Acts 5:15

  5:15   5620 ώστε so as 2596 κατά in 3588 τας the 4113 πλατείας squares 1627 εκφέρειν to bring forth 3588 τους the 772 ασθενείς weak, 2532 και and 5087 τιθέναι to put them 1909 επί upon 2825 κλινών beds 2532 και and 2895 κραββάτων litters, 2443 ίνα that at 2064 ερχομένου the coming * Πέτρου of Peter 2579 καν even 3588 η the 4639 σκιά shadow 1982 επισκιάση should overshadow 5100 τινί some one 1473 αυτών of them.