Romans 2

DSV_Strongs(i)
  1 G1352 Daarom G1488 [G5748] zijt gij G379 niet te verontschuldigen G5599 , o G444 mens G3956 , wie G2919 [G5723] gij zijt, die [anderen] oordeelt G1063 ; want G1722 G3739 waarin G2087 gij een ander G2919 [G5719] oordeelt G2632 [G5719] , veroordeelt gij G4572 uzelven G1063 ; want G2919 [G5723] gij, die [anderen] oordeelt G4238 [G5719] , doet G846 dezelfde dingen.
  2 G1161 En G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G2917 het oordeel G2316 Gods G2596 naar G225 waarheid G2076 [G5748] is G1909 , over G5108 degenen, die zulke dingen G4238 [G5723] doen.
  3 G1161 En G3049 [G5736] denkt gij G5124 dit G5599 , o G444 mens G2919 [G5723] , die oordeelt G5108 dengenen, die zulke dingen G4238 [G5723] doen G2532 , en G846 dezelve G4160 [G5723] doet G3754 , dat G4771 gij G2917 het oordeel G2316 Gods G1628 [G5695] zult ontvlieden?
  4 G2228 Of G2706 [G5719] veracht gij G4149 den rijkdom G846 Zijner G5544 goedertierenheid G2532 , en G463 verdraagzaamheid G2532 , en G3115 lankmoedigheid G50 [G5723] , niet wetende G3754 , dat G5543 de goedertierenheid G2316 Gods G4571 u G1519 tot G3341 bekering G71 [G5719] leidt?
  5 G1161 Maar G2596 naar G4675 uw G4643 hardigheid G2532 , en G279 onbekeerlijk G2588 hart G2343 H , vergadert gij G4572 uzelven G3709 toorn G2343 [G5719] als een schat G1722 , in G2250 den dag G3709 des toorns G2532 , en G602 der openbaring G1341 van het rechtvaardig oordeel G2316 Gods.
  6 G3739 Welke G1538 een iegelijk G591 [G5692] vergelden zal G2596 naar G846 zijn G2041 werken;
  7 G3303 Dengenen wel G2596 , die met G5281 volharding G18 G2041 in goeddoen G1391 , heerlijkheid G2532 , en G5092 eer G2532 , en G861 onverderfelijkheid G2212 [G5723] zoeken G166 , het eeuwige G2222 leven;
  8 G1161 Maar G1537 G2052 dengenen, die twistgierig zijn G2532 , en G225 die der waarheid G544 G3303 [G5723] ongehoorzaam G1161 , doch G93 der ongerechtigheid G3982 [G5734] gehoorzaam zijn G2372 , [zal] verbolgenheid G2532 en G3709 toorn [vergolden] [worden];
  9 G2347 Verdrukking G2532 en G4730 benauwdheid G1909 over G3956 alle G5590 ziel G444 des mensen G2556 , die het kwade G2716 [G5740] werkt G4412 , eerst G2453 van den Jood G5037 , en G2532 [ook G1672 ] van den Griek;
  10 G1161 Maar G1391 heerlijkheid G2532 , en G5092 eer G2532 , en G1515 vrede G3956 een iegelijk G18 , die het goede G2038 [G5740] werkt G4412 , eerst G2453 den Jood G5037 , en G2532 [ook G1672 ] den Griek.
  11 G1063 Want G2076 [G5748] er is G3756 geen G4382 aanneming des persoons G3844 bij G2316 God.
  12 G1063 Want G3745 zovelen, als G460 er zonder wet G264 [G5627] gezondigd hebben G2532 , zullen ook G460 zonder wet G622 [G5698] verloren gaan G2532 ; en G3745 zovelen, als G1722 er onder G3551 de wet G264 [G5627] gezondigd hebben G1223 , zullen door G3551 de wet G2919 [G5701] geoordeeld worden;
  13 G1063 [Want G202 de hoorders G3551 der wet G3756 zijn niet G1342 rechtvaardig G3844 voor G2316 God G235 , maar G4163 de daders G3551 der wet G1344 [G5701] zullen gerechtvaardigd worden;
  14 G1063 Want G3752 wanneer G1484 de heidenen G3588 , die G3551 de wet G3361 niet G2192 [G5723] hebben G5449 , van nature G3588 de dingen G4160 [G5725] doen G3551 , die der wet G3778 zijn, deze G3551 , de wet G3361 niet G2192 [G5723] hebbende G1526 [G5748] , zijn G1438 zichzelven G3551 een wet;
  15 G3748 [Als] die G1731 [G5731] betonen G2041 het werk G3551 der wet G1123 geschreven G1722 in G846 hun G2588 harten G846 , hun G4893 geweten G4828 [G5723] medegetuigende G2532 , en G3053 de gedachten G3342 onder G240 elkander G2723 [G5723] [hen] beschuldigende G2228 , of G2532 ook G626 [G5740] ontschuldigende].
  16 G1722 In G2250 den dag G3753 wanneer G2316 God G2927 de verborgene dingen G444 der mensen G2919 [G5692] zal oordelen G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G2596 , naar G3450 mijn G2098 Evangelie.
  17 G2396 Zie G4771 , gij G2453 wordt een Jood G2028 [G5743] genaamd G2532 en G1879 [G5736] rust G3551 op de wet G2532 ; en G2744 [G5736] roemt G1722 op G2316 God,
  18 G2532 En G1097 [G5719] gij weet G2307 [Zijn] wil G2532 , en G1381 [G5719] beproeft G1308 [G5723] de dingen, die [daarvan] verschillen G2727 [G5746] , zijnde onderwezen G1537 uit G3551 de wet;
  19 G5037 En G3982 [G5754] gij betrouwt G4572 uzelven G1511 [G5750] te zijn G3595 een leidsman G5185 der blinden G5457 , een licht G1722 dergenen, die in G4655 duisternis zijn;
  20 G3810 Een onderrichter G878 der onwijzen G1320 , [en] een leermeester G3516 der onwetenden G2192 [G5723] , hebbende G3446 de gedaante G1108 der kennis G2532 en G225 der waarheid G1722 in G3551 de wet.
  21 G3588 Die G3767 dan G2087 een anderen G1321 [G5723] leert G1321 [G5719] , leert gij G4572 uzelven G3756 niet G2784 [G5723] ? Die predikt G3361 , dat men niet G2813 [G5721] stelen zal G2813 [G5719] , steelt gij?
  22 G3004 [G5723] Die zegt G3361 , dat men geen G3431 [G5721] overspel doen zal G3431 [G5719] , doet gij overspel G1497 ? Die van de afgoden G948 [G5740] een gruwel hebt G2416 [G5719] , berooft gij het heilige?
  23 G3739 Die G1722 op G3551 de wet G2744 [G5736] roemt G818 [G5719] , onteert gij G2316 God G1223 door G3847 de overtreding G3551 der wet?
  24 G1063 Want G3686 de Naam G2316 van God G1223 wordt om G5209 uwentwil G987 [G5743] gelasterd G1722 onder G1484 de heidenen G2531 , gelijk G1125 [G5769] geschreven is.
  25 G1063 Want G4061 de besnijdenis G3303 is wel G5623 [G5719] nut G1437 , indien G3551 gij de wet G4238 [G5725] doet G1161 ; maar G1437 indien G3848 gij een overtreder G3551 der wet G5600 [G5753] zijt G4675 , zo is uw G4061 besnijdenis G203 voorhuid G1096 [G5754] geworden.
  26 G1437 Indien G3767 dan G203 de voorhuid G1345 de rechten G3551 der wet G5442 [G5725] bewaart G3780 , zal niet G846 zijn G203 voorhuid G1519 tot G4061 een besnijdenis G3049 [G5701] gerekend worden?
  27 G2532 En G203 zal de voorhuid G1537 , die uit G5449 de natuur G3551 is, als zij de wet G5055 [G5723] volbrengt G4571 , u G2919 [G5692] [niet] oordelen G1223 , die door G1121 de letter G2532 en G4061 besnijdenis G3848 een overtreder G3551 der wet zijt?
  28 G1063 Want G2076 [G5748] die is G3756 niet G2453 een Jood G1722 , die het in G5318 het openbaar G3761 is; noch G4061 die is de besnijdenis G1722 , die het in G5318 het openbaar G1722 in G4561 het vlees is;
  29 G235 Maar G2453 die is een Jood G1722 , die het in G2927 het verborgen G2532 is, en G4061 de besnijdenis G2588 des harten G1722 , in G4151 den geest G3756 , niet G1121 [in] [de] letter G3739 , [is] [de] [besnijdenis]; wiens G1868 lof G3756 niet G1537 is uit G444 de mensen G235 , maar G1537 uit G2316 God.