευόμενον being translated, 5207 υιός Son 3874 παρακλήσεως of Comfort), * Λευϊτης a Levite, * Κύπριος a Cypriot 3588 τω   1085 γένει by race,   4:37   5224 υπάρχοντος [3existing 1473 αυτώ 4to him 68 αγρού 2a field 4453 πωλήσας 1having sold], 5342 ήνεγκε brought 3588 το the 5536 χρήμα thing, 2532 και and 5087 έθηκε put it 3844 παρά by 3588 τους the 4228 πόδας feet 3588 των of the 652 αποστόλων apostles.