Romans 5

DSV_Strongs(i)
  1 G3767 Wij dan G1344 [G5685] , gerechtvaardigd zijnde G1537 uit G4102 het geloof G2192 [G5719] , hebben G1515 vrede G4314 bij G2316 God G1223 , door G2257 onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus;
  2 G1223 Door G3739 Welken G2532 wij ook G4318 de toeleiding G2192 [G5758] hebben G4102 door het geloof G1519 tot G5026 deze G5485 genade G1722 , in G3739 welke G2476 [G5758] wij staan G2532 , en G2744 [G5736] roemen G1909 in G1680 de hoop G1391 der heerlijkheid G2316 Gods.
  3 G1161 En G3756 niet G3440 alleenlijk G235 [dit], maar G2744 [G5736] wij roemen G2532 ook G1722 in G2347 de verdrukkingen G1492 [G5761] , wetende G3754 , dat G2347 de verdrukking G5281 lijdzaamheid G2716 [G5736] werkt;
  4 G1161 En G5281 de lijdzaamheid G1382 bevinding G1161 , en G1382 de bevinding G1680 hoop;
  5 G1161 En G1680 de hoop G2617 [G5719] beschaamt G3756 niet G3754 , omdat G26 de liefde G2316 Gods G1722 in G2257 onze G2588 harten G1632 [G5769] uitgestort is G1223 door G40 den Heiligen G4151 Geest G3588 , Die G2254 ons G1325 [G5685] is gegeven.
  6 G1063 Want G5547 Christus G2257 , als wij G2089 nog G772 krachteloos G5607 [G5752] waren G2596 , is te G2540 Zijner tijd G5228 voor G765 de goddelozen G599 [G5627] gestorven.
  7 G1063 Want G3433 nauwelijks G5100 zal iemand G5228 voor G1342 een rechtvaardige G599 [G5695] sterven G1063 ; want G5228 voor G18 den goede G5029 zal mogelijk G5100 iemand G2532 ook G5111 [G5719] bestaan G599 [G5629] te sterven.
  8 G1161 Maar G2316 God G4921 [G5719] bevestigt G1438 Zijn G26 liefde G1519 jegens G2248 ons G3754 , dat G5547 Christus G5228 voor G2257 ons G599 [G5627] gestorven is G2257 , als wij G2089 nog G268 zondaars G5607 [G5752] waren.
  9 G4183 Veel G3123 meer G3767 dan G3568 , zijnde nu G1344 [G5685] gerechtvaardigd G1722 door G846 Zijn G129 bloed G1223 , zullen wij door G846 Hem G4982 [G5701] behouden worden G575 van G3709 den toorn.
  10 G1063 Want G1487 indien G2190 wij, vijanden G5607 [G5752] zijnde G2316 , met God G2644 [G5648] verzoend zijn G1223 door G2288 den dood G846 Zijns G5207 Zoons G4183 , veel G3123 meer G2644 [G5651] zullen wij, verzoend zijnde G4982 [G5701] , behouden worden G1722 door G846 Zijn G2222 leven.
  11 G1161 En G3756 niet G3440 alleenlijk G235 [dit], maar G2744 [G5740] wij roemen G2532 ook G1722 in G2316 God G1223 , door G2257 onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1223 , door G3739 Welken G3568 wij nu G2643 de verzoening G2983 [G5627] gekregen hebben.
  12 G1223 G5124 Daarom G5618 , gelijk G1223 door G1520 een G444 mens G266 de zonde G1519 in G2889 de wereld G1525 [G5627] ingekomen is G2532 , en G1223 door G266 de zonde G2288 de dood G2532 ; en G3779 alzo G2288 de dood G1519 tot G3956 alle G444 mensen G1330 [G5627] doorgegaan is G1909 , in G3739 welken G3956 allen G264 [G5627] gezondigd hebben.
  13 G1063 Want G891 tot G3551 de wet G2258 [G5713] was G266 de zonde G1722 in G2889 de wereld G1161 ; maar G266 de zonde G3756 wordt niet G1677 [G5743] toegerekend G3361 , als er geen G3551 wet G5607 [G5752] is.
  14 G235 Maar G2288 de dood G936 [G5656] heeft geheerst G575 van G76 Adam G3360 tot G3475 Mozes G2532 toe, ook G1909 over G3361 degenen, die niet G264 [G5660] gezondigd hadden G1909 in G3667 de gelijkheid G3847 der overtreding G76 van Adam G3739 , welke G5179 een voorbeeld G2076 [G5748] is G3195 [G5723] Desgenen, Die komen zou.
  15 G235 Doch G3756 niet G5613 , gelijk G3900 de misdaad G3779 , alzo G2532 is ook G5486 de genadegift G1063 , want G1487 indien G3900 , door de misdaad G1520 van een G4183 , velen G599 [G5627] gestorven zijn G4183 , zo is veel G3123 meer G5485 de genade G2316 Gods G2532 , en G1431 de gave G1722 door G5485 de genade G3588 , die G1520 daar is van een G444 mens G2424 Jezus G5547 Christus G4052 [G5656] , overvloedig geweest G1519 over G4183 velen.
  16 G2532 En G3756 niet G5613 , gelijk G1223 [de] [schuld] [was] door G1520 den een G264 [G5660] , die gezondigd heeft G1434 , [alzo] [is] de gift G1063 ; want G2917 de schuld G3303 is wel G1537 uit G1520 een G1519 [misdaad] tot G2631 verdoemenis G1161 , maar G5486 de genadegift G1537 is uit G4183 vele G3900 misdaden G1519 tot G1345 rechtvaardigmaking.
  17 G1063 Want G1487 indien G3900 door de misdaad G1520 van een G2288 de dood G936 [G5656] geheerst heeft G1223 door G1520 dien enen G4183 , veel G3123 meer G4050 zullen degenen, die den overvloed G5485 der genade G2532 en G1431 der gave G1343 der rechtvaardigheid G2983 [G5723] ontvangen G1722 , in G2222 het leven G936 [G5692] heersen G1223 door G1520 dien Enen G2424 , [namelijk] Jezus G5547 Christus.
  18 G686 Zo G3767 dan G5613 , gelijk G1223 door G1520 een G3900 misdaad G1519 [de] [schuld] [gekomen] [is] over G3956 alle G444 mensen G1519 tot G2631 verdoemenis G3779 ; alzo G2532 ook G1223 door G1520 een G1345 rechtvaardigheid G1519 [komt] [de] [genade] over G3956 alle G444 mensen G1519 tot G1347 rechtvaardigmaking G2222 des levens.
  19 G1063 Want G5618 gelijk G1223 door G3876 de ongehoorzaamheid G1520 van dien enen G444 mens G4183 velen G268 [tot] zondaars G2525 [G5681] gesteld zijn geworden G3779 , alzo G2532 zullen ook G1223 door G5218 de gehoorzaamheid G1520 van Enen G4183 velen G1342 [tot] rechtvaardigen G2525 [G5701] gesteld worden.
  20 G1161 Maar G3551 de wet G3922 [G5627] is bovendien ingekomen G2443 , opdat G3900 de misdaad G4121 [G5661] te meerder worde G1161 ; en G3757 waar G266 de zonde G4121 [G5656] meerder geworden is G5485 , [daar] is de genade G5248 [G5656] veel meer overvloedig geweest;
  21 G2443 Opdat G5618 , gelijk G266 de zonde G936 [G5656] geheerst heeft G1722 tot G2288 den dood G3779 , alzo G2532 ook G5485 de genade G936 [G5661] zou heersen G1223 door G1343 rechtvaardigheid G1519 tot G166 het eeuwige G2222 leven G1223 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 onzen G2962 Heere.