Ezra 4

DSV_Strongs(i)
  1 H6862 Toen nu de wederpartijders H3063 van Juda H1144 en Benjamin H8085 [H8799] hoorden H3588 , dat H1121 de kinderen H1473 der gevangenis H3068 den HEERE H430 , den God H3478 Israels H1964 , den tempel H1129 [H8802] bouwden;
  2 H5066 [H8799] Zo kwamen zij aan H413 tot H2216 Zerubbabel H413 , en tot H7218 de hoofden H1 der vaderen H559 [H8799] , en zeiden H5973 tot hen: Laat ons met H1129 [H8799] ulieden bouwen H3588 , want H430 wij zullen uw God H1875 [H8799] zoeken H3644 , gelijk H587 gijlieden; ook hebben wij H2076 [H8802] Hem geofferd H4480 sinds H3117 de dagen H634 van Esar-haddon H4428 , den koning H804 van Assur H853 , die ons H6311 herwaarts H5927 [H8688] heeft doen optrekken.
  3 H2216 Maar Zerubbabel H3442 , en Jesua H7605 , en de overige H7218 hoofden H1 der vaderen H3478 van Israel H559 [H8799] zeiden H3808 tot hen: Het betaamt niet H430 , dat gijlieden en wij onzen God H1004 een huis H1129 [H8800] bouwen H3588 ; maar H587 wij H3162 alleen H3068 zullen het den HEERE H430 , den God H3478 Israels H1129 [H8799] , bouwen H834 , gelijk als H4428 de koning H3566 Kores H4428 , koning H6539 van Perzie H6680 [H8765] , ons geboden heeft.
  4 H1961 H0 H7503 H0 Evenwel maakte H5971 het volk H776 des lands H3027 de handen H5971 des volks H3063 van Juda H1961 H7503 [H8799] slap H926 H1089 [H8764] , en verstoorde H853 hen H1129 [H8800] in het bouwen;
  5 H7936 [H8802] En zij huurden H5921 tegen H3289 [H8802] hen raadslieden H6098 , om hun raad H6565 [H8687] te vernietigen H3605 , al H3117 de dagen H3566 van Kores H4428 , koning H6539 van Perzie H5704 , tot aan H4438 het koninkrijk H1867 van Darius H4428 , den koning H6539 van Perzie.
  6 H4438 En onder het koninkrijk H325 van Ahasveros H8462 , in het begin H4438 zijns koninkrijks H3789 [H8804] , schreven zij H7855 een aanklacht H5921 tegen H3427 [H8802] de inwoners H3063 van Juda H3389 en Jeruzalem.
  7 H3117 En in de dagen H783 van Arthahsasta H3789 [H8804] schreef H1312 Bislam H4990 , Mithredath H2870 , Tabeel H7605 , en de overigen H3674 van zijn gezelschap H5921 , aan H783 Arthahsasta H4428 , koning H6539 van Perzie H3791 ; en de schrift H5406 des briefs H762 was in het Syrisch H3789 [H8803] geschreven H762 , en in het Syrisch H8638 [H8794] uitgelegd.
  8 H7348 Rehum H1169 H2942 , de kanselier H8124 , en Simsai H5613 , de schrijver H3790 [H8754] , schreven H2298 een H104 brief H5922 tegen H3390 Jeruzalem H4430 , aan den koning H783 Arthahsasta H3660 , op deze manier:
  9 H116 Toen H7348 Rehum H1169 H2942 , de kanselier H8124 , en Simsai H5613 , de schrijver H7606 , en de overigen H3675 van hun gezelschap H1784 , de Dinaieten H671 , de Afarsathchieten H2967 , de Tarpelieten H670 , de Afarsieten H756 , de Archevieten H896 , de Babyloniers H7801 , de Susanchieten H1723 , de Dehavieten H5962 , de Elamieten,
  10 H7606 En de overige H524 volkeren H1768 , die H7229 de grote H3358 en vermaarde H620 Asnappar H1541 [H8684] heeft vervoerd H3488 H1994 [H8684] , en doen wonen H7149 in de stad H8115 van Samaria H7606 , ook de overigen H5675 , aan deze zijde H5103 der rivier H3706 , en op zulken tijd.
  11 H1836 Dit H6573 is een afschrift H104 des briefs H1768 , dien H5922 zij aan hem H4430 , aan den koning H783 Arthahsasta H7972 [H8754] , zonden H5649 : Uw knechten H606 , de mannen H5675 aan deze zijde H5103 der rivier H3706 , en op zulken tijd.
  12 H4430 Den koning H1934 [H8748] zij H3046 [H8752] bekend H3062 , dat de Joden H1768 , die H4481 van H3890 u H5559 [H8760] zijn opgetogen H5922 , tot ons H858 [H8754] gekomen zijn H3390 te Jeruzalem H1124 [H8750] , bouwende H4779 die rebelle H873 en die boze H7149 stad H7792 , waarvan zij de muren H3635 H3635 [H8806] voltrekken H787 , en de fondamenten H2338 [H8681] samenvoegen.
  13 H1934 [H8748] Zo zij H3705 nu H4430 den koning H3046 [H8752] bekend H2006 , indien H1791 dezelve H7149 stad H1124 [H8731] zal worden opgebouwd H7792 , en de muren H3635 [H8720] voltrokken H4061 , dat zij den cijns H1093 , ouden impost H1983 , en tol H3809 niet H5415 [H8748] zullen geven H674 , en gij zult aan de inkomsten H4430 der koningen H5142 [H8681] schade aanbrengen.
  14 H3705 Nu H6903 H3606 , omdat H4415 H4416 [H8754] wij salaris H1965 uit het paleis H1768 trekken H3809 , en het ons niet H749 [H8750] betaamt H4430 des konings H6173 oneer H2370 [H8749] te zien H5922 H1836 , daarom H7972 [H8754] hebben wij gezonden H4430 , en [dit] den koning H3046 [H8684] bekend gemaakt;
  15 H1240 [H8741] Opdat men zoeke H5609 in het boek H1799 der kronieken H2 uwer vaderen H7912 [H8681] , zo zult gij vinden H5609 in het boek H1799 der kronieken H3046 [H8748] , en weten H1791 , dat dezelve H7149 stad H4779 een rebelle H7149 stad H4430 geweest is, en den koningen H4083 en landschappen H5142 [H8683] schade aanbrengende H1459 , en dat zij daarbinnen H849 afval H5648 [H8751] gesticht hebben H4481 , van H5957 oude H3118 tijden H5922 H1836 af; daarom H1791 is dezelve H7149 stad H2718 [H8717] verwoest.
  16 H586 Wij H3046 H0 maken H4430 dan de koning H3046 [H8683] bekend H2006 , dat, zo H1791 dezelve H7149 stad H1124 [H8731] zal worden opgebouwd H7792 , en haar muren H3635 [H8720] voltrokken H1836 H6903 , gij daardoor H3809 geen H2508 deel H383 zult hebben H5675 aan deze zijde H5103 der rivier.
  17 H4430 De koning H7972 [H8754] zond H6600 antwoord H5922 aan H7348 Rehum H1169 H2942 , den kanselier H8124 , en Simsai H5613 , den schrijver H7606 , en de overigen H3675 van hun gezelschappen H8115 , die te Samaria H3488 [H8750] woonden H7606 ; mitsgaders aan de overigen H5675 van deze zijde H5103 der rivier H8001 [aldus]: Vrede H3706 , en op zulken tijd.
  18 H5407 De brief H5922 , dien gij aan ons H7972 [H8754] geschikt hebt H6568 [H8744] , is duidelijk H6925 voor H7123 [H8752] mij gelezen.
  19 H4481 En als van mij H2942 bevel H7761 [H8752] gegeven was H1240 [H8745] , hebben zij gezocht H7912 [H8684] en gevonden H1791 , dat dezelve H7149 stad H4481 zich van H5957 oude H3118 tijden H5922 af tegen H4430 de koningen H5376 [H8723] heeft verheven H4776 , en rebellie H849 en afval H5648 [H8727] daarin gesticht is.
  20 H8624 Ook zijn er machtige H4430 koningen H1934 [H8754] geweest H5922 over H3390 Jeruzalem H7990 , die geheerst hebben H3606 overal H5675 aan gene zijde H5103 der rivier H4061 ; en hun is cijns H1093 , oude impost H1983 en tol H3052 [H8727] gegeven.
  21 H7761 [H8747] Geeft H3705 dan nu H2942 bevel H479 , om diezelve H1400 mannen H989 [H8749] te beletten H1791 , dat diezelve H7149 stad H3809 niet H1124 [H8731] opgebouwd worde H5705 , totdat H4481 van mij H2941 bevel H7761 [H8725] zal worden gegeven.
  22 H1934 [H8747] Weest H2095 [H8750] gewaarschuwd H7960 , [van] feil H5922 in H1836 dezen H5648 [H8749] te begaan H4101 ; waarom H2257 zou het verderf H5142 [H8682] tot schade H4430 der koningen H7680 [H8748] aanwassen?
  23 H116 Toen H4481 , van H1768 dat H6573 het afschrift H5407 des briefs H4430 van den koning H783 Arthahsasta H6925 voor H7348 Rehum H8124 , en Simsai H5613 , den schrijver H3675 , en hun gezelschappen H7123 [H8752] gelezen was H236 [H8754] , togen zij H924 in haast H3390 naar Jeruzalem H5922 tot H3062 de Joden H989 [H8754] , en beletten H1994 hen H153 met arm H2429 en geweld.
  24 H116 Toen H989 H0 hield H5673 het werk H989 [H8754] op H1005 van het huis H426 Gods H3390 , Die te Jeruzalem H1934 H989 [H8754] [woont], ja, het hield op H5705 tot in H8648 het tweede H8140 jaar H4437 van het koninkrijk H1868 van Darius H4430 , den koning H6540 van Perzie.
Reformed Dating