Nehemiah 4:7

HOT(i) 7 (4:1) ויהי כאשׁר שׁמע סנבלט וטוביה והערבים והעמנים והאשׁדודים כי עלתה ארוכה לחמות ירושׁלם כי החלו הפרצים להסתם ויחר להם מאד׃