Ezra 3

HOT(i) 1 ויגע החדשׁ השׁביעי ובני ישׂראל בערים ויאספו העם כאישׁ אחד אל ירושׁלם׃ 2 ויקם ישׁוע בן יוצדק ואחיו הכהנים וזרבבל בן שׁאלתיאל ואחיו ויבנו את מזבח אלהי ישׂראל להעלות עליו עלות ככתוב בתורת משׁה אישׁ האלהים׃ 3 ויכינו המזבח על מכונתיו כי באימה עליהם מעמי הארצות ויעל עליו עלות ליהוה עלות לבקר ולערב׃ 4 ויעשׂו את חג הסכות ככתוב ועלת יום ביום במספר כמשׁפט דבר יום ביומו׃ 5 ואחריכן עלת תמיד ולחדשׁים ולכל מועדי יהוה המקדשׁים ולכל מתנדב נדבה ליהוה׃ 6 מיום אחד לחדשׁ השׁביעי החלו להעלות עלות ליהוה והיכל יהוה לא יסד׃ 7 ויתנו כסף לחצבים ולחרשׁים ומאכל ומשׁתה ושׁמן לצדנים ולצרים להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפוא כרשׁיון כורשׁ מלך פרס עליהם׃ 8 ובשׁנה השׁנית לבואם אל בית האלהים לירושׁלם בחדשׁ השׁני החלו זרבבל בן שׁאלתיאל וישׁוע בן יוצדק ושׁאר אחיהם הכהנים והלוים וכל הבאים מהשׁבי ירושׁלם ויעמידו את הלוים מבן עשׂרים שׁנה ומעלה לנצח על מלאכת בית יהוה׃ 9 ויעמד ישׁוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עשׂה המלאכה בבית האלהים בני חנדד בניהם ואחיהם הלוים׃ 10 ויסדו הבנים את היכל יהוה ויעמידו הכהנים מלבשׁים בחצצרות והלוים בני אסף במצלתים להלל את יהוה על ידי דויד מלך ישׂראל׃ 11 ויענו בהלל ובהודת ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו על ישׂראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל ליהוה על הוסד בית יהוה׃ 12 ורבים מהכהנים והלוים וראשׁי האבות הזקנים אשׁר ראו את הבית הראשׁון ביסדו זה הבית בעיניהם בכים בקול גדול ורבים בתרועה בשׂמחה להרים קול׃ 13 ואין העם מכירים קול תרועת השׂמחה לקול בכי העם כי העם מריעים תרועה גדולה והקול נשׁמע עד למרחוק׃
Reformed Dating