Numbers 3

DSV_Strongs(i)
  1 H8435 Dit nu zijn de geboorten H175 van Aaron H4872 en Mozes H3117 ; ten dage H3068 [als] de HEERE H4872 met Mozes H1696 [H8763] gesproken heeft H2022 op den berg H5514 Sinai.
  2 H8034 En dit zijn de namen H1121 der zonen H175 van Aaron H1060 : de eerstgeborene H5070 , Nadab H30 , daarna Abihu H499 , Eleazar H385 , en Ithamar.
  3 H8034 Dit zijn de namen H1121 der zonen H175 van Aaron H3548 , der priesteren H4886 [H8803] , die gezalfd waren H3027 , welker hand H4390 [H8765] men gevuld had H3547 [H8763] , om het priesterambt te bedienen.
  4 H5070 Maar Nadab H30 en Abihu H4191 [H8799] stierven H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H2114 [H8801] , als zij vreemd H784 vuur H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H4057 in de woestijn H5514 van Sinai H7126 [H8687] brachten H1121 , en hadden geen kinderen H499 , doch Eleazar H385 en Ithamar H3547 [H8762] bedienden het priesterambt H6440 voor het aangezicht H1 van hun vader H175 Aaron.
  5 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  6 H4294 Doe den stam H3878 van Levi H7126 [H8685] naderen H5975 [H8689] , en stel H6440 hem voor het aangezicht H3548 van den priester H175 Aaron H8334 [H8765] , opdat zij hem dienen;
  7 H8104 [H8804] En dat zij waarnemen H4931 zijn wacht H4931 , en de wacht H5712 der gehele vergadering H6440 , voor H168 de tent H4150 der samenkomst H5656 , om den dienst H4908 des tabernakels H5647 [H8800] te bedienen;
  8 H3627 En dat zij al het gereedschap H168 van de tent H4150 der samenkomst H4931 , en de wacht H1121 der kinderen H3478 Israels H8104 [H8804] waarnemen H5656 , om den dienst H4908 des tabernakels H5647 [H8800] te bedienen.
  9 H175 Gij zult dan, aan Aaron H1121 en aan zijn zonen H3881 , de Levieten H5414 [H8804] geven H5414 [H8803] ; zij zijn gegeven H5414 [H8803] , zij zijn hem gegeven H1121 uit de kinderen H3478 Israels.
  10 H175 Maar Aaron H1121 en zijn zonen H6485 [H8799] zult gij stellen H3550 , dat zij hun priesterambt H8104 [H8804] waarnemen H2114 [H8801] ; en de vreemde H7131 , die nadert H4191 [H8714] , zal gedood worden.
  11 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  12 H3881 En Ik, zie, Ik heb de Levieten H8432 uit het midden H1121 van de kinderen H3478 Israels H3947 [H8804] genomen H1060 , in plaats van allen eerstgeborene H7358 , die de baarmoeder H6363 opent H1121 , uit de kinderen H3478 Israels H3881 ; en de Levieten zullen Mijne zijn.
  13 H1060 Want alle eerstgeborene H3117 is Mijn; van den dag H1060 , dat Ik alle eerstgeborenen H776 H4714 in Egypteland H5221 [H8687] sloeg H6942 [H8689] , heb Ik Mij geheiligd H1060 alle eerstgeborenen H3478 in Israel H120 , van de mensen H929 tot de beesten H3068 ; zij zullen Mijn zijn; Ik ben de HEERE!
  14 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H4057 in de woestijn H5514 van Sinai H559 [H8800] , zeggende:
  15 H6485 [H8798] Tel H1121 de zonen H3878 van Levi H1004 naar het huis H1 hunner vaderen H4940 , naar hun geslachten H2145 , al wat mannelijk H2320 is, van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H6485 [H8799] , die zult gij tellen.
  16 H4872 En Mozes H6485 [H8799] telde H6310 hen naar het bevel H3068 des HEEREN H6680 [H8795] , gelijk als hem geboden was.
  17 H1121 Dit nu waren de zonen H3878 van Levi H8034 met hun namen H1648 : Gerson H6955 , en Kahath H4847 , en Merari.
  18 H8034 En dit zijn de namen H1121 der zonen H1648 van Gerson H4940 , naar hun geslachten H3845 : Libni H8096 en Simei.
  19 H1121 En de zonen H6955 van Kahath H4940 , naar hun geslachten H6019 ; Amram H3324 en Izhar H2275 , Hebron H5816 en Uzziel.
  20 H1121 En de zonen H4847 van Merari H4940 , naar hun geslachten H4249 : Maheli H4187 en Musi H1992 ; dit H4940 [zijn] de geslachten H3881 der Levieten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen.
  21 H1648 Van Gerson H4940 was het geslacht H3846 der Libnieten H4940 , en het geslacht H8097 der Simeieten H4940 ; dit zijn de geslachten H1649 der Gersonieten.
  22 H6485 [H8803] Hun getelden H4557 in getal H2145 waren van al wat mannelijk H2320 was, van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H6485 [H8803] ; hun getelden H7651 waren zeven H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd.
  23 H4940 De geslachten H1649 der Gersonieten H2583 [H8799] zullen zich legeren H310 achter H4908 den tabernakel H3220 , westwaarts.
  24 H5387 De overste H1 nu van het vaderlijke H1004 huis H1649 der Gersonieten H460 zal zijn Eljasaf H1121 , de zoon H3815 van Lael.
  25 H4931 En de wacht H1121 der zonen H1648 van Gerson H168 in de tent H4150 der samenkomst H4908 zal zijn de tabernakel H168 en de tent H4372 , haar deksel H4539 , en het deksel H6607 aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst;
  26 H7050 En de behangselen H2691 des voorhofs H4539 , en het deksel H6607 van de deur H2691 des voorhofs H4908 , welke bij den tabernakel H4196 en bij het altaar H5439 rondom H4340 zijn; mitsgaders de zelen H5656 , tot zijn gansen dienst.
  27 H6955 En van Kahath H4940 is het geslacht H6020 der Amramieten H4940 , en het geslacht H3325 der Izharieten H4940 , en het geslacht H2276 der Hebronieten H4940 , en het geslacht H5817 der Uzzielieten H4940 ; dit zijn de geslachten H6956 der Kohathieten.
  28 H4557 In getal H2145 van al wat mannelijk H2320 was, van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H8083 , waren acht H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd H8104 [H8802] , waarnemende H4931 de wacht H6944 des heiligdoms.
  29 H4940 De geslachten H1121 der zonen H6955 van Kohath H2583 [H8799] zullen zich legeren H3409 aan de zijde H4908 des tabernakels H8486 , zuidwaarts.
  30 H5387 De overste H1 nu van het vaderlijke H1004 huis H4940 der geslachten H6956 van de Kohathieten H469 , zal zijn Elisafan H1121 , de zoon H5816 van Uzziel.
  31 H4931 Hun wacht H727 nu zal zijn de ark H7979 , en de tafel H4501 , en de kandelaar H4196 , en de altaren H3627 en het gereedschap H6944 des heiligdoms H8334 [H8762] , met hetwelk zij dienst doen H4539 , en het deksel H5656 , en al [wat] [tot] zijn dienst [behoort].
  32 H5387 De overste H5387 nu der oversten H3881 van Levi H499 zal zijn Eleazar H1121 , de zoon H175 van Aaron H3548 , den priester H6486 ; [zijn] opzicht H4931 zal zijn over degenen, die de wacht H6944 des heiligdoms H8104 [H8802] waarnemen.
  33 H4847 Van Merari H4940 is het geslacht H4250 der Mahelieten H4940 , en het geslacht H4188 der Musieten H4940 ; dit zijn de geslachten H4847 van Merari.
  34 H6485 [H8803] En hun getelden H4557 in getal H2145 van al wat mannelijk H2320 was, van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H8337 , waren zes H505 duizend H3967 en tweehonderd.
  35 H5387 De overste H1 nu van het vaderlijke H1004 huis H4940 der geslachten H4847 van Merari H6700 zal zijn Zuriel H1121 , de zoon H32 van Abihail H2583 [H8799] ; zij zullen zich legeren H3409 aan de zijde H4908 des tabernakels H6828 , noordwaarts.
  36 H6486 En het opzicht H4931 der wachten H1121 van de zonen H4847 van Merari H7175 zal zijn over de berderen H4908 des tabernakels H1280 , en zijn richelen H5982 , en zijn pilaren H134 , en zijn voeten H3627 , en al zijn gereedschap H5656 , en al [wat] [tot] zijn dienst [behoort];
  37 H5982 En de pilaren H2691 des voorhofs H5439 rondom H134 , en hun voeten H3489 , en hun pennen H4340 , en hun zelen.
  38 H2583 [H8802] Die nu zich legeren zullen H6440 voor H4908 den tabernakel H6924 oostwaarts H6440 , voor H168 de tent H4150 der samenkomst H4217 , tegen den opgang H4872 , zullen zijn Mozes H175 , en Aaron H1121 met zijn zonen H8104 [H8802] , waarnemende H4931 de wacht H4720 des heiligdoms H4931 , voor de wacht H1121 der kinderen H3478 Israels H2114 [H8801] ; en de vreemde H7131 , die nadert H4191 [H8714] , zal gedood worden.
  39 H6485 [H8803] Alle getelden H3881 der Levieten H4872 , welke Mozes H175 en Aaron H6310 , op het bevel H3068 des HEEREN H4940 , naar hun geslachten H6485 [H8804] , geteld hebben H2145 , al wat mannelijk H2320 was, van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H8147 , waren twee H6242 en twintig H505 duizend.
  40 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H4872 tot Mozes H6485 [H8798] : Tel H1060 alle eerstgeborenen H2145 , wat mannelijk H1121 is onder de kinderen H3478 Israels H2320 , van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H5375 H0 ; en neem H4557 het getal H8034 hunner namen H5375 [H8798] op.
  41 H3881 En gij zult voor Mij de Levieten H3947 [H8804] nemen H3068 [Ik ben de HEERE H1060 !], in plaats van alle eerstgeborenen H1121 onder de kinderen H3478 Israels H929 , en de beesten H3881 der Levieten H1060 , in plaats van alle eerstgeborenen H929 onder de beesten H1121 der kinderen H3478 Israels.
  42 H4872 Mozes H6485 [H8799] dan telde H3068 , gelijk als de HEERE H6680 [H8765] hem geboden had H1060 , alle eerstgeborenen H1121 onder de kinderen H3478 Israels.
  43 H1060 En alle eerstgeborenen H2145 , die mannelijk H4557 waren, in het getal H8034 der namen H2320 , van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H6485 [H8803] , naar hun getelden H8147 , waren twee H6242 en twintig H505 duizend H3967 tweehonderd H7969 en drie H7657 en zeventig.
  44 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  45 H3947 [H8798] Neem H3881 de Levieten H1060 , in plaats van alle eerstgeboorte H1121 onder de kinderen H3478 Israels H929 , en de beesten H3881 der Levieten H929 , in plaats van hun beesten H3881 ; want de Levieten H3068 zullen Mijn zijn; Ik ben de HEERE!
  46 H3967 Aangaande de tweehonderd H7969 drie H7657 en zeventig H6302 , die gelost H5736 [H8802] zullen worden, die overschieten H5921 , boven H3881 de Levieten H1060 , van de eerstgeborenen H1121 van de kinderen H3478 Israels;
  47 H1538 Gij zult voor elk hoofd H2568 vijf H8255 sikkels H3947 [H8804] nemen H8255 ; naar den sikkel H6944 des heiligdoms H3947 [H8799] zult gij ze nemen H8255 ; die sikkel H6242 is twintig H1626 gera.
  48 H3701 En gij zult dat geld H175 aan Aaron H1121 en zijn zonen H5414 [H8804] geven H6302 , [het] [geld] der gelosten H5736 [H8802] die onder hen overschieten.
  49 H3947 [H8799] Toen nam H4872 Mozes H6306 H3701 dat losgeld H5736 [H8802] van degenen, die overschoten H6302 boven de gelosten H3881 door de Levieten.
  50 H1060 Van de eerstgeborenen H1121 van de kinderen H3478 Israels H3947 [H8804] nam hij H3701 dat geld H505 , duizend H7969 H3967 driehonderd H2568 vijf H8346 en zestig H8255 [sikkelen], naar den sikkel H6944 des heiligdoms.
  51 H4872 En Mozes H5414 [H8799] gaf H3701 dat geld H6302 H6306 [H8675] der gelosten H175 aan Aaron H1121 en aan zijn zonen H6310 , naar het bevel H3068 des HEEREN H3068 , gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had.