Ezra

HOT(i) 1 ובשׁנת אחת לכורשׁ מלך פרס לכלות דבר יהוה מפי ירמיה העיר יהוה את רוח כרשׁ מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר׃ 2 כה אמר כרשׁ מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השׁמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושׁלם אשׁר ביהודה׃ 3 מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושׁלם אשׁר ביהודה ויבן את בית יהוה אלהי ישׂראל הוא האלהים אשׁר בירושׁלם׃ 4 וכל הנשׁאר מכל המקמות אשׁר הוא גר שׁם ינשׂאוהו אנשׁי מקמו בכסף ובזהב וברכושׁ ובבהמה עם הנדבה לבית האלהים אשׁר בירושׁלם׃ 5 ויקומו ראשׁי האבות ליהודה ובנימן והכהנים והלוים לכל העיר האלהים את רוחו לעלות לבנות את בית יהוה אשׁר בירושׁלם׃ 6 וכל סביבתיהם חזקו בידיהם בכלי כסף בזהב ברכושׁ ובבהמה ובמגדנות לבד על כל התנדב׃ 7 והמלך כורשׁ הוציא את כלי בית יהוה אשׁר הוציא נבוכדנצר מירושׁלם ויתנם בבית אלהיו׃ 8 ויוציאם כורשׁ מלך פרס על יד מתרדת הגזבר ויספרם לשׁשׁבצר הנשׂיא ליהודה׃ 9 ואלה מספרם אגרטלי זהב שׁלשׁים אגרטלי כסף אלף מחלפים תשׁעה ועשׂרים׃ 10 כפורי זהב שׁלשׁים כפורי כסף משׁנים ארבע מאות ועשׂרה כלים אחרים אלף׃ 11 כל כלים לזהב ולכסף חמשׁת אלפים וארבע מאות הכל העלה שׁשׁבצר עם העלות הגולה מבבל לירושׁלם׃