Philippians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G2532 en G5095 Timotheus G1401 , dienstknechten G2424 van Jezus G5547 Christus G3956 , al G40 den heiligen G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G1722 , die te G5375 Filippi G5607 [G5752] zijn G4862 , met G1985 de opzieners G2532 en G1249 diakenen:
  2 G5485 Genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G2168 [G5719] Ik dank G3450 mijn G2316 God G3956 G1909 , zo dikwijls als G5216 ik uwer G3417 gedenk.
  4 G3842 [Te allen tijd G1722 in G3956 al G3450 mijn G1162 gebed G5228 voor G5216 u G3956 allen G3326 met G5479 blijdschap G1162 het gebed G4160 [G5734] doende]
  5 G1909 Over G5216 uw G2842 gemeenschap G1519 aan G2098 het Evangelie G575 , van G4413 den eersten G2250 dag G891 af tot G3568 nu toe;
  6 G3982 [G5756] Vertrouwende G846 G5124 ditzelve G3754 , dat G1722 Hij, Die in G5213 u G18 een goed G2041 werk G1728 [G5666] begonnen heeft G2005 [G5692] , [dat] voleindigen zal G891 tot op G2250 den dag G2424 van Jezus G5547 Christus;
  7 G2531 Gelijk G1698 het bij mij G1342 recht G2076 [G5748] is G5228 , dat ik van G5216 u G3956 allen G5124 dit G5426 [G5721] gevoel G1223 , omdat G1722 ik in G3165 [mijn G2588 ] hart G2192 [G5721] houde G5209 , dat gij G5037 , beide G1722 in G3450 mijn G1199 banden G2532 , en G627 [in] [mijn] verantwoording G2532 en G951 bevestiging G2098 van het Evangelie G5209 , gij G3956 allen G3450 , [zeg] [ik], mijner G5485 genade G4791 mede deelachtig G5607 [G5752] zijt.
  8 G1063 Want G2316 God G2076 [G5748] is G3450 mijn G3144 Getuige G5613 , hoezeer G1971 [G5719] ik begerig ben naar G5209 u G3956 allen G1722 , met G4698 innerlijke bewegingen G2424 van Jezus G5547 Christus.
  9 G2532 En G5124 dit G4336 [G5736] bid ik G2443 [God], dat G5216 uw G26 liefde G2089 nog G3123 meer G2532 en G3123 meer G4052 [G5725] overvloedig worde G1722 in G1922 erkentenis G2532 en G3956 alle G144 gevoelen;
  10 G1519 Opdat G5209 gij G1381 [G5721] beproeft G1308 [G5723] de dingen, die [daarvan] verschillen G2443 , opdat G1506 gij oprecht G5600 [G5753] zijt G2532 , en G677 zonder aanstoot G1519 te geven, tot G2250 den dag G5547 van Christus;
  11 G4137 [G5772] Vervuld G2590 met vruchten G1343 der gerechtigheid G3588 , die G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G1519 zijn tot G1391 heerlijkheid G2532 en G1868 prijs G2316 van God.
  12 G1161 En G1014 [G5736] ik wil G5209 , dat gij G1097 [G5721] weet G80 , broeders G3754 , dat G2596 hetgeen aan G1691 mij G3123 [is] [geschied], meer G1519 tot G4297 bevordering G2098 van het Evangelie G2064 [G5754] gekomen is;
  13 G5620 Alzo dat G3450 mijn G1199 banden G1722 in G5547 Christus G5318 openbaar G1096 [G5635] geworden zijn G1722 in G3650 het ganse G4232 rechthuis G2532 , en G3956 aan alle G3062 anderen;
  14 G2532 En G4119 [dat] het meerder G80 [deel] der broederen G1722 in G2962 den Heere G3450 , door mijn G1199 banden G3982 [G5756] vertrouwen gekregen hebbende G4056 , overvloediger G3056 het Woord G870 onbevreesd G5111 [G5721] durven G2980 [G5721] spreken.
  15 G5100 Sommigen G2784 [G5719] prediken G2532 ook G3303 wel G5547 Christus G1223 door G5355 nijd G2532 en G2054 twist G1161 , maar G5100 sommigen G2532 ook G1223 door G2107 goedwilligheid.
  16 G2605 [G5719] Genen verkondigen G3303 wel G5547 Christus G1537 uit G2052 twisting G3756 , niet G55 zuiver G3633 [G5740] , menende G3450 aan mijn G1199 banden G2347 verdrukking G2018 [G5721] toe te brengen;
  17 G1161 Doch G1537 dezen uit G26 liefde G1492 [G5761] , dewijl zij weten G3754 , dat G1519 ik tot G627 verantwoording G2098 van het Evangelie G2749 [G5736] gezet ben.
  18 G5101 Wat G1063 dan G4133 ? Nochtans G5547 wordt Christus G3956 op allerlei G5158 wijze G1535 , hetzij G4392 onder een deksel G1535 , hetzij G225 in der waarheid G2605 [G5743] , verkondigd G2532 ; en G1722 G5129 daarin G5463 [G5719] verblijd ik mij G235 , ja G2532 , ik zal mij ook G5463 [G5690] verblijden.
  19 G1063 Want G1492 [G5758] ik weet G3754 , dat G5124 dit G3427 mij G1519 ter G4991 zaligheid G576 [G5695] gedijen zal G1223 , door G5216 uw G1162 gebed G2532 en G2024 toebrenging G4151 des Geestes G2424 van Jezus G5547 Christus.
  20 G2596 Volgens G3450 mijn G603 ernstige verwachting G2532 en G1680 hoop G3754 , dat G1722 ik in G3762 geen zaak G153 [G5701] zal beschaamd worden G235 ; maar G1722 [dat] in G3956 alle G3954 vrijmoedigheid G5613 , gelijk G3842 te allen tijd G2532 , alzo ook G3568 nu G5547 , Christus G3170 [G5701] zal groot gemaakt worden G1722 in G3450 mijn G4983 lichaam G1535 , hetzij G1223 door G2222 het leven G1535 , hetzij G1223 door G2288 den dood.
  21 G1063 Want G2198 [G5721] het leven G1698 is mij G5547 Christus G2532 , en G599 [G5629] het sterven G2771 is [mij] gewin.
  22 G1161 Maar G1487 of G2198 [G5721] te leven G1722 in G4561 het vlees G5124 , hetzelve G3427 mij G2590 G2041 oorbaar G2532 zij, en G5101 wat G138 [G5698] ik verkiezen zal G1107 [G5719] , weet ik G3756 niet.
  23 G1063 Want G1537 ik word van G1417 deze twee G4912 [G5743] gedrongen G2192 [G5723] , hebbende G1939 begeerte G1519 , om G360 [G5658] ontbonden te worden G2532 en G4862 met G5547 Christus G1511 [G5750] te zijn G4183 ; want [dat] is zeer G3123 verre G2909 het beste.
  24 G1161 Maar G1722 in G4561 het vlees G1961 [G5721] te blijven G316 , is nodiger G1223 om G5209 uwentwil.
  25 G2532 En G5124 dit G3982 [G5756] vertrouw G1492 [G5758] en weet ik G3754 , dat G3306 [G5692] ik zal blijven G2532 , en G5213 met u G3956 allen G4839 [G5692] zal verblijven G1519 tot G5216 uw G4297 bevordering G2532 en G5479 blijdschap G4102 des geloofs;
  26 G2443 Opdat G5216 uw G2745 roem G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G4052 [G5725] overvloedig zij G1722 aan G1698 mij G1223 , door G1699 mijn G3952 tegenwoordigheid G3825 wederom G4314 bij G5209 u.
  27 G3440 Alleenlijk G4176 [G5737] wandelt G516 waardiglijk G2098 het Evangelie G5547 van Christus G2443 , opdat G1535 , hetzij G2064 [G5631] ik kom G2532 en G5209 u G1492 [G5631] zie G1535 , hetzij G548 [G5752] ik afwezig ben G5216 , ik van uw G4012 zaken G191 [G5661] moge horen G3754 , dat G4739 [G5719] gij staat G1722 in G1520 een G4151 geest G3391 , met een G5590 gemoed G4866 [G5723] gezamenlijk strijdende G4102 door het geloof G2098 des Evangelies;
  28 G2532 En G1722 dat gij in G3367 G3361 geen ding G4426 [G5746] verschrikt wordt G5259 van G480 [G5740] degenen, die tegenstaan G3748 ; hetwelk G846 hun G3303 wel G1732 een bewijs G2076 [G5748] is G684 des verderfs G1161 , maar G5213 u G4991 der zaligheid G2532 , en G5124 dat G575 van G2316 God.
  29 G3754 Want G5213 u G5483 [G5681] is uit genade gegeven G5228 in de zaak van G5547 Christus G3756 , niet G3440 alleen G1519 in G846 Hem G4100 [G5721] te geloven G235 , maar G2532 ook G5228 voor G846 Hem G3958 [G5721] te lijden;
  30 G846 Denzelfden G73 strijd G2192 [G5723] hebbende G3634 , hoedanigen G1722 gij in G1698 mij G1492 G1492 [G5628] gezien hebt G2532 , en G3568 nu G1722 in G1698 mij G191 [G5719] hoort.