Colossians

BIB(i) 1 Παῦλος (Paul) ἀπόστολος (an apostle) Χριστοῦ (of Christ) Ἰησοῦ (Jesus) διὰ (by) θελήματος (the will) Θεοῦ (of God), καὶ (and) Τιμόθεος (Timothy) ὁ (the) ἀδελφὸς (brother), 2 Τοῖς (To the) ἐν (in) Κολοσσαῖς (Colossae) ἁγίοις (saints) καὶ (and) πιστοῖς (faithful) ἀδελφοῖς (brothers) ἐν (in) Χριστῷ (Christ): Χάρις (Grace) ὑμῖν (to you) καὶ (and) εἰρήνη (peace) ἀπὸ (from) Θεοῦ (God) Πατρὸς (the Father) ἡμῶν (of us). 3 Εὐχαριστοῦμεν (We give thanks) τῷ (to the) Θεῷ (God) Πατρὶ (and Father) τοῦ (of the) Κυρίου (Lord) ἡμῶν (of us) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστοῦ (Christ), πάντοτε (continually) περὶ (for) ὑμῶν (you) προσευχόμενοι (praying), 4 ἀκούσαντες (having heard of) τὴν (the) πίστιν (faith) ὑμῶν (of you) ἐν (in) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus) καὶ (and) τὴν (the) ἀγάπην (love) ἣν (that) ἔχετε (you have) εἰς (toward) πάντας (all) τοὺς (the) ἁγίους (saints), 5 διὰ (because of) τὴν (the) ἐλπίδα (hope) τὴν (-) ἀποκειμένην (being laid up) ὑμῖν (for you) ἐν (in) τοῖς (the) οὐρανοῖς (heavens), ἣν (which) προηκούσατε (you heard of before) ἐν (in) τῷ (the) λόγῳ (word) τῆς (of) ἀληθείας (truth), τοῦ (the) εὐαγγελίου (gospel), 6 τοῦ (the one) παρόντος (being present) εἰς (unto) ὑμᾶς (you), καθὼς (just as) καὶ (also) ἐν (in) παντὶ (all) τῷ (the) κόσμῳ (world) ἐστὶν (it is) καρποφορούμενον (bearing fruit) καὶ (and) αὐξανόμενον (increasing), καθὼς (just as) καὶ (also) ἐν (among) ὑμῖν (you), ἀφ’ (from) ἧς (the) ἡμέρας (day) ἠκούσατε (you heard) καὶ (and) ἐπέγνωτε (knew) τὴν (the) χάριν (grace) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) ἐν (in) ἀληθείᾳ (truth), 7 καθὼς (just as) ἐμάθετε (you learned) ἀπὸ (from) Ἐπαφρᾶ (Epaphras), τοῦ (the) ἀγαπητοῦ (beloved) συνδούλου (fellow bond-servant) ἡμῶν (of us), ὅς (who) ἐστιν (is) πιστὸς (faithful) ὑπὲρ (on behalf of) ἡμῶν* (us), διάκονος (a servant) τοῦ (-) Χριστοῦ (of Christ), 8 ὁ (the one) καὶ (also) δηλώσας (having made known) ἡμῖν (to us) τὴν (-) ὑμῶν (your) ἀγάπην (love) ἐν (in) Πνεύματι (the Spirit). 9 Διὰ (Because of) τοῦτο (this) καὶ (also) ἡμεῖς (we) ἀφ’ (from) ἧς (the) ἡμέρας (day) ἠκούσαμεν (we heard), οὐ (not) παυόμεθα (cease) ὑπὲρ (for) ὑμῶν (you) προσευχόμενοι (praying) καὶ (and) αἰτούμενοι (asking) ἵνα (that) πληρωθῆτε (you may be filled with) τὴν (the) ἐπίγνωσιν (knowledge) τοῦ (of the) θελήματος (will) αὐτοῦ (of Him) ἐν (in) πάσῃ (all) σοφίᾳ (wisdom) καὶ (and) συνέσει (understanding) πνευματικῇ (spiritual), 10 περιπατῆσαι (to walk) ἀξίως (worthily) τοῦ (of the) Κυρίου (Lord): εἰς (in) πᾶσαν (all) ἀρεσκείαν (pleasing), ἐν (in) παντὶ (every) ἔργῳ (work) ἀγαθῷ (good), καρποφοροῦντες (bringing forth fruit) καὶ (and) αὐξανόμενοι (growing) τῇ (in the) ἐπιγνώσει (knowledge) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), 11 ἐν (with) πάσῃ (all) δυνάμει (power) δυναμούμενοι (being strengthened) κατὰ (according to) τὸ (the) κράτος (might) τῆς (-) δόξης (glorious) αὐτοῦ (of Him) εἰς (unto) πᾶσαν (all) ὑπομονὴν (endurance) καὶ (and) μακροθυμίαν (patience) μετὰ (with) χαρᾶς (joy), 12 εὐχαριστοῦντες (giving thanks) τῷ (to the) Πατρὶ (Father), τῷ (the One) ἱκανώσαντι (having qualified) ὑμᾶς (you) εἰς (for) τὴν (the) μερίδα (share) τοῦ (of the) κλήρου (inheritance) τῶν (of the) ἁγίων (saints) ἐν (in) τῷ (the) φωτί (light), 13 ὃς (who) ἐρρύσατο (has delivered) ἡμᾶς (us) ἐκ (from) τῆς (the) ἐξουσίας (dominion) τοῦ (-) σκότους (of darkness) καὶ (and) μετέστησεν (transferred us) εἰς (into) τὴν (the) βασιλείαν (kingdom) τοῦ (of the) Υἱοῦ (Son) τῆς (-) ἀγάπης (beloved) αὐτοῦ (of Him), 14 ἐν (in) ᾧ (whom) ἔχομεν (we have) τὴν (-) ἀπολύτρωσιν (redemption), τὴν (the) ἄφεσιν (forgiveness) τῶν (-) ἁμαρτιῶν (of sins). 15 Ὅς (He) ἐστιν (is) εἰκὼν (the image) τοῦ (of the) Θεοῦ (God) τοῦ (-) ἀοράτου (invisible), πρωτότοκος (the firstborn) πάσης (over all) κτίσεως (creation), 16 ὅτι (because) ἐν (in) αὐτῷ (Him) ἐκτίσθη (were created) τὰ (-) πάντα (all things) ἐν (in) τοῖς (the) οὐρανοῖς (heavens) καὶ (and) ἐπὶ (upon) τῆς (the) γῆς (earth), τὰ (the) ὁρατὰ (visible) καὶ (and) τὰ (the) ἀόρατα (invisible), εἴτε (whether) θρόνοι (thrones) εἴτε (or) κυριότητες (dominions) εἴτε (or) ἀρχαὶ (rulers) εἴτε (or) ἐξουσίαι (authorities); τὰ (-) πάντα (all things) δι’ (through) αὐτοῦ (Him) καὶ (and) εἰς (unto) αὐτὸν (Him) ἔκτισται (have been created). 17 Καὶ (And) αὐτός (He) ἐστιν (is) πρὸ (before) πάντων (all things), καὶ (and) τὰ (-) πάντα (all things) ἐν (in) αὐτῷ (Him) συνέστηκεν (hold together). 18 καὶ (And) αὐτός (He) ἐστιν (is) ἡ (the) κεφαλὴ (head) τοῦ (of the) σώματος (body), τῆς (the) ἐκκλησίας (church), ὅς (who) ἐστιν (is) (ἡ) (the) ἀρχή (beginning), πρωτότοκος (firstborn) ἐκ (out from) τῶν (the) νεκρῶν (dead), ἵνα (so that) γένηται (might be) ἐν (in) πᾶσιν (all things) αὐτὸς (He) πρωτεύων (holding preeminence), 19 ὅτι (because) ἐν (in) αὐτῷ (Him) εὐδόκησεν (was pleased) πᾶν (all) τὸ (the) πλήρωμα (fullness) κατοικῆσαι (to dwell), 20 καὶ (and) δι’ (by) αὐτοῦ (Him) ἀποκαταλλάξαι (to reconcile) τὰ (-) πάντα (all things) εἰς (to) αὐτόν (Himself), εἰρηνοποιήσας (having made peace) διὰ (by) τοῦ (the) αἵματος (blood) τοῦ (of the) σταυροῦ (cross) αὐτοῦ (of Him), δι’ (through) αὐτοῦ (Him), εἴτε (whether) τὰ (the things) ἐπὶ (on) τῆς (the) γῆς (earth), εἴτε (or) τὰ (the things) ἐν (in) τοῖς (the) οὐρανοῖς (heavens). 21 Καὶ (And) ὑμᾶς (you), ποτε (once) ὄντας (being) ἀπηλλοτριωμένους (alienated) καὶ (and) ἐχθροὺς (hostile) τῇ (-) διανοίᾳ (in mind) ἐν (in) τοῖς (the) ἔργοις (deeds) τοῖς (-) πονηροῖς (evil), 22 νυνὶ (now) δὲ (however) ἀποκατήλλαξεν (He has reconciled You) ἐν (in) τῷ (the) σώματι (body) τῆς (of the) σαρκὸς (flesh) αὐτοῦ (of Him) διὰ (through) τοῦ (-) θανάτου (death), παραστῆσαι (to present) ὑμᾶς (you) ἁγίους (holy) καὶ (and) ἀμώμους (unblemished) καὶ (and) ἀνεγκλήτους (blameless) κατενώπιον (before) αὐτοῦ (Him), 23 εἴ (if) γε (indeed) ἐπιμένετε (you continue) τῇ (-) πίστει (in the faith), τεθεμελιωμένοι (established) καὶ (and) ἑδραῖοι (firm), καὶ (and) μὴ (not) μετακινούμενοι (being moved away) ἀπὸ (from) τῆς (the) ἐλπίδος (hope) τοῦ (of the) εὐαγγελίου (gospel) οὗ (that) ἠκούσατε (you have heard), τοῦ (-) κηρυχθέντος (having been proclaimed) ἐν (in) πάσῃ (all) κτίσει (creation) τῇ (-) ὑπὸ (under) τὸν (-) οὐρανόν (heaven), οὗ (of which) ἐγενόμην (have become) ἐγὼ (I) Παῦλος (Paul) διάκονος (a minister). 24 Νῦν (Now) χαίρω (I rejoice) ἐν (in) τοῖς (the) παθήμασιν (sufferings) ὑπὲρ (for) ὑμῶν (you), καὶ (and) ἀνταναπληρῶ (I am filling up) τὰ (that which) ὑστερήματα (is lacking) τῶν (of the) θλίψεων (tribulations) τοῦ (-) Χριστοῦ (of Christ) ἐν (in) τῇ (the) σαρκί (flesh) μου (of me) ὑπὲρ (for) τοῦ (the) σώματος (body) αὐτοῦ (of Him) ὅ (which) ἐστιν (is) ἡ (the) ἐκκλησία (church), 25 ἧς (of which) ἐγενόμην (became) ἐγὼ (I) διάκονος (a minister), κατὰ (according to) τὴν (the) οἰκονομίαν (administration) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) τὴν (-) δοθεῖσάν (having been given) μοι (me) εἰς (toward) ὑμᾶς (you), πληρῶσαι (to complete) τὸν (the) λόγον (word) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), 26 τὸ (the) μυστήριον (mystery) τὸ (-) ἀποκεκρυμμένον (having been hidden) ἀπὸ (from) τῶν (the) αἰώνων (ages) καὶ (and) ἀπὸ (from) τῶν (the) γενεῶν (generations), νῦν (now) δὲ (however) ἐφανερώθη (having been manifested) τοῖς (to the) ἁγίοις (saints) αὐτοῦ (of Him), 27 οἷς (to whom) ἠθέλησεν (has willed) ὁ (-) Θεὸς (God) γνωρίσαι (to make known) τί (what is) τὸ (the) πλοῦτος (riches) τῆς (of the) δόξης (glory) τοῦ (of the) μυστηρίου (mystery) τούτου (this) ἐν (among) τοῖς (the) ἔθνεσιν (Gentiles), ὅ* (which) ἐστιν (is) Χριστὸς (Christ) ἐν (in) ὑμῖν (you), ἡ (the) ἐλπὶς (hope) τῆς (-) δόξης (of glory), 28 ὃν (whom) ἡμεῖς (we) καταγγέλλομεν (preach), νουθετοῦντες (admonishing) πάντα (every) ἄνθρωπον (man) καὶ (and) διδάσκοντες (teaching) πάντα (every) ἄνθρωπον (man) ἐν (in) πάσῃ (all) σοφίᾳ (wisdom), ἵνα (so that) παραστήσωμεν (we may present) πάντα (every) ἄνθρωπον (man) τέλειον (perfect) ἐν (in) Χριστῷ (Christ). 29 Εἰς (Unto) ὃ (this) καὶ (also) κοπιῶ (I toil), ἀγωνιζόμενος (striving) κατὰ (according to) τὴν (the) ἐνέργειαν (energy) αὐτοῦ (of Him) τὴν (-) ἐνεργουμένην (working) ἐν (in) ἐμοὶ (me) ἐν (in) δυνάμει (power).