Exodus 29

HOT(i) 1 וזה הדבר אשׁר תעשׂה להם לקדשׁ אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שׁנים תמימם׃ 2 ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשׁמן ורקיקי מצות משׁחים בשׁמן סלת חטים תעשׂה אתם׃ 3 ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שׁני האילם׃ 4 ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים׃ 5 ולקחת את הבגדים והלבשׁת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשׁן ואפדת לו בחשׁב האפד׃ 6 ושׂמת המצנפת על ראשׁו ונתת את נזר הקדשׁ על המצנפת׃ 7 ולקחת את שׁמן המשׁחה ויצקת על ראשׁו ומשׁחת אתו׃ 8 ואת בניו תקריב והלבשׁתם כתנת׃ 9 וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשׁת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו׃ 10 והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראשׁ הפר׃ 11 ושׁחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד׃ 12 ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשׁפך אל יסוד המזבח׃ 13 ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שׁתי הכלית ואת החלב אשׁר עליהן והקטרת המזבחה׃ 14 ואת בשׂר הפר ואת ערו ואת פרשׁו תשׂרף באשׁ מחוץ למחנה חטאת הוא׃ 15 ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראשׁ האיל׃ 16 ושׁחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב׃ 17 ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשׁו׃ 18 והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשׁה ליהוה הוא׃ 19 ולקחת את האיל השׁני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראשׁ האיל׃ 20 ושׁחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב׃ 21 ולקחת מן הדם אשׁר על המזבח ומשׁמן המשׁחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדשׁ הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו׃ 22 ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שׁתי הכלית ואת החלב אשׁר עליהן ואת שׁוק הימין כי איל מלאים הוא׃ 23 וככר לחם אחת וחלת לחם שׁמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשׁר לפני יהוה׃ 24 ושׂמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה׃ 25 ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשׁה הוא ליהוה׃ 26 ולקחת את החזה מאיל המלאים אשׁר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה׃ 27 וקדשׁת את חזה התנופה ואת שׁוק התרומה אשׁר הונף ואשׁר הורם מאיל המלאים מאשׁר לאהרן ומאשׁר לבניו׃ 28 והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישׂראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישׂראל מזבחי שׁלמיהם תרומתם ליהוה׃ 29 ובגדי הקדשׁ אשׁר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשׁחה בהם ולמלא בם את ידם׃ 30 שׁבעת ימים ילבשׁם הכהן תחתיו מבניו אשׁר יבא אל אהל מועד לשׁרת בקדשׁ׃ 31 ואת איל המלאים תקח ובשׁלת את בשׂרו במקם קדשׁ׃ 32 ואכל אהרן ובניו את בשׂר האיל ואת הלחם אשׁר בסל פתח אהל מועד׃ 33 ואכלו אתם אשׁר כפר בהם למלא את ידם לקדשׁ אתם וזר לא יאכל כי קדשׁ הם׃ 34 ואם יותר מבשׂר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושׂרפת את הנותר באשׁ לא יאכל כי קדשׁ הוא׃ 35 ועשׂית לאהרן ולבניו ככה ככל אשׁר צויתי אתכה שׁבעת ימים תמלא ידם׃ 36 ופר חטאת תעשׂה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשׁחת אתו לקדשׁו׃ 37 שׁבעת ימים תכפר על המזבח וקדשׁת אתו והיה המזבח קדשׁ קדשׁים כל הנגע במזבח יקדשׁ׃ 38 וזה אשׁר תעשׂה על המזבח כבשׂים בני שׁנה שׁנים ליום תמיד׃ 39 את הכבשׂ האחד תעשׂה בבקר ואת הכבשׂ השׁני תעשׂה בין הערבים׃ 40 ועשׂרן סלת בלול בשׁמן כתית רבע ההין ונסך רביעת ההין יין לכבשׂ האחד׃ 41 ואת הכבשׂ השׁני תעשׂה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשׂה לה לריח ניחח אשׁה ליהוה׃ 42 עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשׁר אועד לכם שׁמה לדבר אליך שׁם׃ 43 ונעדתי שׁמה לבני ישׂראל ונקדשׁ בכבדי׃ 44 וקדשׁתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדשׁ לכהן׃ 45 ושׁכנתי בתוך בני ישׂראל והייתי להם לאלהים׃ 46 וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשׁר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשׁכני בתוכם אני יהוה אלהיהם׃