Acts 28

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1295 [G5685] als zij ontkomen waren G5119 , toen G1921 [G5627] verstonden zij G3754 , dat G3520 het eiland G3194 Melite G2564 [G5743] heette.
  2 G1161 En G915 de barbaren G3930 [G5707] bewezen G2254 ons G3756 geen G5177 [G5631] gemene G5363 vriendelijkheid G1063 ; want G4443 een groot vuur G381 [G5660] ontstoken hebbende G4355 H , namen zij G2248 ons G3956 allen G4355 [G5639] in G1223 , om G5205 den regen G2186 [G5761] , die overkwam G2532 , en G1223 om G5592 de koude.
  3 G1161 En G3972 als Paulus G4128 een hoop G5434 rijzen G4962 [G5660] bijeengeraapt G2532 en G1909 op G4443 het vuur G2007 [G5631] gelegd had G1831 [G5631] , kwam er G2191 een adder G1537 uit door G2329 de hitte G2510 [G5656] , en vatte G846 zijn G5495 hand.
  4 G1161 En G5613 als G915 de barbaren G2342 het beest G1492 [G5627] zagen G1537 aan G846 zijn G5495 hand G2910 [G5734] hangen G3004 [G5707] , zeiden zij G4314 tot G240 elkander G3778 : Deze G444 mens G2076 [G5748] is G3843 gewisselijk G5406 een doodslager G3739 , welken G1349 de wraak G3756 niet G1439 [G5656] laat G2198 [G5721] leven G1537 , daar hij uit G2281 de zee G1295 [G5685] ontkomen is.
  5 G3303   G3767 Maar G660 H hij schudde G2342 het beest G660 [G5660] af G1519 in G4442 het vuur G3958 [G5627] , en leed G3762 niets G2556 kwaads.
  6 G1161 En G4328 [G5707] zij verwachtten G846 , dat hij G3195 [G5721] zou G4092 [G5745] opzwellen G2228 , of G869 terstond G3498 dood G2667 [G5721] nedervallen G1161 . Maar G846 als zij G1909 G4183 lang G4328 [G5723] gewacht hadden G2532 , en G2334 [G5723] zagen G3367 , dat geen G824 ongemak G1519 G846 hem G1096 [G5740] overkwam G3328 [G5734] , werden zij veranderd G3004 [G5707] , en zeiden G846 , dat hij G2316 een god G1511 [G5750] was.
  7 G1161 En G1722 hier G4012 , omtrent G1565 dezelfde G5117 plaats G5225 [G5707] , had G4413 de voornaamste G3520 van het eiland G3686 , met name G4196 Publius G5564 , [zijn] landhoeven G3739 , die G2248 ons G324 [G5666] ontving G5140 , en drie G2250 dagen G5390 vriendelijk G3579 [G5656] herbergde.
  8 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G3962 , dat de vader G4196 van Publius G4446 , met koortsen G2532 en G1420 den roden loop G4912 [G5746] bevangen zijnde G2621 [G5738] , te bed lag G4314 ; tot G3739 denwelken G3972 Paulus G1525 [G5631] inging G2532 , en G4336 [G5666] als hij gebeden had G2007 H , legde hij G5495 de handen G2007 [G5631] op G846 hem G2390 H , en maakte G846 hem G2390 [G5662] gezond.
  9 G5127 Als dit G3767 dan G1096 [G5637] geschied was G4334 [G5711] , kwamen G2532 ook G3062 tot hem de anderen G3588 , die G769 krankheden G2192 [G5723] hadden G1722 in G3520 het eiland G2532 , en G2323 [G5712] werden genezen.
  10 G3739 Die G2248 ons G2532 ook G5091 [G5656] eerden G4183 met veel G5092 eer G2532 , en G321 [G5746] als wij vertrekken zouden G2007 [G5639] , bestelden zij G4314 [ons] hetgeen G5532 van node was.
  11 G1161 En G3326 na G5140 drie G3376 maanden G321 [G5681] voeren wij af G1722 in G4143 een schip G222 van Alexandrie G1722 , dat in G3520 het eiland G3914 [G5761] overwinterd had G3902 , hebbende tot een teken G1359 , Kastor en Pollux.
  12 G2532 En G1519 als wij te G4946 Syrakuse G2609 [G5685] aangekomen waren G1961 [G5656] , bleven wij G5140 [aldaar] drie G2250 dagen;
  13 G3606 Van waar G4022 [G5631] wij omvoeren G2658 [G5656] , en kwamen aan G1519 te G4484 Regium G2532 ; en G3326 alzo, na G3391 een G2250 dag G3558 , de wind zuid G1920 [G5637] werd G2064 [G5627] , kwamen wij G1206 den tweeden dag G1519 te G4223 Puteoli;
  14 G3757 Alwaar G80 wij broeders G2147 [G5631] vonden G3870 [G5681] , en werden gebeden G2033 , zeven G2250 dagen G1909 bij G846 hen G1961 [G5658] te blijven G2532 ; en G3779 alzo G2064 [G5627] gingen wij G1519 naar G4516 Rome.
  15 G2547 En vandaar G1831 [G5627] kwamen G80 de broeders G4012 , van G2257 onze G191 [G5660] zaken gehoord hebbende G2254 , ons G529 G1519 tegemoet G891 tot G675 G5410 Appiusmarkt G2532 , en G5140 de drie G4999 tabernen G3739 ; welke G3972 Paulus G1492 [G5631] ziende G2168 [G5660] , dankte hij G2316 God G2983 [G5627] en greep G2294 moed.
  16 G1161 En G3753 toen G1519 wij te G4516 Rome G2064 [G5627] gekomen waren G3860 H , gaf G1543 de hoofdman G1198 de gevangenen G3860 [G5656] over G4759 aan den overste des legers G1161 ; maar G3972 aan Paulus G2010 [G5681] werd toegelaten G2596 op G1438 zichzelven G3306 [G5721] te wonen G4862 met G4757 den krijgsknecht G846 , die hem G5442 [G5723] bewaarde.
  17 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G3326 na G5140 drie G2250 dagen G3972 dat Paulus G4779 [G5670] samenriep G4413 degenen, die de voornaamsten G2453 der Joden G5607 [G5752] waren G1161 . En G846 als zij G4905 [G5631] samengekomen waren G3004 [G5707] , zeide hij G4314 tot G846 hen G435 : Mannen G80 broeders G1473 , ik G3762 , die niets G4160 [G5660] gedaan heb G1727 tegen G2992 het volk G2228 of G3971 de vaderlijke G1485 gewoonten G1198 , ben gebonden G1537 uit G2414 Jeruzalem G3860 [G5681] overgeleverd G1519 in G5495 de handen G4514 der Romeinen;
  18 G3748 Dewelken G3165 , mij G350 [G5660] onderzocht hebbende G1014 [G5711] , wilden G630 [G5658] [mij] loslaten G1223 , omdat G3367 geen G156 schuld G2288 des doods G1722 in G1698 mij G5225 [G5721] was.
  19 G1161 Maar G2453 als de Joden G483 [G5723] [zulks] tegenspraken G315 [G5681] , werd ik genoodzaakt G2541 mij op den keizer G1941 [G5670] te beroepen G3756 ; [doch] niet G5613 , alsof G5100 ik iets G2192 [G5723] had G3450 , mijn G1484 volk G2723 [G5658] te beschuldigen.
  20 G1223 Om G5026 deze G156 oorzaak G3767 dan G5209 heb ik u G3870 [G5656] bij mij geroepen G1492 [G5629] , om [u] te zien G2532 en G4354 [G5658] aan te spreken G1752 ; want G1063 vanwege G1680 de hope G2474 Israels G5026 ben ik met deze G254 keten G4029 [G5736] omvangen.
  21 G1161 Maar G2036 [G5627] zij zeiden G4314 tot G846 hem G2249 : Wij G3777 hebben noch G1121 brieven G4675 u G4012 aangaande G575 van G2449 Judea G1209 [G5662] ontvangen G3777 ; noch G5100 iemand G80 van de broeders G3854 [G5637] , hier gekomen zijnde G518 H , heeft G4012 van G4675 u G5100 iets G4190 kwaads G518 [G5656] geboodschapt G2228 of G2980 [G5656] gesproken.
  22 G1161 Maar G515 [G5719] wij begeren G3844 wel van G4675 u G191 [G5658] te horen G3739 , wat G5426 [G5719] gij gevoelt G3303 ; G1063 want G5026 wat deze G139 sekte G4012 aangaat G2254 , ons G2076 [G5748] is G1110 bekend G3754 , dat G3837 zij overal G483 [G5743] tegengesproken wordt.
  23 G1161 En G846 als zij hem G2250 een dag G5021 [G5671] gesteld hadden G2240 [G5707] , kwamen er G4119 velen G4314 tot G846 hem G1519 in G3578 [zijn] woonplaats G3739 ; denwelken G932 hij het Koninkrijk G2316 Gods G1620 [G5710] uitlegde G1263 [G5740] , en betuigde G3982 H , en poogde G846 hen G3982 [G5723] te bewegen G4012 tot het geloof G2424 in Jezus G5037 , beide G575 uit G3551 de wet G3475 van Mozes G2532 en G4396 de profeten G575 , van G4404 des morgens G2193 vroeg tot G2073 den avond toe.
  24 G2532 En G3982 [G5712] sommigen geloofden G3303 wel G3004 [G5746] , hetgeen gezegd werd G1161 , maar G569 [G5707] sommigen geloofden niet.
  25 G1161 En G4314 tegen G240 elkander G800 oneens G5607 [G5752] zijnde G630 [G5710] , scheidden zij G3972 ; als Paulus G1520 [dit] ene G4487 woord G2036 [G5631] gezegd had G3754 , [namelijk]: G2573 Wel G40 heeft de Heilige G4151 Geest G2980 [G5656] gesproken G1223 door G2268 Jesaja G4396 , den profeet G4314 , tot G2257 onze G3962 vaderen,
  26 G3004 [G5723] Zeggende G4198 [G5676] : Ga heen G4314 tot G5126 dit G2992 volk G2532 , en G2036 [G5628] zeg G189 : Met het gehoor G191 [G5692] zult gij horen G2532 , en G3364 geenszins G4920 [G5655] verstaan G2532 ; en G991 [G5723] ziende G991 [G5692] zult gij zien G2532 , en G3364 geenszins G1492 [G5632] bemerken.
  27 G1063 Want G2588 het hart G5127 dezes G2992 volks G3975 [G5681] is dik geworden G2532 , en G3775 met de oren G917 hebben zij zwaarlijk G191 [G5656] gehoord G2532 , en G846 hun G3788 ogen G2576 [G5656] hebben zij toegedaan G4218 ; opdat G3361 zij niet G4218 te eniger tijd G3788 met de ogen G1492 [G5632] zouden zien G2532 , en G3775 met de oren G191 [G5661] horen G2532 , en G2588 met het hart G4920 [G5632] verstaan G2532 , en G1994 [G5661] zij zich bekeren G2532 , en G846 Ik hen G2390 [G5667] geneze.
  28 G2077 [G5749] Het zij G5213 u G3767 dan G1110 bekend G3754 , dat G4992 de zaligheid G2316 Gods G1484 den heidenen G649 [G5648] gezonden is G2532 , en G846 dezelve G191 [G5695] zullen horen.
  29 G2532 En G5023 als hij dit G2036 [G5631] gezegd had G565 H , gingen G2453 de Joden G565 [G5627] weg G4183 , veel G4803 twisting G2192 [G5723] hebbende G1722 onder G1438 elkander.
  30 G1161 En G3972 Paulus G3306 [G5656] bleef G1333 H twee G3650 gehele G1333 jaren G1722 in G2398 zijn eigen G3410 gehuurde woning G2532 ; en G588 [G5711] ontving G3956 allen G4314 , die tot G846 hem G1531 [G5740] kwamen;
  31 G2784 [G5723] Predikende G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2532 , en G1321 [G5723] lerende G4012 van G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3326 met G3956 alle G3954 vrijmoedigheid G209 , onverhinderd.