Exodus 29

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Dit nu is de zaak H6213 [H8799] , die gij hun doen zult H6942 [H8763] , om hen te heiligen H3547 [H8763] , dat zij Mij het priesterambt bedienen H3947 [H8798] : neem H259 een H6499 var H1121 , het jong H1241 eens runds H8147 , en twee H8549 volkomen H352 rammen;
  2 H4682 En ongezuurd H3899 brood H4682 , en ongezuurde H2471 koeken H8081 , met olie H1101 [H8803] gemengd H4682 , en ongezuurde H7550 vladen H8081 , met olie H4886 [H8803] bestreken H2406 H5560 ; van tarwemeelbloem H6213 [H8799] zult gij dezelve maken.
  3 H259 En gij zult ze in een H5536 korf H5414 [H8804] leggen H5536 , en zult ze in den korf H7126 [H8689] toebrengen H6499 , met den var H8147 en de twee H352 rammen.
  4 H175 Alsdan zult gij Aaron H1121 en zijn zonen H7126 [H8686] doen naderen H6607 aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst H4325 ; en gij zult hen met water H7364 [H8804] wassen.
  5 H899 Daarna zult gij de klederen H3947 [H8804] nemen H175 , en Aaron H3801 den rok H4598 , en den mantel H646 des efods H646 , en den efod H2833 , en den borstlap H3847 [H8689] aandoen H640 [H8804] ; en gij zult hem omgorden H2805 met den kunstelijken riem H646 des efods.
  6 H4701 En gij zult den hoed H7218 op zijn hoofd H7760 [H8804] zetten H5145 ; de kroon H6944 der heiligheid H4701 zult gij aan den hoed H5414 [H8804] zetten.
  7 H4888 H8081 En gij zult de zalfolie H3947 [H8804] nemen H7218 , en op zijn hoofd H3332 [H8804] gieten H4886 [H8804] ; alzo zult gij hem zalven.
  8 H1121 Daarna zult gij zijn zonen H7126 [H8686] doen naderen H3801 , en zult hen de rokken H3847 [H8689] doen aantrekken.
  9 H73 En gij zult hen met den gordel H2296 [H8804] omgorden H175 , [namelijk] Aaron H1121 en zijn zonen H4021 ; en gij zult hun de mutsen H2280 [H8804] opbinden H3550 , opdat zij het priesterambt H5769 hebben tot een eeuwige H2708 inzetting H3027 . Voorts zult gij de hand H175 van Aaron H4390 [H8765] vullen H3027 , en de hand H1121 zijner zonen.
  10 H6499 En gij zult den var H7126 [H8689] nabij brengen H6440 voor H168 de tent H4150 der samenkomst H175 ; en Aaron H1121 en zijn zonen H3027 zullen hun handen H7218 op het hoofd H6499 van den var H5564 [H8804] leggen.
  11 H6499 En gij zult den var H7819 [H8804] slachten H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H6607 , voor de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst.
  12 H1818 Daarna zult gij van het bloed H6499 des vars H3947 [H8804] nemen H676 , en met uw vinger H7161 op de hoornen H4196 des altaars H5414 [H8804] doen H1818 ; en al het bloed H8210 [H8799] zult gij uitgieten H413 aan H3247 den bodem H4196 des altaars.
  13 H2459 Gij zult ook al het vet H3947 [H8804] nemen H7130 , hetwelk het ingewand H3680 [H8764] bedekt H3508 , en het net H3516 over de lever H8147 , en beide H3629 nieren H2459 en het vet H6999 [H8689] , dat aan dezelve is, en gij zult ze aansteken H4196 op het altaar.
  14 H1320 Maar het vlees H6499 des vars H5785 , en zijn vel H6569 , en zijn drek H784 , zult gij met vuur H8313 [H8799] verbranden H2351 , buiten H4264 het leger H2403 ; het is een zondoffer.
  15 H259 Daarna zult gij den enen H352 ram H3947 [H8799] nemen H175 , en Aaron H1121 en zijn zonen H3027 zullen hun handen H7218 op het hoofd H352 des rams H5564 [H8804] leggen;
  16 H352 En gij zult den ram H7819 [H8804] slachten H1818 , en gij zult zijn bloed H3947 [H8804] nemen H5439 , en rondom H4196 op het altaar H2236 [H8804] sprengen.
  17 H352 En den ram H5409 zult gij in zijn delen H5408 [H8762] delen H7130 ; en gij zult zijn ingewand H3767 en zijn schenkelen H7364 [H8804] wassen H5409 , en op zijn delen H7218 , en op zijn hoofd H5414 [H8804] leggen.
  18 H352 Alzo zult gij den gehelen ram H6999 [H8689] aansteken H4196 op het altaar H5930 ; het is een brandoffer H3068 den HEERE H5207 , tot een liefelijken H7381 reuk H801 , het is een vuuroffer H3068 den HEERE.
  19 H8145 Daarna zult gij den anderen H352 ram H3947 [H8804] nemen H175 , en Aaron H1121 en zijn zonen H3027 zullen hun handen H352 op des rams H7218 hoofd H5564 [H8804] leggen;
  20 H352 En gij zult den ram H7819 [H8804] slachten H1818 , en van zijn bloed H3947 [H8804] nemen H5414 [H8804] , en doen H8571 H241 het op het [rechter] oorlapje H175 van Aaron H8571 H3233 H241 , en op het rechteroorlapje H1121 van zijn zonen H931 , desgelijks op den duim H3233 H3027 hunner rechterhand H931 , en op den groten teen H3233 H7272 huns rechtervoets H1818 ; en dat bloed H4196 zult gij op het altaar H2236 [H8804] sprengen H5439 , rondom heen.
  21 H3947 [H8804] Dan zult gij nemen H1818 van het bloed H4196 , dat op het altaar H4888 H8081 is, en van de zalfolie H175 , en gij zult op Aaron H899 en op zijn klederen H5137 [H8689] sprengen H1121 , en op zijn zonen H899 en op de klederen H1121 zijner zonen H6942 [H8804] met hem; opdat hij geheiligd zij H899 , en zijn klederen H1121 , ook zijn zonen H899 , en de klederen H1121 zijner zonen met hem.
  22 H352 Daarna zult gij van den ram H3947 [H8804] nemen H2459 het vet H451 mitsgaders den staart H2459 , ook het vet H7130 , dat het ingewand H3680 [H8764] bedekt H3508 , en het net H3516 der lever H8147 en de beide H3629 nieren H2459 , met het vet H3225 H7785 , dat aan dezelve is, en den rechterschouder H352 ; want het is een ram H4394 der vulofferen;
  23 H259 En een H3603 H3899 broodbol H259 , en een H2471 koek H8081 geolied H259 brood, en een H7550 vlade H5536 , uit den korf H4682 der ongezuurde H6440 [broden], die voor het aangezicht H3068 des HEEREN zijn zal;
  24 H7760 [H8804] En leg H3709 ze alle op de handen H175 van Aaron H3709 , en op de handen H1121 zijner zonen H5130 [H8689] , en beweeg H8573 ze ten beweegoffer H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  25 H3947 [H8804] Neem H3027 ze daarna van hun hand H6999 [H8689] , en steek ze aan H4196 op het altaar H5930 , op het brandoffer H5207 , tot een liefelijken H7381 reuk H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H801 ; het is een vuuroffer H3068 den HEERE.
  26 H3947 [H8804] En neem H2373 de borst H352 van den ram H4394 der vulofferen H175 , die van Aaron H5130 [H8689] is, en beweeg H8573 hem ten beweegoffer H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H4490 ; en het zal u ten dele zijn.
  27 H2373 En gij zult de borst H8573 des beweegoffers H6942 [H8765] heiligen H7785 , en den schouder H8641 des hefoffers H5130 [H8717] , die bewogen H7311 [H8717] , en die opgeheven zal zijn H352 van den ram H4394 des vuloffers H834 , van hetgeen H175 dat Aarons H1121 , en van hetgeen dat zijner zonen is.
  28 H175 En het zal voor Aaron H1121 en zijn zonen H5769 zijn tot een eeuwige H2706 inzetting H1121 vanwege de kinderen H3478 Israels H8641 ; want het is een hefoffer H8641 ; en het hefoffer H1121 vanwege de kinderen H3478 Israels H2077 H8002 zal zijn van hun dankofferen H8641 ; hun hefoffer H3068 zal voor den HEERE zijn.
  29 H6944 De heilige H899 klederen H175 nu, die van Aaron H1121 zullen geweest zijn, zullen van zijn zonen H310 na hem H4888 zijn, opdat men hen in dezelve zalve H3027 , en dat men hun hand H4390 [H8763] in dezelve vulle.
  30 H7651 Zeven H3117 dagen H3847 [H8799] zal hij ze aantrekken H1121 , die uit zijn zonen H3548 in zijn plaats priester H168 zal worden, die in de tent H4150 der samenkomst H935 [H8799] gaan zal H6944 , om in het heilige H8334 [H8763] te dienen.
  31 H352 Gij zult den ram H4394 der vulling H3947 [H8799] nemen H1320 , en gij zult zijn vlees H6918 in de heilige H4725 plaats H1310 [H8765] zieden.
  32 H175 Aaron H1121 nu en zijn zonen H1320 zullen het vlees H352 van dezen ram H398 [H8804] eten H3899 , en het brood H5536 , dat in den korf H6607 zal zijn, bij de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst.
  33 H398 [H8804] En zij zullen die dingen eten H3722 [H8795] , met welke de verzoening zal gedaan zijn H3027 , om hun hand H4390 [H8763] te vullen H6942 [H8763] , [en] om hen te heiligen H2114 [H8801] ; maar een vreemde H398 [H8799] zal ze niet eten H6944 , want ze zijn heilig.
  34 H3498 [H8735] En indien er [wat] overblijven zal H1320 van het vlees H4394 der vulofferen H3899 , of van dit brood H1242 , tot aan den morgen H3498 [H8737] , zo zult gij het overgeblevene H784 met vuur H8313 [H8804] verbranden H398 [H8735] ; het zal niet gegeten worden H6944 , want het is heilig.
  35 H175 Gij zult dan aan Aaron H1121 en aan zijn zonen H6213 [H8804] alzo doen H6680 [H8765] , naar alles, wat Ik u geboden heb H7651 ; zeven H3117 dagen H3027 zult gij hun hand H4390 [H8762] vullen.
  36 H3117 Gij zult ook des daags H6499 een var H2403 des zondoffers H6213 [H8799] bereiden H3725 , tot de verzoeningen H4196 , en gij zult het altaar H2398 [H8765] ontzondigen H3722 [H8763] , mits doende de verzoening H4886 [H8804] over hetzelve; en gij zult het zalven H6942 [H8763] , om het te heiligen.
  37 H7651 Zeven H3117 dagen H3722 [H8762] zult gij verzoening doen H4196 voor het altaar H6942 [H8765] , en zult het heiligen H4196 ; alsdan zal dat altaar H6944 een heiligheid H6944 der heiligheden H4196 zijn; al wat het altaar H5060 [H8802] aanroert H6942 [H8799] , zal heilig zijn.
  38 H4196 Dit nu is het, wat gij op het altaar H6213 [H8799] bereiden zult H8147 : twee H3532 lammeren H1121 H8141 , die eenjarig H3117 H3117 zijn, des daags H8548 , geduriglijk.
  39 H259 Het ene H3532 lam H1242 zult gij des morgens H6213 [H8799] bereiden H8145 ; maar het andere H3532 lam H6213 [H8799] zult gij bereiden H6153 tussen de twee avonden.
  40 H6241 Met een tiende H5560 deel meelbloem H1101 [H8803] , gemengd H7253 met een vierendeel H1969 van een hin H3795 gestoten H8081 olie H5262 ; en tot drankoffer H7243 een vierde deel H1969 van een hin H3196 wijn H259 , tot het ene H3532 lam.
  41 H8145 Het andere H3532 lam H6213 [H8799] nu zult gij bereiden H6153 tussen de twee avonden H6213 [H8799] ; gij zult daarmede doen H4503 H1242 gelijk met het morgenspijsoffer H5262 , en gelijk met het drankoffer H5207 deszelven, tot een liefelijken H7381 reuk H801 ; het is een vuuroffer H3068 den HEERE.
  42 H8548 Het zal een gedurig H5930 brandoffer H1755 zijn bij uw geslachten H6607 , aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H3259 [H8735] ; aldaar zal Ik met ulieden komen H1696 [H8763] , dat Ik aldaar met u spreke.
  43 H3259 [H8738] En daar zal Ik komen H1121 tot de kinderen H3478 Israels H6942 [H8738] ; opdat zij geheiligd worden H3519 door Mijn heerlijkheid.
  44 H168 En Ik zal de tent H4150 der samenkomst H6942 [H8765] heiligen H4196 , mitsgaders het altaar H175 ; Ik zal ook Aaron H1121 en zijn zonen H6942 [H8762] heiligen H3547 [H8763] , opdat zij Mij het priesterambt bedienen.
  45 H8432 En Ik zal in het midden H1121 der kinderen H3478 Israels H7931 [H8804] wonen H430 , en Ik zal hun tot een God zijn.
  46 H3045 [H8804] En zij zullen weten H3068 , dat Ik de HEERE H430 hun God H776 H4714 ben, Die hen uit Egypteland H3318 [H8689] uitgevoerd heb H8432 , opdat Ik in het midden H7931 [H8800] van hen wonen zou H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , hun God.