Philippians 4

DSV_Strongs(i)
  1 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G2532 en G1973 zeer gewenste G80 broeders G3450 , mijn G5479 blijdschap G2532 en G4735 kroon G4739 [G5720] , staat G3779 alzo G1722 in G2962 den Heere G27 , geliefden!
  2 G3870 [G5719] Ik vermaan G2136 Euodia G2532 , en G3870 [G5719] ik vermaan G4941 Syntyche G846 , dat zij eensgezind G5426 [G5721] zijn G1722 in G2962 den Heere.
  3 G2532 En G2065 [G5719] ik bid G2532 ook G4571 u G1103 , gij [mijn] oprechte G4805 metgezel G4815 H , wees G846 dezen G4815 [G5732] [vrouwen] behulpzaam G3748 , die G3427 met mij G4866 [G5656] gestreden hebben G1722 in G2098 het Evangelie G2532 , ook G3326 met G2815 Clemens G2532 , en G3062 de andere G3450 mijn G4904 medearbeiders G3739 , welker G3686 namen G1722 zijn in G976 het boek G2222 des levens.
  4 G5463 [G5720] Verblijdt u G1722 in G2962 den Heere G3842 te allen tijd G3825 ; wederom G2046 [G5692] zeg ik G5463 [G5720] : Verblijdt u.
  5 G5216 Uw G1933 bescheidenheid G3956 zij allen G444 mensen G1097 [G5682] bekend G2962 . De Heere G1451 is nabij.
  6 G3309 H Weest G3367 in geen ding G3309 [G5720] bezorgd G235 ; maar G1107 H laat G5216 uw G155 begeerten G1722 in G3956 alles G4335 , door bidden G2532 en G1162 smeken G3326 , met G2169 dankzegging G1107 [G5744] bekend worden G4314 bij G2316 God;
  7 G2532 En G1515 de vrede G2316 Gods G3588 , die G3956 alle G3563 verstand G5242 [G5723] te boven gaat G5216 , zal uw G2588 harten G2532 en G5216 uw G3540 zinnen G5432 [G5692] bewaren G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus.
  8 G3063 Voorts G80 , broeders G3745 , al wat G227 waarachtig G2076 [G5748] is G3745 , al wat G4586 eerlijk G3745 is, al wat G1342 rechtvaardig G3745 is, al wat G53 rein G3745 is, al wat G4375 liefelijk G3745 is, al wat G2163 wel luidt G1536 , zo er enige G703 deugd G2532 is, en G1536 zo er enige G1868 lof G3049 [G5737] is, bedenkt G5023 datzelve;
  9 G5023 G3739 Hetgeen G2532 gij ook G3129 [G5627] geleerd G2532 , en G3880 [G5627] ontvangen G2532 , en G191 [G5656] gehoord G2532 , en G1722 in G1698 mij G1492 [G5627] gezien hebt G4238 [G5719] , doet G2532 dat; en G2316 de God G1515 des vredes G3326 zal met G5216 u G2071 [G5704] zijn.
  10 G1161 En G3171 ik ben grotelijks G5463 [G5644] verblijd geweest G1722 in G2962 den Heere G3754 , dat G2235 gij nu G4218 eenmaal G330 [G5627] wederom verwakkerd zijt G5228 om aan G1700 mij G5426 [G5721] te gedenken G1909 G3739 ; waaraan G2532 gij ook G5426 [G5707] gedacht hebt G1161 , maar G170 [G5711] gij hebt de gelegenheid niet gehad.
  11 G3756 Niet G3004 [G5719] dat ik [dit] zeg G3754 G2596 vanwege G5304 gebrek G1063 ; want G1473 ik G3129 [G5627] heb geleerd G842 vergenoegd G1511 [G5750] te zijn G1722 in G3739 hetgeen G1510 [G5748] ik ben.
  12 G1161 En G1492 [G5758] ik weet G5013 [G5745] vernederd te worden G1492 [G5758] , ik weet G2532 ook G4052 [G5721] overvloed te hebben G1722 G3956 ; alleszins G2532 en G1722 in G3956 alles G3453 [G5769] ben ik onderwezen G2532 , beide G5526 [G5745] verzadigd te zijn G2532 en G3983 [G5721] honger te lijden G2532 , beide G4052 [G5721] overvloed te hebben G2532 en G5302 [G5745] gebrek te lijden.
  13 G2480 [G5719] Ik vermag G3956 alle dingen G1722 door G5547 Christus G3588 , Die G3165 mij G1743 [G5723] kracht geeft.
  14 G4133 Nochtans G2573 hebt gij wel G4160 [G5656] gedaan G3450 , dat gij met mijn G2347 verdrukking G4790 [G5660] gemeenschap gehad hebt.
  15 G1161 En G2532 ook G5210 gij G5374 , Filippensen G1492 [G5758] , weet G3754 , dat G1722 in G746 het begin G2098 des Evangelies G3753 , toen G575 ik van G3109 Macedonie G1831 [G5627] vertrokken ben G3762 , geen G1577 Gemeente G3427 mij G2841 [G5656] [iets] medegedeeld heeft G1519 tot G3056 rekening G1394 van uitgaaf G2532 en G3028 ontvangst G1508 , dan G5210 gij G3441 alleen.
  16 G3754 Want G2532 ook G1722 in G2332 Thessalonica G3427 hebt gij mij G2532 , G530 eenmaal G2532 en G1364 andermaal G3992 [G5656] gezonden G1519 , tot G5532 nooddruft.
  17 G3756 Niet G3754 dat G1390 ik de gave G1934 [G5719] zoek G235 , maar G1934 [G5719] ik zoek G2590 de vrucht G4121 [G5723] , die overvloedig is G1519 tot G5216 uw G3056 rekening.
  18 G1161 Maar G3956 ik heb alles G568 [G5719] ontvangen G2532 , en G4052 [G5719] ik heb overvloed G4137 [G5769] ; ik ben vervuld geworden G3844 , als ik van G1891 Epafroditus G1209 [G5666] ontvangen heb G3844 , dat van G5216 u G2175 [gezonden] [was], [als] een welriekende G3744 reuk G1184 , een aangename G2378 offerande G2316 , Gode G2101 welbehagelijk.
  19 G1161 Doch G3450 mijn G2316 God G2596 zal naar G846 Zijn G4149 rijkdom G4137 [G5692] vervullen G3956 al G5216 uw G5532 nooddruft G1722 , in G1391 heerlijkheid G1722 , door G5547 Christus G2424 Jezus.
  20 G2257 Onzen G2316 God G1161 nu G2532 en G3962 Vader G1391 zij de heerlijkheid G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.
  21 G782 [G5663] Groet G3956 alle G40 heiligen G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G5209 ; U G782 [G5736] groeten G80 de broeders G4862 , die met G1698 mij zijn.
  22 G3956 Al G40 de heiligen G782 [G5736] groeten G5209 u G1161 , en G3122 meest G1537 die van G3614 het huis G2541 des keizers zijn.
  23 G5485 De genade G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3326 zij met G5216 u G3956 allen G281 . Amen G1125 [G5648] . {\super G{\super G[Geschreven G4314 aan G5374 de Philippenzen G575 vanuit G4516 Rome G1223 door bemiddeling van G1891 Epafroditus.]}}