1 Corinthians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G2822 , een geroepen G652 apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G1223 , door G2307 den wil G2316 van God G2532 , en G4988 Sosthenes G80 , de broeder,
  2 G1577 Aan de Gemeente G2316 Gods G3588 , die G1722 te G2882 Korinthe G5607 [G5752] is G37 [G5772] , den geheiligden G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G2822 , den geroepenen G40 heiligen G4862 , met G3956 allen G3686 , die den Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1941 [G5734] aanroepen G1722 in G3956 alle G5117 plaats G5037 , beide G846 hun G2532 en G2257 onzen [Heere];
  3 G5485 Genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  4 G2168 [G5719] Ik dank G3450 mijn G2316 God G3842 allen tijd G4012 over G5216 u G1909 , vanwege G5485 de genade G2316 Gods G3588 , die G5213 u G1325 [G5685] gegeven is G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus;
  5 G3754 Dat G1722 gij in G3956 alles G4148 [G5681] rijk zijt geworden G1722 in G846 Hem G1722 , in G3956 alle G3056 rede G2532 en G3956 alle G1108 kennis;
  6 G2531 Gelijk G3142 de getuigenis G5547 van Christus G950 [G5681] bevestigd is G1722 onder G5213 u;
  7 G5620 Alzo dat G5209 het u G1722 aan G3361 G3367 gene G5486 gave G5302 [G5745] ontbreekt G553 [G5740] , verwachtende G602 de openbaring G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  8 G3739 Welke G5209 [God] u G2532 ook G950 [G5692] zal bevestigen G2193 tot G5056 het einde G410 toe, [om] onstraffelijk G1722 [te] [zijn] in G2250 den dag G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  9 G2316 God G4103 is getrouw G1223 , door G3739 Welken G2564 [G5681] gij geroepen zijt G1519 tot G2842 de gemeenschap G846 van Zijn G5207 Zoon G2424 Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere.
  10 G1161 Maar G3870 [G5719] ik bid G5209 u G80 , broeders G1223 , door G3686 den Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G2443 , dat G3956 gij allen G846 hetzelfde G3004 [G5725] spreekt G2532 , en G1722 [dat] onder G5213 u G3361 geen G4978 scheuringen G5600 [G5753] zijn G1161 , maar G2675 [G5772] [dat] gij samengevoegd G5600 [G5753] zijt G1722 in G846 eenzelfden G3563 zin G2532 , en G1722 in G846 een zelfde G1106 gevoelen.
  11 G1063 Want G3427 mij G4012 is van G5216 u G1213 [G5681] bekend gemaakt G3450 , mijn G80 broeders G5259 , door G3588 die G5514 van [het] [huisgezin] van Chloe G3754 [zijn], dat G2054 er twisten G1722 onder G5213 u G1526 [G5748] zijn.
  12 G1161 En G5124 dit G3004 [G5719] zeg ik G3754 , dat G1538 een iegelijk G5216 van u G3004 [G5719] zegt G1473 G3303 : Ik G1510 [G5748] ben G3972 van Paulus G1161 , en G1473 ik G625 van Apollos G1161 ; en G1473 ik G2786 van Cefas G1161 ; en G1473 ik G5547 van Christus.
  13 G5547 Is Christus G3307 [G5769] gedeeld G3361 ? G3972 Is Paulus G5228 voor G5216 u G4717 [G5681] gekruist G2228 ? Of G1519 zijt gij in G3972 Paulus G3686 naam G907 [G5681] gedoopt?
  14 G2168 [G5719] Ik dank G2316 God G3754 , dat G3762 ik niemand G5216 van ulieden G907 [G5656] gedoopt heb G1508 , dan G2921 Krispus G2532 en G1050 Gajus;
  15 G3363 Opdat niet G5100 iemand G2036 [G5632] zegge G3754 , dat G1519 ik in G1699 mijn G3686 naam G907 [G5656] gedoopt heb.
  16 G1161 Doch G2532 ik heb ook G3624 het huisgezin G4734 van Stefanus G907 [G5656] gedoopt G3063 ; voorts G1492 [G5758] weet ik G3756 niet G1536 , of ik iemand G243 anders G907 [G5656] gedoopt heb.
  17 G1063 Want G5547 Christus G3165 heeft mij G3756 niet G649 [G5656] gezonden G907 [G5721] , om te dopen G235 , maar G2097 [G5733] om het Evangelie te verkondigen G3756 ; niet G1722 met G4678 wijsheid G3056 van woorden G2443 , opdat G4716 het kruis G5547 van Christus G3361 niet G2758 [G5686] verijdeld worde.
  18 G1063 Want G3056 het woord G4716 des kruises G2076 [G5748] is G3303 wel G622 [G5730] dengenen, die verloren gaan G3472 , dwaasheid G1161 ; maar G2254 ons G4982 [G5746] , die behouden worden G2076 [G5748] , is het G1411 een kracht G2316 Gods;
  19 G1063 Want G1125 [G5769] er is geschreven G4678 : Ik zal de wijsheid G4680 der wijzen G622 [G5692] doen vergaan G2532 , en G4907 het verstand G4908 der verstandigen G114 [G5692] zal Ik te niet maken.
  20 G4226 Waar G4680 is de wijze G4226 ? Waar G1122 is de schriftgeleerde G4226 ? Waar G4804 is de onderzoeker G5127 dezer G165 eeuw G2316 ? Heeft God G4678 de wijsheid G5127 dezer G2889 wereld G3780 niet G3471 [G5656] dwaas gemaakt?
  21 G1063 Want G1894 nademaal G1722 , in G4678 de wijsheid G2316 Gods G2889 , de wereld G2316 God G3756 niet G1097 [G5627] heeft gekend G1223 door G4678 de wijsheid G2316 , zo heeft het Gode G2106 [G5656] behaagd G1223 , door G3472 de dwaasheid G2782 der prediking G4982 [G5658] , zalig te maken G4100 [G5723] , die geloven;
  22 G2532 G1894 Overmits G2453 de Joden G4592 een teken G154 [G5719] begeren G2532 , en G1672 de Grieken G4678 wijsheid G2212 [G5719] zoeken;
  23 G1161 Doch G2249 wij G2784 [G5719] prediken G5547 Christus G4717 [G5772] , den Gekruisigde G2453 , den Joden G3303 wel G4625 een ergernis G1161 , en G1672 den Grieken G3472 een dwaasheid;
  24 G1161 Maar G846 hun G3588 , die G2822 geroepen zijn G5037 , beiden G2453 Joden G2532 en G1672 Grieken G5547 , [prediken] [wij] Christus G1411 , de kracht G2316 Gods G2532 , en G4678 de wijsheid G2316 Gods.
  25 G3754 Want G3474 het dwaze G2316 Gods G2076 [G5748] is G4680 wijzer dan G444 de mensen G2532 ; en G772 het zwakke G2316 Gods G2076 [G5748] is G2478 sterker dan G444 de mensen.
  26 G1063 Want G991 [G5719] gij ziet G5216 uw G2821 roeping G80 , broeders G3754 , dat G3756 [gij] niet G4183 vele G4680 wijzen G2596 [zijt] naar G4561 het vlees G3756 , niet G4183 vele G1415 machtigen G3756 , niet G4183 vele G2104 edelen.
  27 G235 Maar G3474 het dwaze G2889 der wereld G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2443 , opdat G4680 Hij de wijzen G2617 [G5725] beschamen zou G2532 ; en G772 het zwakke G2889 der wereld G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2443 , opdat G2478 Hij het sterke G2617 [G5725] zou beschamen;
  28 G2532 En G36 het onedele G2889 der wereld G2532 , en G1848 [G5772] het verachte G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2532 , en G3588 hetgeen G3361 niets G5607 [G5752] is G2443 , opdat G5607 [G5752] Hij hetgeen [iets] is G2673 [G5661] , te niet zou maken;
  29 G3704 Opdat G3361 G3956 geen G4561 vlees G2744 [G5667] zou roemen G1799 voor G846 Hem.
  30 G1161 Maar G1537 uit G846 Hem G2075 [G5748] zijt G5210 gij G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G3739 , Die G2254 G5037 ons G1096 [G5675] geworden is G4678 wijsheid G575 van G2316 God G2532 , en G1343 rechtvaardigheid G2532 , en G38 heiligmaking G2532 , en G629 verlossing;
  31 G2443 Opdat G2531 [het] [zij], gelijk G1125 [G5769] geschreven is G2744 [G5740] : Die roemt G2744 [G5737] , roeme G1722 in G2962 den Heere.