Acts 4:22

  4:22   2094 ετών [7years old 1063 γαρ 1For 1510.7.3 ην 4was 4183 πλειόνων 5more than 5062 τεσσαράκοντα 6forty 3588 ο 2the 444 άνθρωπος 3man] 1909 εφ΄ upon 3739 ον which 1096 εγεγόνει had taken place 3588 το   4592-3778 σημείον τούτο this sign 3588 της   2392 ιάσεως of healing.