Colossians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G652 , een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G1223 , door G2307 de wil G2316 van God G2532 , en G5095 Timotheus G80 , de broeder,
  2 G40 Den heiligen G2532 en G4103 gelovigen G80 broederen G1722 in G5547 Christus G1722 , die te G2857 Kolosse G5485 zijn; genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G2168 [G5719] Wij danken G2316 den God G2532 en G3962 Vader G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3842 , altijd G4012 voor G5216 u G4336 [G5740] biddende;
  4 G5216 Alzo wij van uw G4102 geloof G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G191 [G5660] gehoord hebben G2532 , en G26 van de liefde G3588 , die G1519 [gij] [hebt] tot G3956 alle G40 heiligen.
  5 G1223 Om G1680 de hoop G3588 , die G5213 u G606 [G5740] weggelegd is G1722 in G3772 de hemelen G3739 , van welke G4257 [G5656] gij te voren gehoord hebt G1722 , door G3056 het Woord G225 der waarheid G2098 , [namelijk] des Evangelies;
  6 G3588 Hetwelk G1519 tot G5209 u G3918 [G5752] gekomen is G2531 , gelijk G2532 ook G1722 in G3956 de gehele G2889 wereld G2532 , en G2076 G2592 [G5748] het brengt vruchten voort G2531 , gelijk G2532 ook G1722 onder G5213 u G575 , van G3739 dien G2250 dag G191 [G5656] af dat gij gehoord hebt G2532 , en G5485 de genade G2316 Gods G1722 in G225 waarheid G1921 [G5627] bekend hebt.
  7 G2531 Gelijk G2532 gij ook G3129 [G5627] geleerd hebt G575 van G1889 Epafras G2257 , onzen G27 geliefden G4889 mededienstknecht G3739 , dewelke G4103 een getrouw G1249 dienaar G5547 van Christus G2076 [G5748] is G5228 voor G5216 u;
  8 G3588 Die G2254 ons G2532 ook G1213 [G5660] verklaard heeft G5216 uw G26 liefde G1722 in G4151 den Geest.
  9 G1223 G5124 Waarom G2532 ook G2249 wij G575 , van G2250 dien dag G191 [G5656] af dat wij het gehoord hebben G3756 , niet G3973 [G5731] ophouden G5228 voor G5216 u G4336 [G5740] te bidden G2532 en G154 [G5734] te begeren G2443 , dat G4137 [G5686] gij moogt vervuld worden G1922 met de kennis G846 van Zijn G2307 wil G1722 , in G3956 alle G4678 wijsheid G2532 en G4152 geestelijk G4907 verstand;
  10 G5209 Opdat gij G4043 [G5658] moogt wandelen G516 waardiglijk G2962 den Heere G1519 , tot G3956 alle G699 behagelijkheid G1722 , in G3956 alle G18 goede G2041 werken G2592 [G5723] vrucht dragende G2532 , en G837 [G5746] wassende G1519 in G1922 de kennis G2316 van God;
  11 G1722 Met G3956 alle G1411 kracht G1412 [G5746] bekrachtigd zijnde G2596 , naar G2904 de sterkte G846 Zijner G1391 heerlijkheid G1519 , tot G3956 alle G5281 lijdzaamheid G2532 en G3115 lankmoedigheid G3326 , met G5479 blijdschap;
  12 G2168 [G5723] Dankende G3962 den Vader G3588 , Die G2248 ons G2427 [G5660] bekwaam gemaakt heeft G1519 , om G3310 deel G2819 [te] [hebben] in de erve G40 der heiligen G1722 in G5457 het licht;
  13 G3739 Die G2248 ons G4506 [G5673] getrokken heeft G1537 uit G1849 de macht G4655 der duisternis G2532 , en G3179 [G5656] overgezet heeft G1519 in G932 het Koninkrijk G5207 van den Zoon G846 Zijner G26 liefde;
  14 G1722 In G3739 Denwelken G629 wij de verlossing G2192 [G5719] hebben G1223 door G846 Zijn G129 bloed G859 , [namelijk] de vergeving G266 der zonden;
  15 G3739 Dewelke G1504 het Beeld G2076 [G5748] is G517 des onzienlijken G2316 Gods G4416 , de Eerstgeborene G3956 aller G2937 kreaturen.
  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;
  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;
  18 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G2776 het Hoofd G4983 des lichaams G1577 , [namelijk] der Gemeente G3739 , Hij, Die G746 het Begin G2076 [G5748] is G4416 , de Eerstgeborene G1537 uit G3498 de doden G2443 , opdat G1722 Hij in G3956 allen G4409 [G5723] de Eerste G1096 [G5638] zou zijn.
  19 G3754 Want G2106 [G5656] het is [des] [Vaders] welbehagen geweest G1722 , dat in G846 Hem G3956 al G4138 de volheid G2730 [G5658] wonen zou;
  20 G2532 En G1223 dat Hij, door G846 Hem G1517 [G5660] vrede gemaakt hebbende G1223 door G129 het bloed G846 Zijns G4716 kruises G1223 , door G846 Hem G3956 , [zeg] [ik], alle dingen G604 [G5658] verzoenen zou G1519 tot G846 Zichzelven G1535 , hetzij G1909 de dingen, die op G1093 de aarde G1535 , hetzij G1722 de dingen die in G3772 de hemelen zijn.
  21 G2532 En G5209 Hij heeft u G4218 , die eertijds G526 [G5772] vervreemd G5607 [G5752] waart G2532 , en G2190 vijanden G1271 door het verstand G1722 in G4190 de boze G2041 werken G3570 , nu G1161 ook G604 [G5656] verzoend,
  22 G1722 In G4983 het lichaam G846 Zijns G4561 vleses G1223 , door G2288 den dood G5209 , opdat Hij u G40 zou heilig G2532 en G299 onberispelijk G2532 en G410 onbeschuldiglijk G2714 voor G846 Zich G3936 [G5658] stellen;
  23 G1487 Indien G1065 gij maar G1961 [G5719] blijft G4102 in het geloof G2311 [G5772] , gefondeerd G2532 en G1476 vast G2532 , en G3361 niet G3334 [G5746] bewogen wordt G575 van G1680 de hope G2098 des Evangelies G3739 , dat G191 [G5656] gij gehoord hebt G3588 , hetwelk G2784 [G5685] gepredikt is G1722 onder G3956 al G2937 de kreature G5259 , die onder G3772 den hemel G3739 is; van hetwelk G1473 ik G3972 Paulus G1249 een dienaar G1096 [G5633] geworden ben;
  24 G3739 Die G3568 mij nu G5463 [G5719] verblijde G1722 in G3450 mijn G3804 lijden G5228 voor G5216 u G2532 , en G466 [G5719] vervulle G1722 in G3450 mijn G4561 vlees G5303 de overblijfselen G2347 van de verdrukkingen G5547 van Christus G5228 , voor G846 Zijn G4983 lichaam G3603 , hetwelk G2076 [G5748] is G1577 de Gemeente;
  25 G3739 Welker G1249 dienaar G1473 ik G1096 [G5633] geworden ben G2596 , naar G3622 de bedeling G2316 van God G3588 , die G3427 mij G1325 [G5685] gegeven is G1519 aan G5209 u G4137 [G5658] , om te vervullen G3056 het Woord G2316 Gods;
  26 G3466 [Namelijk] de verborgenheid G3588 , die G613 [G5772] verborgen is geweest G575 van G165 [alle] eeuwen G2532 en G575 van G1074 [alle] geslachten G1161 , maar G3570 nu G5319 [G5681] geopenbaard is G846 aan Zijn G40 heiligen;
  27 G3739 Aan wie G2316 God G2309 [G5656] heeft willen G1107 [G5658] bekend maken G5101 , welke G4149 zij de rijkdom G1391 der heerlijkheid G5127 dezer G3466 verborgenheid G1722 onder G1484 de heidenen G3739 , welke G2076 [G5748] is G5547 Christus G1722 onder G5213 u G1680 , de Hoop G1391 der heerlijkheid;
  28 G3739 Denwelken G2249 wij G2605 [G5719] verkondigen G3560 [G5723] , vermanende G3956 een iegelijk G444 mens G2532 , en G1321 [G5723] lerende G3956 een iegelijk G444 mens G1722 in G3956 alle G4678 wijsheid G2443 , opdat G3956 wij zouden een iegelijk G444 mens G5046 volmaakt G3936 [G5661] stellen G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus;
  29 G1519 G3739 Waartoe G2532 ik ook G2872 [G5719] arbeide G75 [G5740] , strijdende G2596 naar G846 Zijn G1753 werking G3588 , die G1722 in G1698 mij G1754 [G5734] werkt G1411 met kracht.