Deuteronomy 13

DSV_Strongs(i)
  1 H5030 Wanneer een profeet H2492 H2472 [H8802] , of dromen-dromer H7130 , in het midden H6965 [H8799] van u zal opstaan H5414 [H8804] , en u geven H226 een teken H4159 of wonder;
  2 H226 En dat teken H4159 of dat wonder H935 [H8804] komt H1696 [H8765] , dat hij tot u gesproken had H559 [H8800] , zeggende H312 : Laat ons andere H430 goden H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt H310 H3212 [H8799] , navolgen H5647 [H8714] en hen dienen;
  3 H1697 Gij zult naar de woorden H5030 van dien profeet H2492 H2472 [H8802] , of naar dien dromen-dromer H8085 [H8799] niet horen H3068 ; want de HEERE H430 , uw God H5254 [H8764] , verzoekt H3045 [H8800] ulieden, om te weten H3426 , of gij H3068 den HEERE H430 , uw God H157 [H8802] , liefhebt H3824 met uw ganse hart H5315 en met uw ganse ziel.
  4 H3068 Den HEERE H430 , uw God H310 H3212 [H8799] , zult gij navolgen H3372 [H8799] , en Hem vrezen H4687 , en Zijn geboden H8104 [H8799] zult gij houden H6963 , en Zijn stem H8085 [H8799] gehoorzaam zijn H5647 [H8799] , en Hem dienen H1692 [H8799] , en Hem aanhangen.
  5 H5030 En diezelve profeet H2492 H2472 [H8802] , of dromen-dromer H4191 [H8714] , zal gedood worden H5627 ; want hij heeft [tot] een afval H1696 [H8765] gesproken H3068 tegen den HEERE H430 , uw God H776 H4714 , Die ulieden uit Egypteland H3318 [H8688] heeft uitgevoerd H1004 H5650 , en u uit het diensthuis H6299 [H8802] verlost H5080 [H8687] ; om u af te drijven H1870 van den weg H3068 , dien u de HEERE H430 , uw God H6680 [H8765] , geboden heeft H3212 [H8800] , om daarin te wandelen H7451 . Zo zult gij het boze H7130 uit het midden H1197 [H8765] van u wegdoen.
  6 H251 Wanneer uw broeder H1121 , de zoon H517 uwer moeder H1121 , of uw zoon H1323 , of uw dochter H802 , of de vrouw H2436 van uw schoot H7453 , of uw vriend H5315 , die als uw ziel H5496 [H8686] is, u zal aanporren H5643 in het heimelijke H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8799] : Laat ons gaan H5647 [H8799] , en dienen H312 andere H430 goden H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt H1 , gij noch uw vaderen;
  7 H430 Van de goden H5971 der volken H5439 , die rondom H7138 u zijn, nabij H7350 u, of verre H7097 van u, van het ene einde H776 der aarde H7097 tot aan het andere einde H776 der aarde;
  8 H14 [H8799] Zo zult gij hem niet ter wille zijn H8085 [H8799] , en naar hem niet horen H5869 ; ook zal uw oog H2347 [H8799] hem niet verschonen H2550 [H8799] , en gij zult u niet ontfermen H3680 [H8762] , noch hem verbergen;
  9 H2026 [H8800] Maar gij zult hem zekerlijk H2026 [H8799] doodslaan H3027 ; uw hand H7223 zal eerst H4191 [H8687] tegen hem zijn, om hem te doden H314 , en daarna H3027 de hand H5971 des gansen volks.
  10 H68 En gij zult hem met stenen H5619 [H8804] stenigen H4191 [H8804] , dat hij sterve H1245 [H8765] ; want hij heeft u gezocht H5080 [H8687] af te drijven H3068 van den HEERE H430 , uw God H776 H4714 , Die u uit Egypteland H1004 H5650 , uit het diensthuis H3318 [H8688] , uitgevoerd heeft.
  11 H3478 Opdat gans Israel H8085 [H8799] het hore H3372 [H8799] en vreze H3254 [H8686] , en niet voortvare H6213 [H8800] te doen H7451 naar dit boze H1697 stuk H7130 in het midden van u.
  12 H259 Wanneer gij van een H5892 uwer steden H3068 , die de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geeft H3427 [H8800] , om aldaar te wonen H8085 [H8799] , zult horen H559 [H8800] zeggen:
  13 H582 Er zijn mannen H1100 H1121 , Belials-kinderen H7130 , uit het midden H3318 [H8804] van u uitgegaan H3427 [H8802] , en hebben de inwoners H5892 hunner stad H5080 [H8686] aangedreven H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8799] : Laat ons gaan H5647 [H8799] , en dienen H312 andere H430 goden H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt;
  14 H1875 [H8804] Zo zult gij onderzoeken H2713 [H8804] , en naspeuren H3190 [H8687] , en wel H7592 [H8804] navragen H571 ; en ziet, het is de waarheid H1697 , de zaak H3559 [H8737] is zeker H2063 , zulk H8441 een gruwel H7130 is in het midden H6213 [H8738] van u gedaan;
  15 H3427 [H8802] Zo zult gij de inwoners H5892 derzelver stad H5221 [H8687] ganselijk H5221 [H8686] slaan H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H2763 [H8685] , verbannende H929 haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten H6310 , met de scherpte H2719 des zwaards.
  16 H7998 En al haar roof H6908 [H8799] zult gij verzamelen H8432 in het midden H7339 van haar straat H3068 , en den HEERE H430 , uw God H5892 , die stad H7998 en al haar roof H3632 ganselijk H784 met vuur H8313 [H8804] verbranden H8510 ; en zij zal een hoop H5769 zijn eeuwiglijk H1129 [H8735] , zij zal niet weder gebouwd worden.
  17 H3972 Ook zal er niets H2764 van het verbannene H3027 aan uw hand H1692 [H8799] kleven H3068 , opdat de HEERE H7725 [H8799] Zich wende H2740 van de hitte H639 Zijns toorns H5414 [H8804] , en u geve H7356 barmhartigheid H7355 [H8765] , en Zich uwer erbarme H7235 [H8689] , en u vermenigvuldige H1 , gelijk als Hij uw vaderen H7650 [H8738] gezworen heeft;
  18 H6963 Wanneer gij de stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8799] , zult gehoorzaam zijn H8104 [H8800] , om te houden H4687 al Zijn geboden H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H6213 [H8800] , om te doen H3477 wat recht H5869 is in de ogen H3068 des HEEREN H430 , uws Gods.