Acts 5:39

  5:39   1487-1161 ει δε But if 1537 εκ [2of 2316 θεού 3God 1510.2.3 εστιν 1it is], 3756-1410 ου δύνασθε you will not be able 2647-1473 καταλύσαι αυτό to break it up, 3379 μήποτε lest at any time 2532 και even 2314 θεομάχοι [2as fighters against God 2147 ευρεθήτε 1you be found].