Psalms 35:16

HOT(i) 16 בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שׁנימו׃