2 Samuel 22

DSV_Strongs(i)
  1 H1732 En David H1696 [H8762] sprak H1697 de woorden H2063 dezes H7892 lieds H3068 tot den HEERE H3117 , ten dage H3068 als de HEERE H853 hem H5337 [H8689] verlost had H4880 uit H3709 de hand H3605 van al H341 [H8802] zijn vijanden H4480 , en uit H3709 de hand H7586 van Saul.
  2 H559 [H8799] Hij zeide H3068 dan: De HEERE H5553 is mij mijn Steenrots H4686 , en mijn Burg H6403 [H8764] , en mijn Uithelper.
  3 H430 God H6697 is mijn Rots H2620 [H8799] , ik zal op Hem betrouwen H4043 ; mijn Schild H7161 en de Hoorn H3468 mijns heils H4869 , mijn Hoog Vertrek H4498 en mijn Toevlucht H3467 [H8688] , mijn Verlosser H2555 ! Van geweld H3467 [H8686] hebt Gij mij verlost!
  4 H7121 [H8799] Ik riep H3068 den HEERE H1984 [H8794] aan, Die te prijzen is H3467 [H8735] , en ik werd verlost H4480 van H341 [H8802] mijn vijanden.
  5 H3588 Want H4867 baren H4194 des doods H661 [H8804] hadden mij omvangen H5158 ; beken H1100 Belials H1204 [H8762] verschrikten mij.
  6 H2256 Banden H7585 der hel H5437 [H8804] omringden H4170 mij; strikken H4194 des doods H6923 [H8765] bejegenden mij.
  7 H6862 Als mij bange H7121 [H8799] was, riep ik H3068 den HEERE H7121 [H8799] aan, en riep H413 tot H430 mijn God H8085 [H8799] ; en Hij hoorde H6963 mijn stem H4480 uit H1964 Zijn paleis H7775 , en mijn geroep H241 [kwam] in Zijn oren.
  8 H1607 H1607 [H8691] Toen daverde H7493 [H8799] en beefde H776 de aarde H4146 ; de fondamenten H8064 des hemels H7264 [H8799] beroerden zich H1607 [H8691] , en daverden H3588 , omdat H2734 [H8804] Hij ontstoken was.
  9 H6227 Rook H5927 [H8804] ging op H4480 van H639 Zijn neus H784 , en een vuur H6310 uit Zijn mond H398 [H8799] verteerde H1513 ; kolen H4480 werden daarvan H1197 [H8804] aangestoken.
  10 H5186 [H8799] En Hij boog H8064 den hemel H3381 [H8799] , en daalde neder H6205 ; en donkerheid H8478 was onder H7272 Zijn voeten.
  11 H7392 [H8799] En Hij voer H5921 op H3742 een cherub H5774 [H8799] , en vloog H7200 [H8735] , en werd gezien H5921 op H3671 de vleugelen H7307 des winds.
  12 H7896 [H8799] En Hij zette H2822 duisternis H5439 rondom H5521 Zich tot tenten H2841 , een samenbinding H4325 der wateren H5645 , wolken H7834 des hemels.
  13 H4480 Van H5051 den glans H1513 voor Hem henen werden kolen H784 des vuurs H1197 [H8804] aangestoken.
  14 H3068 De HEERE H7481 [H8686] donderde H4480 van H8064 den hemel H5945 , en de Allerhoogste H5414 [H8799] gaf H6963 Zijn stem.
  15 H7971 [H8799] En Hij zond H2671 pijlen H6327 [H8686] uit en verstrooide H1300 ze; bliksemen H2000 [H8799] en verschrikte ze.
  16 H650 En de diepe kolken H3220 der zee H7200 [H8735] werden gezien H4146 , de gronden H8398 der wereld H1540 [H8735] werden ontdekt H1606 , door het schelden H3068 des HEEREN H4480 , van H5397 het geblaas H7307 des winds H639 van Zijn neus.
  17 H7971 [H8799] Hij zond H4480 van H4791 de hoogte H3947 [H8799] , Hij nam H4871 [H8686] mij, Hij trok H4480 mij op uit H7227 grote H4325 wateren.
  18 H5337 [H8686] Hij verloste H4480 mij van H5794 mijn sterken H341 [H8802] vijand H4480 , van H8130 [H8802] mijn haters H3588 , omdat H553 [H8804] zij machtiger H4480 waren dan ik.
  19 H6923 [H8762] Zij hadden mij bejegend H3117 ten dage H343 mijns ongevals H3068 ; maar de HEERE H1961 [H8799] was H4937 mij een Steunsel.
  20 H3318 [H8686] En Hij voerde H853 mij H4800 uit in de ruimte H2502 [H8762] , en rukte mij uit H3588 , want H2654 [H8804] Hij had lust aan mij.
  21 H3068 De HEERE H1580 [H8799] vergold H6666 mij naar mijn gerechtigheid H7725 [H8686] ; Hij gaf mij weder H1252 naar de reinigheid H3027 mijner handen.
  22 H3588 Want H3068 ik heb des HEEREN H1870 wegen H8104 [H8804] gehouden H4480 , en ben van H430 mijn God H3808 niet H7561 [H8804] goddelooslijk afgegaan.
  23 H3588 Want H3605 al H4941 Zijn rechten H5048 waren voor H2708 mij, en Zijn inzettingen H4480 , daarvan H5493 [H8799] week ik H3808 niet af.
  24 H1961 H879 Maar ik was H8549 oprecht H8104 [H8691] voor Hem; en ik wachtte mij H4480 voor H5771 mijn ongerechtigheid.
  25 H7725 H0 Zo gaf H3068 mij de HEERE H7725 [H8686] weder H6666 naar mijn gerechtigheid H1252 , naar mijn reinigheid H5048 , voor H5869 Zijn ogen.
  26 H5973 Bij H2623 den goedertierene H2616 [H8691] houdt Gij U goedertieren H5973 ; bij H8549 den oprechten H1368 held H8552 [H8691] houdt Gij U oprecht.
  27 H5973 Bij H1305 [H8737] den reine H1305 [H8691] houdt Gij U rein H5973 ; maar bij H6141 den verkeerde H6617 [H8691] houdt Gij U verdraaid.
  28 H3467 [H8686] En Gij verlost H6041 het bedrukte H5971 volk H5869 ; maar Uw ogen H5921 zijn tegen H7311 [H8802] de hogen H8213 [H8686] , Gij zult hen vernederen.
  29 H3588 Want H859 Gij H5216 zijt mijn Lamp H3068 , o HEERE H3068 , en de HEERE H2822 doet mijn duisternis H5050 [H8686] opklaren.
  30 H3588 Want H7323 [H8799] met U loop ik H1416 door een bende H430 ; met mijn God H1801 [H8762] spring ik H7791 over een muur.
  31 H410 Gods H1870 weg H8549 is volmaakt H565 ; de rede H3068 des HEEREN H6884 [H8803] is doorlouterd H1931 ; Hij H4043 is een Schild H3605 allen H2620 [H8802] , die op Hem betrouwen.
  32 H3588 Want H4310 wie H410 is God H1107 , behalve H3068 de HEERE H4310 , en wie H6697 is een rotssteen H1107 , behalve H430 onze God?
  33 H410 God H4581 is mijn Sterkte H2428 [en] Kracht H1870 ; en Hij heeft mijn weg H8549 volkomen H5425 [H8686] geopend.
  34 H7737 H0 Hij maakt H7272 mijn voeten H7737 [H8764] gelijk als H355 der hinden H5975 [H8686] , en stelt H5921 mij op H1116 mijn hoogten.
  35 H3925 [H8764] Hij leert H3027 mijn handen H4421 ten strijde H5154 , zodat een stalen H7198 boog H2220 met mijn armen H5181 [H8765] verbroken is.
  36 H5414 [H8799] Ook hebt Gij mij gegeven H4043 het schild H3468 Uws heils H6031 H6038 [H8800] , en [door] Uw verootmoedigen H7235 [H8686] hebt Gij mij groot gemaakt.
  37 H6806 Gij hebt mijn voetstap H7337 [H8686] ruim gemaakt H7166 onder mij; en mijn enkelen H3808 hebben niet H4571 [H8804] gewankeld.
  38 H7291 [H8799] Ik vervolgde H341 [H8802] mijn vijanden H8045 [H8686] , en verdelgde H7725 H0 hen, en keerde H3808 niet H7725 [H8799] weder H5704 , totdat H3615 [H8763] ik ze verdaan had.
  39 H3615 [H8762] En ik verteerde H4272 [H8799] hen, en doorstak H3808 ze, dat zij niet H6965 [H8799] weder opstonden H5307 [H8799] ; maar zij vielen H8478 onder H7272 mijn voeten.
  40 H247 [H8762] Want Gij omgorddet H2428 mij met kracht H4421 ten strijde H3766 [H8686] ; Gij deedt onder mij nederbukken H8478 , die tegen H6965 [H8801] mij opstonden.
  41 H5414 [H8804] En Gij gaaft H6203 mij den nek H341 [H8802] mijner vijanden H8130 [H8764] , mijner haters H6789 [H8686] , en ik vernielde hen.
  42 H8159 [H8799] Zij zagen uit H369 , maar er was geen H3467 [H8688] verlosser H413 ; naar H3068 den HEERE H6030 [H8804] , maar Hij antwoordde H3808 hun niet.
  43 H7833 [H8799] Toen vergruisde ik H6083 hen als stof H776 der aarde H1854 [H8686] ; ik stampte H7554 [H8799] ze, ik breidde hen uit H2916 als slijk H2351 der straten.
  44 H6403 [H8762] Ook hebt Gij mij uitgeholpen H7379 van de twisten H5971 mijns volks H8104 [H8799] , Gij hebt mij bewaard H7218 tot een hoofd H1471 der heidenen H5971 ; het volk H3808 , [dat] ik niet H3045 [H8804] kende H5647 [H8799] , heeft mij gediend.
  45 H1121 H5236 Vreemden H3584 [H8691] hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen H241 ; zo haast als [hun] oor H8085 [H8800] [van] [mij] hoorde H8085 [H8735] , hebben zij mij gehoorzaamd.
  46 H1121 H5236 Vreemden H5034 [H8799] zijn vervallen H2296 [H8799] , en hebben zich aangegord H4480 uit H4526 hun sloten.
  47 H3068 De HEERE H2416 leeft H1288 [H8803] , en geloofd H6697 zij mijn Rotssteen H7311 [H8799] ; en verhoogd H430 zij God H6697 , de Rotssteen H3468 mijns heils!
  48 H410 De God H5360 , Die mij volkomene wraak H5414 [H8802] geeft H5971 , en de volken H8478 onder H3381 [H8688] mij nederwerpt;
  49 H3318 [H8688] En Die mij uitvoert H4480 van H341 [H8802] mijn vijanden H7311 [H8787] ; en Gij verhoogt H4480 mij boven H6965 [H8801] degenen, die tegen mij opstaan H5337 [H8686] ; Gij redt H4480 mij van H376 den man H2555 alles gewelds.
  50 H5921 H3651 Daarom H3068 zal ik U, o HEERE H3034 [H8686] , loven H1471 onder de heidenen H8034 , en Uw Naam H2167 [H8762] zal ik psalmzingen.
  51 H4024 H1431 [H8675] [Hij] is een Toren H3444 der verlossingen H4428 Zijns konings H6213 [H8802] , en Hij doet H2617 goedertierenheid H4899 aan Zijn gezalfde H1732 , aan David H2233 en aan zijn zaad H5704 , tot in H5769 eeuwigheid.