Joel

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Het woord H3068 des HEEREN H834 , dat H1961 [H8804] geschied is H413 tot H3100 Joel H1121 , den zoon H6602 van Pethuel:
  2 H8085 [H8798] Hoort H2063 dit H2205 , gij oudsten H238 [H8685] ! en neemt ter oren H3605 , alle H3427 [H8802] inwoners H776 des lands H2063 ! Is dit H1961 [H8804] geschied H3117 in uw dagen H518 , of ook H3117 in de dagen H1 uwer vaderen?
  3 H5608 [H8761] Vertelt H1121 uw kinderen H5921 daarvan H1121 , en [laat] [het] uw kinderen H1121 hun kinderen H1121 [vertellen], en derzelver kinderen H312 aan een ander H1755 geslacht.
  4 H1501 Wat de rups H3499 heeft overgelaten H697 , heeft de sprinkhaan H398 [H8804] afgegeten H697 , en wat de sprinkhaan H3499 heeft overgelaten H3218 , heeft de kever H398 [H8804] afgegeten H3218 , en wat de kever H3499 heeft overgelaten H2625 , heeft de kruidworm H398 [H8804] afgegeten.
  5 H6974 [H8685] Waakt op H7910 , gij dronkenen H1058 [H8798] ! en weent H3213 [H8685] , en huilt H3605 , alle H8354 H3196 [H8802] gij wijnzuipers H5921 ! om H6071 den nieuwen wijn H3588 , dewijl H6310 hij van uw mond H3772 [H8738] is afgesneden.
  6 H3588 Want H1471 een volk H5927 [H8804] is opgekomen H5921 over H776 mijn land H6099 , machtig H369 en zonder H4557 getal H8127 ; zijn tanden H8127 H738 zijn leeuwentanden H4973 , en het heeft baktanden H3833 eens ouden leeuws.
  7 H1612 Het heeft mijn wijnstok H7760 [H8804] gesteld H8047 tot een verwoesting H8384 , en mijn vijgeboom H7111 tot schuim H2834 [H8800] ; het heeft hem ganselijk H2834 [H8804] ontbloot H7993 [H8689] en nedergeworpen H8299 , zijn ranken H3835 [H8689] zijn wit geworden.
  8 H421 [H8798] Kermt H1330 , als een jonkvrouw H8242 , die met een zak H2296 [H8803] omgord is H5921 vanwege H1167 den man H5271 van haar jeugd.
  9 H4503 Spijsoffer H5262 en drankoffer H1004 is van het huis H3068 des HEEREN H3772 [H8717] afgesneden H3548 ; de priesters H3068 , des HEEREN H8334 [H8764] dienaars H56 [H8804] , treuren.
  10 H7704 Het veld H7703 [H8795] is verwoest H127 , het land H56 [H8804] treurt H3588 ; want H1715 het koren H7703 [H8795] is verwoest H8492 , de most H3001 [H8689] is verdroogd H3323 , de olie H535 [H8797] is flauw.
  11 H406 De akkerlieden H3001 [H8685] zijn beschaamd H3755 , de wijngaardeniers H3213 [H8685] huilen H5921 , om H2406 de tarwe H5921 en om H8184 de gerst H3588 , want H7105 de oogst H7704 des velds H6 [H8804] is vergaan.
  12 H1612 De wijnstok H3001 [H8689] is verdord H8384 , de vijgeboom H535 [H8797] is flauw H7416 ; de granaatappelboom H1571 , ook H8558 de palmboom H8598 en appelboom H3605 ; alle H6086 bomen H7704 des velds H3001 [H8804] zijn verdord H3588 ; ja H8342 de vrolijkheid H3001 [H8689] is verdord H4480 van H1121 H120 de mensenkinderen.
  13 H2296 [H8798] Omgordt u H5594 [H8798] , en rouwklaagt H3548 , gij priesters H3213 [H8685] ! huilt H8334 [H8764] , gij dienaars H4196 des altaars H935 [H8798] ! gaat in H3885 [H8798] , vernacht H8242 in zakken H8334 [H8764] , gij dienaars H430 mijns Gods H3588 ! want H4503 spijsoffer H5262 en drankoffer H4513 [H8738] is geweerd H4480 van H1004 het huis H430 uws Gods.
  14 H6942 [H8761] Heiligt H6685 een vasten H7121 H0 , roept H6116 een verbodsdag H7121 [H8798] uit H622 [H8798] , verzamelt H2205 de oudsten H3605 , en alle H3427 [H8802] inwoners H776 dezes lands H1004 , [ten] huize H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H2199 [H8798] , en roept H413 tot H3068 den HEERE.
  15 H162 Ach H3117 , die dag H3588 ! want H3117 de dag H3068 des HEEREN H7138 is nabij H7701 , en zal als een verwoesting H935 [H8799] komen H7706 van den Almachtige.
  16 H3808 Is niet H400 de spijze H5048 voor H5869 onze ogen H3772 [H8738] afgesneden H8057 ? Blijdschap H1524 en verheuging H1004 van het huis H430 onzes Gods?
  17 H6507 De granen H8478 zijn onder H4053 hun kluiten H5685 [H8804] verrot H214 , de schathuizen H8074 [H8738] zijn verwoest H4460 , de schuren H2040 [H8738] zijn afgebroken H3588 , want H1715 het koren H3001 [H8689] is verdord.
  18 H4100 O, hoe H584 [H8737] zucht H929 het vee H5739 H1241 , de runderkudden H943 [H8738] zijn bedwelmd H3588 , want H369 zij hebben geen H4829 weide H1571 , ook H5739 H6629 zijn de schaapskudden H816 [H8738] verwoest.
  19 H413 Tot H3068 U, o HEERE H7121 [H8799] ! roep ik H3588 ; want H784 een vuur H4999 heeft de weiden H4057 der woestijn H398 [H8804] verteerd H3852 , en een vlam H3605 heeft alle H6086 bomen H7704 des velds H3857 [H8765] aangestoken.
  20 H1571 Ook H6165 [H8799] schreeuwt H929 elk beest H7704 des velds H413 tot H3588 U; want H650 H4325 de waterstromen H3001 [H8804] zijn uitgedroogd H784 , en een vuur H4999 heeft de weiden H4057 der woestijn H398 [H8804] verteerd.
Reformed Dating