Nehemiah 3

DSV_Strongs(i)
  1 H475 En Eljasib H1419 H3548 , de hogepriester H6965 [H8799] , maakte zich op H251 met zijn broederen H3548 , de priesteren H1129 [H8799] , en zij bouwden H6629 H8179 de Schaapspoort H1992 ; zij H6942 [H8765] heiligden H5975 H0 ze, en richtten H1817 haar deuren H5975 [H8686] op H6942 [H8765] ; ja, zij heiligden H5704 ze tot aan H4026 den toren H3968 Mea H5704 , tot H4026 aan den toren H2606 Hananeel.
  2 H5921 En aan H3027 zijn hand H1129 [H8804] bouwden H582 de mannen H3405 van Jericho H1129 [H8804] ; ook bouwde H5921 aan H2139 zijn hand Zacchur H1121 , de zoon H566 van Imri.
  3 H1709 H8179 De Vispoort H1129 [H8804] nu bouwden H1121 de kinderen H5570 van Senaa H1992 ; zij H7136 [H8765] zolderden H5975 H0 die, en richtten H1817 haar deuren H5975 [H8686] op H4514 , [met] haar sloten H1280 en haar grendelen.
  4 H5921 En aan H3027 hun hand H2388 [H8689] verbeterde H4822 Meremoth H1121 , de zoon H223 van Uria H1121 , den zoon H6976 van Koz H5921 ; en aan H3027 hun hand H2388 [H8689] verbeterde H4918 Mesullam H1121 , de zoon H1296 van Berechja H1121 , den zoon H4898 van Mesezabeel H5921 ; en aan H3027 hun hand H2388 [H8689] verbeterde H6659 Zadok H1121 , zoon H1195 van Baena.
  5 H5921 Voorts aan H3027 hun hand H2388 [H8689] verbeterden H8621 de Thekoieten H117 ; maar hun voortreffelijken H935 [H8689] brachten H6677 hun hals H3808 niet H5656 tot den dienst H113 huns Heeren.
  6 H3465 En de Oude H8179 poort H2388 [H8689] verbeterden H3111 Jojada H1121 , de zoon H6454 van Paseah H4918 , en Mesullam H1121 , de zoon H1152 van Besodja H7136 [H8765] ; deze zolderden H1992 zij H5975 H0 , en richtten H1817 haar deuren H5975 [H8686] op H4514 , met haar sloten H1280 en haar grendelen.
  7 H5921 En aan H3027 hun hand H2388 [H8689] verbeterden H4424 Melatja H1393 , de Gibeoniet H3036 , en Jadon H4824 , de Meronothiet H582 , de mannen H1391 van Gibeon H4709 en van Mizpa H3678 ; tot aan den stoel H6346 des landvoogds H5676 aan deze zijde H5104 der rivier.
  8 H5921 Aan H3027 zijn hand H2388 [H8689] verbeterde H5816 Uzziel H1121 , de zoon H2736 van Harhoja H6884 [H8802] , [een] der goudsmeden H5921 , en aan H3027 zijn hand H2388 [H8689] verbeterde H2608 Hananja H1121 , de zoon H7546 van een der apothekers H5800 [H8799] ; en zij lieten H3389 Jeruzalem H5704 tot aan H7342 den breden H2346 muur.
  9 H5921 En aan H3027 hun hand H2388 [H8689] verbeterde H7509 Refaja H1121 , de zoon H2354 van Hur H8269 , overste H2677 des halven H6418 deels H3389 van Jeruzalem.
  10 H5921 Voorts aan H3027 hun hand H2388 [H8689] verbeterde H3042 Jedaja H1121 , de zoon H2739 van Harumaf H1004 , en tegenover zijn huis H5921 ; en aan H3027 zijn hand H2388 [H8689] verbeterde H2407 Hattus H1121 , de zoon H2813 van Hasabneja.
  11 H8145 De andere H4060 mate H2388 [H8689] verbeterden H4441 Malchia H1121 , de zoon H2766 van Harim H2815 , en Hassub H1121 , de zoon H6355 van Pahath-moab H4026 H8574 ; daartoe den Bakoventoren.
  12 H5921 En aan H3027 zijn hand H2388 [H8689] verbeterde H7967 Sallum H1121 , de zoon H3873 van Lohes H8269 , overste H2677 van het [andere] halve H6418 deel H3389 van Jeruzalem H1323 , hij en zijn dochteren.
  13 H1516 H8179 De Dalpoort H2388 [H8689] verbeterden H2586 Hanun H3427 [H8802] , en de inwoners H2182 van Zanoah H1992 ; zij H1129 [H8804] bouwden H5975 H0 die, en richtten H1817 haar deuren H5975 [H8686] op H4514 , [met] haar sloten H1280 en haar grendelen H505 ; daartoe duizend H520 ellen H2346 aan den muur H5704 , tot aan H830 H8179 de Mistpoort.
  14 H830 H8179 De Mistpoort H2388 [H8689] nu verbeterde H4441 Malchia H1121 , de zoon H7394 van Rechab H8269 , overste H6418 van het deel H1021 Beth-cherem H1931 ; hij H1129 [H8799] bouwde H5975 H0 ze, en richtte H1817 haar deuren H5975 [H8686] op H4514 , [met] haar sloten H1280 en haar grendelen.
  15 H8179 H5869 En de Fonteinpoort H2388 [H8689] verbeterde H7968 Sallum H1121 , de zoon H3626 van Kol-hoze H8269 , overste H6418 van het deel H4709 van Mizpa H1931 ; hij H1129 [H8799] bouwde H2926 [H8762] ze, en overdekte H5975 H0 ze, en richtte H1817 haar deuren H5975 [H8686] op H4514 , [met] haar sloten H1280 en haar grendelen H2346 ; daartoe den muur H1295 des vijvers H7975 Schelah H4428 bij des konings H1588 hof H5704 , en tot aan H4609 de trappen H3381 [H8802] , die afgaan H4480 van H1732 Davids H5892 stad.
  16 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterde H5166 Nehemia H1121 , de zoon H5802 van Azbuk H8269 , overste H2677 van het halve H6418 deel H1049 van Beth-zur H5704 , tot H5048 tegenover H1732 Davids H6913 graven H5704 , en tot aan H6213 [H8803] den gemaakten H1295 vijver H5704 , en tot aan H1004 het huis H1368 der helden.
  17 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterden H3881 de Levieten H7348 , Rehum H1121 , de zoon H1137 van Bani H5921 ; aan H3027 zijn hand H2388 [H8689] verbeterde H2811 Hasabja H8269 , de overste H2677 van het halve H6418 deel H7084 van Kehila H6418 , in zijn deel.
  18 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterden H251 hun broederen H942 , Bavai H1121 , de zoon H2582 van Henadad H8269 , de overste H2677 van het [andere] halve H6418 deel H7084 van Kehila.
  19 H5921 Aan H3027 zijn hand H2388 [H8762] verbeterde H5829 Ezer H1121 , de zoon H3442 van Jesua H8269 , de overste H4709 van Mizpa H8145 , een andere H4060 maat H4480 H5048 ; tegenover H5927 [H8800] den opgang H5402 naar het wapenhuis H4740 , aan den hoek.
  20 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterde H2734 [H8689] zeer vuriglijk H1263 Baruch H1121 , de zoon H2079 van Zabbai H8145 , een andere H4060 maat H4480 ; van H4740 den hoek H5704 tot aan H6607 de deur H1004 van het huis H475 van Eljasib H1419 H3548 , den hogepriester.
  21 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterde H4822 Meremoth H1121 , de zoon H223 van Uria H1121 , den zoon H6976 van Koz H8145 , een andere H4060 maat H4480 ; van H6607 H1004 de huisdeur H475 van Eljasib H5704 af, tot aan H8503 het einde H475 van Eljasibs H1004 huis.
  22 H310 En na H2388 [H8689] hem verbeterden H3548 de priesteren H582 , wonende H3603 in de vlakke velden.
  23 H310 Daarna H2388 [H8689] verbeterden H1144 Benjamin H2815 , en Hassub H5048 , tegenover H1004 hun huis H310 ; na H2388 [H8689] hem verbeterde H5838 Azaria H1121 , de zoon H4641 van Maaseja H1121 , den zoon H6055 van Hananja H681 , bij H1004 zijn huis.
  24 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterde H1131 Binnui H1121 , de zoon H2582 van Henadad H8145 , een andere H4060 maat H4480 ; van H1004 het huis H5838 van Azaria H5704 tot aan H4740 den hoek H5704 en tot aan H6438 het punt;
  25 H6420 Palal H1121 , de zoon H186 van Uzai H4480 H5048 , tegen H4740 den hoek H5945 , en den hogen H4026 toren H4480 over, die van H4428 des konings H1004 huis H3318 [H8802] uitsteekt H834 , die H2691 bij den voorhof H4307 der gevangenis H310 is; na H6305 hem Pedaja H1121 , de zoon H6551 van Paros;
  26 H5411 De Nethinim H6077 nu, [die] in Ofel H1961 H3427 [H8804] woonden H5704 , tot H5048 tegenover H4325 H8179 de Waterpoort H4217 aan het oosten H3318 [H8802] , en den uitstekenden H4026 toren.
  27 H310 Daarna H2388 [H8689] verbeterden H8621 de Thekoieten H8145 een andere H4060 maat H4480 H5048 ; tegenover H1419 den groten H3318 [H8802] uitstekenden H4026 toren H5704 , en tot aan H2346 den muur H6077 van Ofel.
  28 H4480 Van H5921 boven H5483 H8179 de Paardenpoort H2388 [H8689] verbeterden H3548 de priesteren H376 , een iegelijk H5048 tegenover H1004 zijn huis.
  29 H310 Daarna H2388 [H8689] verbeterde H6659 Zadok H1121 , de zoon H564 van Immer H5048 , tegenover H1004 zijn huis H310 . En na H2388 [H8689] hem verbeterde H8098 Semaja H1121 , de zoon H7935 van Sechanja H8104 [H8802] , de bewaarder H4217 H8179 van de Oostpoort.
  30 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterden H2608 Hananja H1121 , de zoon H8018 van Selemja H2586 , en Hanun H1121 , de zoon H6764 van Zalaf H8345 , de zesde H8145 , een andere H4060 maat H310 . Na H2388 [H8689] hem verbeterde H4918 Mesullam H1121 , de zoon H1296 van Berechja H5048 , tegenover H5393 zijn kamer.
  31 H310 Na H2388 [H8689] hem verbeterde H4441 Malchia H1121 , de zoon H6885 eens goudsmids H5704 , tot aan H1004 het huis H5411 der Nethinim H7402 [H8802] en der kruideniers H5048 , tegenover H8179 de poort H4663 van Mifkad H5704 , en tot H5944 de opperzaal H6438 van het punt.
  32 H996 En tussen H5944 de opperzaal H6438 van het punt H6629 H8179 tot de Schaapspoort H2388 [H8689] toe, verbeterden H6884 [H8802] de goudsmeden H7402 [H8802] en de kruideniers.