Nehemiah 4

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] Maar het geschiedde H834 , als H5571 Sanballat H8085 [H8804] gehoord had H3588 , dat H587 wij H2346 den muur H1129 [H8802] bouwden H2734 [H8799] , zo ontstak hij H7235 [H8687] , en werd zeer H3707 [H8799] toornig H3932 H5921 [H8686] ; en hij bespotte H3064 de Joden.
  2 H559 [H8799] En sprak H6440 in de tegenwoordigheid H251 zijner broederen H2428 en van het heir H8111 van Samaria H559 [H8799] , en zeide H4100 : Wat H6213 [H8802] doen H537 deze amechtige H3064 Joden H5800 [H8799] ? Zal men hen laten geworden H2076 [H8799] ? Zullen zij offeren H3117 ? Zullen zij het in een dag H3615 [H8762] voleinden H68 ? Zullen zij de steentjes H4480 uit H6194 H6083 de stofhopen H2421 [H8762] levend maken H1992 , daar zij H8313 [H8803] verbrand zijn?
  3 H2900 En Tobia H5984 , de Ammoniet H681 , was bij H559 [H8799] hem, en zeide H1571 : Al is het H834 , dat H1992 zij H1129 [H8802] bouwen H518 , zo H7776 er een vos H5927 [H8799] opkwame H68 , hij zou hun stenen H2346 muur H6555 [H8804] wel verscheuren.
  4 H8085 [H8798] Hoor H430 , o onze God H3588 ! dat H939 wij zeer veracht H1961 [H8804] zijn H7725 H0 , en keer H2781 hun versmaadheid H7725 [H8685] weder H413 op H7218 hun hoofd H5414 [H8798] , en geef hen over H961 tot een roof H776 in een land H7633 der gevangenis.
  5 H3680 H0 En dek H5771 hun ongerechtigheid H408 niet H3680 H5921 [H8762] toe H2403 ; en hun zonde H408 worde niet H4229 [H8735] uitgedelgd H4480 van H6440 voor Uw aangezicht H3588 , want H3707 [H8689] zij hebben [U] getergd H5048 , [staande] tegenover H1129 [H8802] de bouwlieden.
  6 H1129 [H8799] Doch wij bouwden H2346 den muur H3605 , zodat de ganse H2346 muur H7194 [H8735] samengevoegd werd H5704 tot H2677 zijn helft H3820 toe; want het hart H5971 des volks H1961 [H8799] was H6213 [H8800] om te werken.
  7 H1961 [H8799] En het geschiedde H5571 , als Sanballat H2900 , en Tobia H6163 , en de Arabieren H5984 , en de Ammonieten H796 , en de Asdodieten H8085 [H8804] hoorden H3588 , dat H724 de verbetering H2346 aan de muren H3389 van Jeruzalem H5927 [H8804] toenam H3588 , dat H6555 [H8803] de scheuren H2490 [H8689] begonnen H5640 [H8736] gestopt te worden H2734 [H8799] , zo ontstaken zij H3966 zeer;
  8 H7194 H0 En zij maakten H3162 allen te zamen H7194 [H8799] een verbintenis H935 [H8800] , dat zij zouden komen H3389 om tegen Jeruzalem H3898 [H8736] te strijden H8442 , en een verbijstering H6213 [H8800] daarin te maken.
  9 H6419 [H8691] Maar wij baden H413 tot H430 onzen God H5975 [H8686] , en zetten H4929 wacht H5921 tegen H3119 hen, dag H3915 en nacht H4480 H6440 , hunnenthalve.
  10 H559 [H8799] Toen zeide H3063 Juda H3581 : De kracht H5449 der dragers H3782 [H8804] is vervallen H6083 , en des stofs H7235 [H8687] is veel H587 , zodat wij H2346 aan den muur H3808 niet H3201 [H8799] zullen kunnen H1129 [H8800] bouwen.
  11 H6862 Nu hadden onze vijanden H559 [H8799] gezegd H3808 : Zij zullen het niet H3045 [H8799] weten H3808 , noch H7200 [H8799] zien H5704 H834 , totdat H413 wij in H8432 het midden H8432 van H935 [H8799] hen komen H2026 [H8804] , en slaan hen dood H4399 ; alzo zullen wij het werk H7673 [H8689] doen ophouden.
  12 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , als H3064 de Joden H681 , die bij H3427 [H8802] hen woonden H935 [H8804] , kwamen H6235 H6471 , dat zij het ons [wel] tienmaal H559 [H8799] zeiden H4480 , uit H3605 al H4725 de plaatsen H834 , [door] dewelke H5921 gij tot H7725 [H8799] ons wederkeert.
  13 H5975 [H8686] Daarom zette ik H4480 in H8482 de benedenste H4725 plaatsen H4480 H310 achter H2346 den muur H6706 H6708 [H8675] , [en] op de hoogten H5975 [H8686] , en ik zette H5971 het volk H4940 naar de geslachten H5973 , met H2719 hun zwaarden H7420 , hun spiesen H7198 en hun bogen.
  14 H7200 [H8799] En ik zag toe H6965 [H8799] , en maakte mij op H559 [H8799] , en zeide H413 tot H2715 de edelen H413 , en tot H5461 de overheden H413 , en tot H3499 het overige H5971 des volks H3372 [H8799] : Vreest H408 niet H4480 voor H6440 hun aangezicht H2142 [H8798] ; denkt H1419 aan dien groten H3372 [H8737] en vreselijken H136 HEERE H3898 [H8734] , en strijdt H5921 voor H251 uw broederen H1121 , uw zonen H1323 en uw dochteren H802 , uw vrouwen H1004 en uw huizen.
  15 H1961 [H8799] Daarna geschiedde het H834 , als H341 [H8802] onze vijanden H8085 [H8804] hoorden H3588 , dat H3045 [H8738] het ons bekend was geworden H430 , en God H6098 hun raad H6565 [H8686] te niet gemaakt had H7725 H0 , zo keerden wij H3605 allen H7725 [H8799] weder H413 tot H2346 den muur H376 , een iegelijk H413 tot H4399 zijn werk.
  16 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 van H1931 dien H3117 dag H2677 af, dat de helft H5288 mijner jongens H6213 [H8802] doende waren H4399 aan het werk H2677 , en de helft H2388 [H8688] van hen hielden H7420 de spiesen H4043 , en de schilden H7198 , en de bogen H8302 , en de pantsiers H8269 ; en de oversten H310 waren achter H3605 het ganse H1004 huis H3063 van Juda.
  17 H2346 Die aan den muur H1129 [H8802] bouwden H5447 , en die den last H5375 [H8802] droegen H6006 [H8802] , [en] die oplaadden H6213 H0 , waren H259 een ieder met zijn ene H3027 hand H6213 [H8802] doende H4399 aan het werk H259 , en de andere H2388 [H8688] hield H7973 het geweer.
  18 H1129 [H8802] En de bouwers H376 hadden een iegelijk H2719 zijn zwaard H5921 aan H4975 zijn lenden H631 [H8803] gegord H1129 [H8802] , en bouwden H7782 ; maar die met de bazuin H8628 [H8802] blies H681 , was bij mij.
  19 H559 [H8799] En ik zeide H413 tot H2715 de edelen H413 , en tot H5461 de overheden H413 , en tot H3499 het overige H5971 des volks H4399 : Het werk H7235 [H8687] is groot H7342 en wijd H587 ; en wij H5921 zijn op H2346 den muur H6504 [H8737] afgezonderd H376 , de een H7350 ver H4480 van H251 den ander;
  20 H4725 Ter plaatse H834 , waar H6963 gij het geluid H7782 der bazuin H8085 [H8799] zult horen H8033 , daarheen H413 zult gij u tot H6908 [H8735] ons verzamelen H430 ; onze God H3898 [H8735] zal voor ons strijden.
  21 H857 Alzo waren wij H6213 [H8802] doende H4399 aan het werk H2677 ; en de helft H2388 [H8688] van hen hielden H7420 de spiesen H4480 , van H5927 [H8800] het opgaan H7837 des dageraads H5704 tot H3318 [H8800] het voortkomen H3556 der sterren toe.
  22 H1571 Ook H559 [H8804] zeide ik H1931 te dier H6256 tijd H5971 tot het volk H376 : Een iegelijk H3885 [H8799] vernachte H5288 met zijn jongen H8432 binnen H3389 Jeruzalem H3915 , opdat zij ons des nachts H4929 ter wacht H1961 [H8804] zijn H3117 , en des daags H4399 aan het werk.
  23 H369 H0 Voorts noch H589 ik H369 H0 , noch H251 mijn broederen H369 H0 , noch H5288 mijn jongelingen H369 H0 , noch H582 de mannen H4929 van de wacht H834 , die H310 achter H369 mij waren H587 , wij H6584 H0 trokken H899 onze klederen H369 niet H6584 [H8802] uit H376 ; een iegelijk H7973 [had] zijn geweer H4325 [en] water.
Reformed Dating