Romans

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G1401 , een dienstknecht G2424 van Jezus G5547 Christus G2822 , een geroepen G652 apostel G873 [G5772] , afgezonderd G1519 tot G2098 het Evangelie G2316 van God,
  2 G3739 [Hetwelk G4279 [G5662] Hij te voren beloofd had G1223 door G846 Zijn G4396 profeten G1722 , in G40 de G1124 heilige Schriften].
  3 G4012 Van G846 Zijn G5207 Zoon G3588 , Die G1096 [G5637] geworden is G1537 uit G4690 het zaad G1138 van David G2596 , naar G4561 het vlees;
  4 G1722 G1411 Die krachtelijk G3724 [G5685] bewezen is G5207 te zijn de Zoon G2316 van God G2596 , naar G4151 den Geest G42 der heiligmaking G1537 , uit G386 de opstanding G3498 der doden G2424 ] [namelijk] Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere:
  5 G1223 [Door G3739 Welken G2983 [G5627] wij hebben ontvangen G5485 genade G2532 en G651 het apostelschap G1519 , tot G5218 gehoorzaamheid G4102 des geloofs G1722 onder G3956 al G1484 de heidenen G5228 , voor G846 Zijn G3686 Naam;
  6 G1722 Onder G3739 welken G5210 gij G2532 ook G2075 [G5748] zijt G2822 , geroepenen G2424 van Jezus G5547 Christus!]
  7 G3956 Allen G1722 , die te G4516 Rome G5607 [G5752] zijt G27 , geliefden G2316 Gods G2822 , en geroepen G40 heiligen G5485 , genade G5213 zij u G2532 , en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  8 G4412 G3303 Eerstelijk G2168 [G5719] dank ik G3450 mijn G2316 God G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G5228 over G5216 u G3956 allen G3754 , dat G5216 uw G4102 geloof G2605 [G5743] verkondigd wordt G1722 in G3650 de gehele G2889 wereld.
  9 G1063 Want G2316 God G2076 [G5748] is G3450 mijn G3144 Getuige G3739 , Welken G3000 [G5719] ik diene G1722 in G3450 mijn G4151 geest G1722 , in G2098 het Evangelie G846 Zijns G5207 Zoons G5613 , hoe G89 ik zonder nalaten G5216 uwer G3417 gedenke;
  10 G3842 Allen tijd G1909 in G3450 mijn G4335 gebeden G1189 [G5740] biddende G1513 , of G4458 mogelijk G2235 mij nog G4218 te eniger tijd G2137 [G5701] goede gelegenheid gegeven wierd G1722 , door G2307 den wil G2316 van God G4314 , om tot G5209 ulieden G2064 [G5629] te komen.
  11 G1063 Want G1971 [G5719] ik verlang G5209 om u G1492 [G5629] te zien G2443 , opdat G5213 ik u G5100 enige G4152 geestelijke G5486 gave G3330 [G5632] mocht mededelen G1519 , ten einde G5209 gij G4741 [G5683] versterkt zoudt worden;
  12 G1161   G5124 Dat G2076 [G5748] is G4837 [G5683] , om mede vertroost te worden G1722 onder G5213 u G1223 , door G240 het onderlinge G4102 geloof G5037 , zo G5216 het uwe G2532 als G1700 het mijne.
  13 G1161 Doch G2309 [G5719] ik wil G3756 niet G5209 , dat u G50 [G5721] onbekend zij G80 , broeders G3754 , dat G4178 ik menigmaal G4388 [G5639] voorgenomen heb G4314 tot G5209 u G2064 [G5629] te komen G2532 [en G891 ben tot G1204 nog toe G2967 [G5681] verhinderd geweest G2443 ], opdat G2532 ik ook G1722 onder G5213 u G5100 enige G2590 vrucht G2192 [G5632] zou hebben G2531 , gelijk G2532 als ook G1722 onder G3062 de andere G1484 heidenen.
  14 G5037 Beiden G1672 Grieken G2532 en G915 Barbaren G5037 , beiden G4680 wijzen G2532 en G453 onwijzen G1510 [G5748] ben ik G3781 een schuldenaar.
  15 G3779 Alzo G2596 hetgeen G1691 in mij G4289 is, dat is volvaardig G5213 , om u G2532 ook G1722 , die te G4516 Rome G2097 [G5670] zijt, het Evangelie te verkondigen.
  16 G1063 Want G1870 [G5736] ik schaam mij G2098 des Evangelies G5547 van Christus G3756 niet G1063 ; want G2076 [G5748] het is G1411 een kracht G2316 Gods G1519 tot G4991 zaligheid G3956 een iegelijk G4100 [G5723] , die gelooft G4412 , eerst G2453 den Jood G2532 , en G5037 [ook G1672 ] den Griek.
  17 G1063 Want G1343 de rechtvaardigheid G2316 Gods G1722 wordt in G846 hetzelve G601 [G5743] geopenbaard G1537 uit G4102 geloof G1519 tot G4102 geloof G2531 ; gelijk G1125 [G5769] geschreven is G1161 : Maar G1342 de rechtvaardige G1537 zal uit G4102 het geloof G2198 [G5695] leven.
  18 G1063 Want G3709 de toorn G2316 Gods G601 [G5743] wordt geopenbaard G575 van G3772 den hemel G1909 over G3956 alle G763 goddeloosheid G2532 , en G93 ongerechtigheid G444 der mensen G225 , [als] die de waarheid G1722 in G93 ongerechtigheid G2722 [G5723] ten onder houden.
  19 G1360 Overmits G2316 hetgeen van God G1110 kennelijk G2076 [G5748] is G1722 , in G846 hen G5318 openbaar G1063 is; want G2316 God G846 heeft het hun G5319 [G5656] geopenbaard.
  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.
  21 G1360 Omdat G2316 zij, God G1097 [G5631] kennende G5613 , [Hem] als G2316 God G3756 niet G1392 [G5656] hebben verheerlijkt G2228 of G2168 [G5656] gedankt G235 ; maar G3154 [G5681] zijn verijdeld geworden G1722 in G846 hun G1261 overleggingen G2532 en G846 hun G801 onverstandig G2588 hart G4654 [G5681] is verduisterd geworden;
  22 G5335 [G5723] Zich uitgevende G1511 [G5750] voor G4680 wijzen G3471 [G5681] , zijn zij dwaas geworden;
  23 G2532 En G1391 hebben de heerlijkheid G862 des onverderfelijken G2316 Gods G236 [G5656] veranderd G1722 in G3667 de gelijkenis G1504 eens beelds G5349 van een verderfelijk G444 mens G2532 , en G4071 van gevogelte G2532 , en G5074 van viervoetige G2532 en G2062 kruipende [gedierten].
  24 G1352 Daarom G2316 heeft God G846 hen G2532 ook G3860 [G5656] overgegeven G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 hunner G2588 harten G1519 tot G167 onreinigheid G846 , om hun G4983 lichamen G1722 onder G1438 elkander G818 [G5729] te onteren;
  25 G3748 [Als] die G225 de waarheid G2316 Gods G3337 [G5656] veranderd hebben G1722 in G5579 de leugen G2532 , en G2937 het schepsel G4573 [G5662] geeerd G2532 en G3000 [G5656] gediend hebben G3844 boven G2936 [G5660] den Schepper G3739 , Die G2128 te prijzen G2076 [G5748] is G1519 in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 [G5656] overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 [G5656] veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 [G5631] , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 [G5681] , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 [G5740] bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 [G5713] [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 [G5723] ontvangende.
  28 G2532 En G2531 gelijk G3756 het hun niet G1381 [G5656] goed gedacht heeft G2316 God G1722 in G1922 erkentenis G2192 [G5721] te houden G2316 , zo heeft God G846 hen G3860 [G5656] overgegeven G1519 in G96 een verkeerden G3563 zin G4160 [G5721] , om te doen G3361 dingen, die niet G2520 [G5723] betamen;
  29 G4137 [G5772] Vervuld zijnde G3956 met alle G93 ongerechtigheid G4202 , hoererij G4189 , boosheid G4124 , gierigheid G2549 , kwaadheid G3324 , vol G5355 van nijdigheid G5408 , moord G2054 , twist G1388 , bedrog G2550 , kwaadaardigheid;
  30 G5588 Oorblazers G2637 , achterklappers G2319 , haters Gods G5197 , smaders G5244 , hovaardigen G213 , laatdunkenden G2182 , vinders G2556 van kwade dingen G1118 , den ouderen G545 ongehoorzaam;
  31 G801 Onverstandigen G802 , verbondbrekers G794 , zonder natuurlijke liefde G786 , onverzoenlijken G415 , onbarmhartigen;
  32 G3748 Dewelken G1345 , daar zij het recht G2316 Gods G1921 [G5631] weten G3754 , [namelijk], dat G5108 degenen, die zulke dingen G4238 [G5723] doen G2288 , des doods G514 waardig G1526 [G5748] zijn G3756 ] niet G3440 alleen G846 dezelve G4160 [G5719] doen G235 , maar G2532 ook G4909 [G5719] mede een welgevallen hebben G4238 [G5723] in degenen, die ze doen.