Nehemiah 4

HOT(i) 1 (3:33) ויהי כאשׁר שׁמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים׃ 2 (3:34) ויאמר לפני אחיו וחיל שׁמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשׂים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שׂרופות׃ 3 (3:35) וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשׁר הם בונים אם יעלה שׁועל ופרץ חומת אבניהם׃ 4 (3:36) שׁמע אלהינו כי היינו בוזה והשׁב חרפתם אל ראשׁם ותנם לבזה בארץ שׁביה׃ 5 (3:37) ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים׃ 6 (3:38) ונבנה את החומה ותקשׁר כל החומה עד חציה ויהי לב לעם לעשׂות׃ 7 (4:1) ויהי כאשׁר שׁמע סנבלט וטוביה והערבים והעמנים והאשׁדודים כי עלתה ארוכה לחמות ירושׁלם כי החלו הפרצים להסתם ויחר להם מאד׃ 8 (4:2) ויקשׁרו כלם יחדו לבוא להלחם בירושׁלם ולעשׂות לו תועה׃ 9 (4:3) ונתפלל אל אלהינו ונעמיד משׁמר עליהם יומם ולילה מפניהם׃ 10 (4:4) ויאמר יהודה כשׁל כח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה׃ 11 (4:5) ויאמרו צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשׁר נבוא אל תוכם והרגנום והשׁבתנו את המלאכה׃ 12 (4:6) ויהי כאשׁר באו היהודים הישׁבים אצלם ויאמרו לנו עשׂר פעמים מכל המקמות אשׁר תשׁובו עלינו׃ 13 (4:7) ואעמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחחיים ואעמיד את העם למשׁפחות עם חרבתיהם רמחיהם וקשׁתתיהם׃ 14 (4:8) וארא ואקום ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם אל תיראו מפניהם את אדני הגדול והנורא זכרו והלחמו על אחיכם בניכם ובנתיכם נשׁיכם ובתיכם׃ 15 (4:9) ויהי כאשׁר שׁמעו אויבינו כי נודע לנו ויפר האלהים את עצתם ונשׁוב כלנו אל החומה אישׁ אל מלאכתו׃ 16 (4:10) ויהי מן היום ההוא חצי נערי עשׂים במלאכה וחצים מחזיקים והרמחים המגנים והקשׁתות והשׁרינים והשׂרים אחרי כל בית יהודה׃ 17 (4:11) הבונים בחומה והנשׂאים בסבל עמשׂים באחת ידו עשׂה במלאכה ואחת מחזקת השׁלח׃ 18 (4:12) והבונים אישׁ חרבו אסורים על מתניו ובונים והתוקע בשׁופר אצלי׃ 19 (4:13) ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם המלאכה הרבה ורחבה ואנחנו נפרדים על החומה רחוקים אישׁ מאחיו׃ 20 (4:14) במקום אשׁר תשׁמעו את קול השׁופר שׁמה תקבצו אלינו אלהינו ילחם׃ 21 (4:15) ואנחנו עשׂים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השׁחר עד צאת הכוכבים׃ 22 (4:16) גם בעת ההיא אמרתי לעם אישׁ ונערו ילינו בתוך ירושׁלם והיו לנו הלילה משׁמר והיום מלאכה׃ 23 (4:17) ואין אני ואחי ונערי ואנשׁי המשׁמר אשׁר אחרי אין אנחנו פשׁטים בגדינו אישׁ שׁלחו המים׃