Exodus 30

DSV_Strongs(i)
  1 H4196 Gij zult ook een reukaltaar H4729 H7004 des reukwerks H6213 [H8804] maken H7848 H6086 ; van sittimhout H6213 [H8799] zult gij het maken.
  2 H520 Een el H753 zal zijn lengte H520 zijn, en een el H7341 zijn breedte H7251 [H8803] , vierkant H520 zal het zijn, maar twee ellen H6967 deszelfs hoogte H7161 ; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn.
  3 H2889 En gij zult het met louter H2091 goud H6823 [H8765] overtrekken H1406 , zijn dak H7023 en deszelfs wanden H5439 rondom H7161 , als ook zijn hoornen H2091 ; en gij zult het een gouden H2213 krans H5439 rondom H6213 [H8804] maken.
  4 H8147 Gij zult ook twee H2091 gouden H2885 ringen H6213 [H8799] daaraan maken H2213 , onder zijn krans H8147 ; aan zijn twee H6763 zijden H6213 [H8799] zult gij dezelve maken H8147 , aan zijn beide H6654 zijden H1004 ; en zij zullen zijn tot plaatsen H905 voor de handbomen H1992 , dat men het daarmede H5375 [H8800] drage.
  5 H905 De draagbomen H7848 H6086 nu zult gij van sittimhout H6213 [H8804] maken H2091 , en gij zult die met goud H6823 [H8765] overtrekken.
  6 H5414 [H8804] En gij zult het zetten H6440 voor H6532 den voorhang H727 , die voor de ark H5715 der getuigenis H6440 zijn zal; voor H3727 het verzoendeksel H5715 , hetwelk zijn zal boven de getuigenis H3259 [H8735] , waarheen Ik met u samenkomen zal.
  7 H175 En Aaron H6999 [H8689] zal daarop aansteken H5561 welriekende H7004 specerijen H1242 ; allen morgen H5216 , als hij de lampen H3190 [H8687] wel zal toegericht hebben H6999 [H8686] , zal hij dezelve aansteken.
  8 H175 En als Aaron H5216 de lampen H5927 [H8687] aansteken zal H6153 , tussen de twee avonden H6999 [H8686] , zal hij dat aansteken H8548 ; het zal een gedurig H7004 reukwerk H6440 zijn, voor het aangezicht H3068 des HEEREN H1755 , bij uw geslachten.
  9 H2114 [H8801] Gij zult geen vreemd H7004 reukwerk H5927 [H8686] op hetzelve aansteken H5930 , noch brandoffer H4503 , noch spijsoffer H5262 ; gij zult ook geen drankoffer H5258 [H8799] daarop gieten.
  10 H175 En Aaron H259 zal eens H8141 in het jaar H7161 over deszelfs hoornen H3722 [H8765] verzoening doen H1818 , met het bloed H2403 des zondoffers H3725 der verzoeningen H259 ; eens H8141 in het jaar H3722 [H8762] zal hij verzoening daarop doen H1755 bij uw geslachten H6944 ; het is heiligheid H6944 der heiligheden H3068 den HEERE!
  11 H1696 [H8762] Verder sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  12 H7218 Als gij de som H1121 van de kinderen H3478 Israels H5375 [H8799] opnemen zult H6485 [H8803] , naar de getelden H376 [onder] hen, zo zullen zij een iegelijk H3724 de verzoening H5315 zijner ziel H3068 den HEERE H5414 [H8804] geven H6485 [H8800] , als gij hen tellen zult H5063 ; opdat onder hen geen plage H6485 [H8800] zij, als gij hen tellen zult.
  13 H5414 [H8799] Dit zullen zij geven H5921 , al die tot H6485 [H8803] de getelden H5674 [H8802] overgaat H4276 , de helft H8255 eens sikkels H8255 , naar den sikkel H6944 des heiligdoms H8255 [deze sikkel H6242 is twintig H1626 gera H4276 ]; de helft H8255 eens sikkels H8641 is een hefoffer H3068 den HEERE.
  14 H5674 [H8802] Al wie overgaat H6485 [H8803] tot de getelden H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H8641 , zal het hefoffer H3068 des HEEREN H5414 [H8799] geven.
  15 H6223 De rijke H7235 [H8686] zal het niet vermeerderen H1800 , en de arme H4591 [H8686] zal niet verminderen H4276 van de helft H8255 des sikkels H8641 , als gij het hefoffer H3068 des HEEREN H5414 [H8800] geeft H5315 om voor uw zielen H3722 [H8763] verzoening te doen.
  16 H3701 Gij dan zult het geld H3725 der verzoeningen H1121 van de kinderen H3478 Israels H3947 [H8804] nemen H5414 [H8804] , en zult het leggen H5656 tot den dienst H168 van de tent H4150 der samenkomst H1121 ; en het zal den kinderen H3478 Israels H2146 ter gedachtenis H6440 zijn, voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5315 , om voor uw zielen H3722 [H8763] verzoening te doen.
  17 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  18 H5178 Gij zult ook een koperen H3595 wasvat H6213 [H8804] maken H5178 , met zijn koperen H3653 voet H7364 [H8800] , om te wassen H5414 [H8804] ; en gij zult het zetten H168 tussen de tent H4150 der samenkomst H4196 , en tussen het altaar H4325 , en gij zult water H5414 [H8804] daarin doen;
  19 H175 Dat Aaron H1121 en zijn zonen H7364 [H8804] zich daaruit wassen H3027 , hun handen H7272 en voeten.
  20 H168 Wanneer zij in de tent H4150 der samenkomst H935 [H8800] zullen gaan H4325 , zo zullen zij zich met water H7364 [H8799] wassen H4191 [H8799] , opdat zij niet sterven H4196 ; of wanneer zij tot het altaar H5066 [H8800] naderen H8334 [H8763] , om te dienen H801 , dat zij het vuuroffer H3068 den HEERE H6999 [H8687] aansteken;
  21 H3027 Zij zullen dan hun handen H7272 en voeten H7364 [H8804] wassen H4191 [H8799] , opdat zij niet sterven H5769 ; en dit zal hun een eeuwige H2706 inzetting H2233 zijn, voor hem en zijn zaad H1755 , bij hun geslachten.
  22 H1696 [H8762] Verder sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  23 H3947 [H8798] Gij nu, neem H7218 u de voornaamste H1314 specerijen H1865 , de zuiverste H4753 mirre H2568 H3967 , vijfhonderd H1314 H7076 [sikkels], en specerijkaneel H4276 , half H4276 zoveel H3967 [namelijk] tweehonderd H2572 en vijftig H1314 H7070 [sikkels], ook specerijkalmus H3967 , tweehonderd H2572 en vijftig [sikkels];
  24 H6916 Ook kassie H2568 H3967 , vijfhonderd H8255 , naar den sikkel H6944 des heiligdoms H8081 , en olie H2132 van olijfbomen H1969 een hin;
  25 H6213 [H8804] En maak H8081 daarvan een olie H6944 der heilige H4888 zalving H7545 , een zalf H4639 , heel kunstiglijk H4842 gemaakt H7543 [H8802] , naar apothekerswerk H8081 ; het zal een olie H6944 der heilige H4888 zalving zijn.
  26 H4886 [H8804] En met dezelve zult gij zalven H168 de tent H4150 der samenkomst H727 , en de ark H5715 der getuigenis.
  27 H7979 En de tafel H3627 met al haar gereedschap H4501 , en den kandelaar H3627 met zijn gereedschap H4196 H7004 , en het reukaltaar;
  28 H4196 En het altaar H5930 des brandoffers H3627 , met al zijn gereedschap H3595 , en het wasvat H3653 met zijn voet.
  29 H6942 [H8765] Gij zult ze alzo heiligen H6944 , dat zij heiligheid H6944 der heiligheden H5060 [H8802] zijn; al wat ze aanroert H6942 [H8799] , zal heilig zijn.
  30 H175 Gij zult ook Aaron H1121 en zijn zonen H4886 [H8799] zalven H6942 [H8765] , en gij zult hen heiligen H3547 [H8763] , om Mij het priesterambt te bedienen.
  31 H1121 En gij zult tot de kinderen H3478 Israels H1696 [H8762] spreken H559 [H8800] , zeggende H8081 : Dit zal Mij een olie H6944 der heilige H4888 zalving H1755 zijn bij uw geslachten.
  32 H120 Op geens mensen H1320 vlees H3251 [H8799] zal men ze gieten H4971 ; gij zult ook naar haar maaksel H6213 [H8799] geen dergelijke maken H6944 ; het is heiligheid H6944 , zij zal ulieden heiligheid zijn.
  33 H376 De man H834 , die H7543 [H8799] zulk een zalf maken zal H2114 [H8801] als deze, of die daarvan op wat vreemds H5414 [H8799] doet H3772 [H8738] , die zal uitgeroeid worden H5971 uit zijn volken.
  34 H559 [H8799] Verder zeide H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H3947 [H8798] : Neem H5561 tot u welriekende specerijen H5198 , mirresap H7827 , en oniche H2464 , en galban H5561 , [deze] welriekende H5561 specerijen H2134 , en zuiveren H3828 wierook H905 ; dat elk H905 bijzonder zij.
  35 H7004 En gij zult een reukwerk H7545 ener zalf H6213 [H8804] daaruit maken H4639 , naar het werk H7543 [H8802] des apothekers H4414 [H8794] , gemengd H2889 , rein H6944 , heilig.
  36 H7833 [H8804] En gij zult van hetzelve heel klein pulver H1854 [H8687] stoten H5414 [H8804] , en gij zult daarvan leggen H6440 voor H5715 de getuigenis H168 in de tent H4150 der samenkomst H3259 [H8735] , waarheen Ik tot u komen zal H6944 ; het zal ulieden heiligheid H6944 der heiligheden zijn.
  37 H4971 Doch naar het maaksel H7004 dezes reukwerks H6213 [H8799] , hetwelk gij gemaakt zult hebben H6213 [H8799] , zult gijlieden voor uzelven geen maken H6944 ; het zal u heiligheid H3068 zijn voor den HEERE.
  38 H376 De man H834 , die H6213 [H8799] dergelijke maken zal H7306 [H8687] , om daaraan te rieken H3772 [H8738] , die zal uitgeroeid worden H5971 uit zijn volken.