Ezra

DSV_Strongs(i)
  1 H259 In het eerste H8141 jaar H3566 nu van Kores H4428 , koning H6539 van Perzie H3615 H8800 , opdat volbracht wierd H1697 het woord H3068 des HEEREN H4480 , uit H6310 den mond H3414 van Jeremia H5782 H8689 , verwekte H3068 de HEERE H7307 den geest H3566 van Kores H4428 , koning H6539 van Perzie H6963 , dat hij een stem H5674 H8686 liet doorgaan H3605 door zijn ganse H4438 koninkrijk H1571 , zelfs ook H4385 in geschrift H559 H8800 , zeggende:
  2 H3541 Zo H559 H8804 zegt H3566 Kores H4428 , koning H6539 van Perzie H3068 : De HEERE H430 , de God H8064 des hemels H3605 , heeft mij alle H4467 koninkrijken H776 der aarde H5414 H8804 gegeven H1931 ; en Hij H6485 H8804 H5921 heeft mij bevolen H1004 Hem een huis H1129 H8800 te bouwen H3389 te Jeruzalem H834 , hetwelk H3063 in Juda is.
  3 H4310 Wie H4480 is onder ulieden van H3605 al H5971 Zijn volk H430 ? Zijn God H1961 H8799 zij H5973 met H5927 H8799 hem, en hij trekke op H3389 naar Jeruzalem H834 , dat H3063 in Juda H1129 H8799 is, en hij bouwe H1004 het huis H3068 des HEEREN H430 , des Gods H3478 van Israel H1931 ; Hij H430 is de God H834 , Die H3389 te Jeruzalem [woont].
  4 H3605 En al H7604 H8737 wie achterblijven zou H4480 in H3605 enige H4725 plaatsen H834 H8033 , waar H1931 hij H1481 H8802 als vreemdeling verkeert H582 , dien zullen de lieden H4725 zijner plaats H5375 H8762 bevorderlijk zijn H3701 met zilver H2091 , en met goud H7399 , en met have H929 , en met beesten H5973 ; benevens H5071 een vrijwillige gave H1004 , voor het huis H430 Gods H834 , Die H3389 te Jeruzalem [woont].
  5 H6965 H8799 Toen maakten zich op H7218 de hoofden H1 der vaderen H3063 van Juda H1144 en Benjamin H3548 , en de priesteren H3881 en de Levieten H3605 , benevens een iegelijk H7307 , wiens geest H430 God H5782 H8689 verwekte H5927 H8800 , dat zij optrokken H1129 H8800 om te bouwen H1004 het huis H3068 des HEEREN H834 , die H3389 te Jeruzalem [woont].
  6 H3605 Allen H5439 nu, die rondom H2388 H8765 hen waren, sterkten H3027 hunlieder handen H3701 met zilveren H3627 vaten H2091 , met goud H7399 , met have H929 , en met beesten H4030 , en met kostelijkheden H905 H5921 ; behalve H3605 alles H5068 H8692 , wat vrijwillig gegeven werd.
  7 H3318 H0 Ook bracht H4428 de koning H3566 Kores H3318 H8689 uit H3627 , de vaten H1004 van het huis H3068 des HEEREN H834 , die H5019 Nebukadnezar H4480 uit H3389 Jeruzalem H3318 H8689 had uitgevoerd H5414 H8799 , en had gesteld H1004 in het huis H430 zijns gods.
  8 H3566 En Kores H4428 , de koning H6539 van Perzie H3318 H8686 , bracht ze uit H5921 door H3027 de hand H4990 van Mithredath H1489 , den schatmeester H8339 , die ze aan Sesbazar H5387 , den vorst H3063 van Juda H5608 H8799 , toetelde.
  9 H428 En dit H4557 is hun getal H7970 : dertig H2091 gouden H105 bekkens H505 , duizend H3701 zilveren H105 bekkens H8672 , negen H6242 en twintig H4252 messen;
  10 H7970 Dertig H2091 gouden H3713 bekers H702 H3967 , vierhonderd H6235 en tien H4932 andere H3701 zilveren H3713 bekers H312 ; andere H3627 vaten H505 , duizend.
  11 H3605 Alle H3627 vaten H2091 van goud H3701 en van zilver H2568 waren vijf H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd H3605 ; deze alle H5927 H0 voerde H8339 Sesbazar H5927 H8689 op H5973 , met H1473 degenen, die van de gevangenis H5927 H8736 opgevoerd werden H4480 , van H894 Babel H3389 naar Jeruzalem.