Joel 2

DSV_Strongs(i)
  1 H8628 [H8798] Blaast H7782 de bazuin H6726 te Sion H7321 [H8685] , en roept luide H2022 op den berg H6944 Mijner heiligheid H3605 ; laat alle H3427 [H8802] inwoners H776 des lands H7264 [H8799] beroerd zijn H3588 , want H3117 de dag H3068 des HEEREN H935 [H8804] komt H3588 , want H7138 hij is nabij.
  2 H3117 Een dag H2822 van duisternis H653 en donkerheid H3117 , een dag H6051 van wolken H6205 en dikke duisterheid H7837 , als de dageraad H6566 [H8803] uitgespreid H5921 over H2022 de bergen H7227 ; een groot H6099 en machtig H5971 volk H4480 , desgelijks van H5769 ouds H3808 niet H1961 [H8738] geweest is H310 , en na H3808 hetzelve niet H3254 [H8686] meer H5704 zal zijn tot H8141 in jaren H1755 van vele H1755 geslachten.
  3 H6440 Voor H398 [H8804] hetzelve verteert H784 een vuur H310 , en achter H3857 [H8762] hetzelve brandt H3852 een vlam H776 ; het land H6440 is voor H1588 H5731 hetzelve als een lusthof H310 , maar achter H8077 hetzelve een woeste H4057 wildernis H1571 , en ook H3808 is er geen H6413 ontkomen van hetzelve.
  4 H4758 De gedaante H4758 deszelven is als de gedaante H5483 van paarden H6571 , en als ruiters H3651 zo H7323 [H8799] zullen zij lopen.
  5 H7540 [H8762] Zij zullen daarhenen springen H6963 als een gedruis H4818 van wagenen H5921 , op H7218 de hoogten H2022 der bergen H6963 ; als het gedruis H3851 H784 ener vuurvlam H7179 , die stoppelen H398 [H8802] verteert H6099 ; als een machtig H5971 volk H4421 , dat in slagorde H6186 [H8803] gesteld is.
  6 H6440 Van deszelfs aangezicht H5971 zullen de volken H2342 [H8799] in pijn zijn H3605 ; alle H6440 aangezichten H6908 [H8765] zullen betrekken H6289 [als] een pot.
  7 H1368 Als helden H7323 [H8799] zullen zij lopen H582 H4421 , als krijgslieden H2346 zullen zij de muren H5927 [H8799] beklimmen H3212 [H8799] ; en zij zullen daarhenen trekken H376 , een iegelijk H1870 in zijn wegen H734 , en zullen hun paden H3808 niet H5670 [H8762] verdraaien.
  8 H376 Ook zullen zij de een H251 den ander H3808 niet H1766 [H8799] dringen H3212 [H8799] ; zij zullen daarhenen trekken H1397 elk H4546 in zijn baan H5307 [H8799] ; en al vielen zij H1157 op H7973 een geweer H3808 , zij zouden niet H1214 [H8799] verwond worden.
  9 H5892 Zij zullen in de stad H8264 [H8799] omlopen H7323 [H8799] , zij zullen lopen H2346 op de muren H5927 [H8799] , zij zullen klimmen H1004 in de huizen H1157 ; zij zullen door H2474 de vensteren H935 [H8799] inkomen H1590 als een dief.
  10 H776 De aarde H7264 [H8804] is beroerd H6440 voor deszelfs aangezicht H8064 , de hemel H7493 [H8804] beeft H8121 ; de zon H3394 en maan H6937 [H8804] worden zwart H3556 , en de sterren H622 H0 trekken H5051 haar glans H622 [H8804] in.
  11 H3068 En de HEERE H5414 [H8804] verheft H6963 Zijn stem H6440 voor H2428 Zijn heir H3588 henen; want H4264 Zijn leger H3966 is zeer H7227 groot H3588 , want H6099 Hij is machtig H6213 [H8802] , doende H1697 Zijn woord H3588 ; want H3117 de dag H3068 des HEEREN H1419 is groot H3966 en zeer H3372 [H8737] vreselijk H3557 [H8686] , en wie zal hem verdragen?
  12 H6258 Nu dan H1571 ook H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H7725 [H8798] , bekeert u H5704 tot H3605 Mij met uw ganse H3824 hart H6685 , en dat met vasten H1065 en met geween H4553 , en met rouwklage.
  13 H7167 [H8798] En scheurt H3824 uw hart H408 en niet H899 uw klederen H7725 [H8798] , en bekeert u H413 tot H3068 den HEERE H430 , uw God H3588 ; want H1931 Hij H2587 is genadig H7349 en barmhartig H750 H639 , lankmoedig H7227 en groot H2617 van goedertierenheid H5162 [H8737] , en berouw hebbende H5921 over H7451 het kwade.
  14 H4310 Wie H3045 [H8802] weet H7725 [H8799] , Hij mocht Zich wenden H5162 [H8738] en berouw hebben H1293 ; en Hij mocht een zegen H310 achter H7604 [H8689] Zich overlaten H4503 [tot] spijsoffer H5262 en drankoffer H3068 voor den HEERE H430 , uw God.
  15 H8628 [H8798] Blaast H7782 de bazuin H6726 te Sion H6942 [H8761] , heiligt H6685 een vasten H7121 H0 , roept H6116 een verbodsdag H7121 [H8798] uit.
  16 H622 [H8798] Verzamelt H5971 het volk H6942 [H8761] , heiligt H6951 de gemeente H6908 [H8798] , vergadert H2205 de oudsten H622 [H8798] , verzamelt H5768 de kinderkens H7699 , en die de borsten H3243 [H8802] zuigen H2860 ; de bruidegom H3318 [H8799] ga uit H2315 zijn binnenkamer H3618 , en de bruid H2646 uit haar slaapkamer.
  17 H3548 Laat de priesters H3068 , des HEEREN H8334 [H8764] dienaars H1058 [H8799] , wenen H197 tussen het voorhuis H4196 en het altaar H559 [H8799] , en laat hen zeggen H2347 H5921 [H8798] : Spaar H5971 Uw volk H3068 , o HEERE H5414 H0 ! en geef H5159 Uw erfenis H408 niet H5414 [H8799] over H2781 tot een smaadheid H1471 , dat de heidenen H4910 [H8800] over hen zouden heersen H4100 ; waarom H5971 zouden zij onder de volken H559 [H8799] zeggen H346 : Waar H430 is hunlieder God?
  18 H3068 Zo zal de HEERE H7065 [H8762] ijveren H776 over Zijn land H5921 , en Hij zal H5971 Zijn volk H2550 [H8799] verschonen.
  19 H3068 En de HEERE H6030 [H8799] zal antwoorden H5971 en tot Zijn volk H559 [H8799] zeggen H2009 : Ziet H7971 [H8802] , Ik zend H1715 ulieden het koren H8492 , en den most H3323 , en de olie H853 , dat gij daarvan H7646 [H8804] verzadigd zult worden H3808 ; en Ik zal u niet H5750 meer H5414 [H8799] overgeven H2781 [tot] een smaadheid H1471 onder de heidenen.
  20 H6830 En Ik zal dien van het noorden H7368 H0 verre H4480 H5921 van H7368 [H8686] ulieden doen vertrekken H5080 [H8689] , en hem wegdrijven H413 in H6723 een dor H8077 en woest H776 land H6440 , zijn aangezicht H413 naar H6931 H3220 de Oostzee H5490 , en zijn einde H413 naar H314 de achterste H3220 zee H889 ; en zijn stank H5927 [H8804] zal opgaan H6709 , en zijn vuiligheid H5927 [H8799] zal opgaan H3588 ; want H1431 [H8689] hij heeft grote dingen H6213 [H8800] gedaan.
  21 H3372 [H8799] Vrees H408 niet H127 , o land H1523 [H8798] ! verheug u H8055 [H8798] , en wees blijde H3588 ; want H3068 de HEERE H1431 [H8689] heeft grote dingen H6213 [H8800] gedaan.
  22 H3372 [H8799] Vreest H408 niet H929 , gij beesten H7704 des velds H3588 ! want H4999 de weiden H4057 der woestijn H1876 [H8804] zullen [weder] jong gras voortbrengen H3588 ; want H6086 het geboomte H6529 zal zijn vrucht H5375 [H8804] dragen H1612 , de wijnstok H8384 en vijgeboom H2428 zullen hun vermogen H5414 [H8804] geven.
  23 H1121 En gij, kinderen H6726 van Sion H1523 [H8798] ! verheugt u H8055 [H8798] en zijt blijde H3068 in den HEERE H430 , uw God H3588 ; want H5414 [H8804] Hij zal u geven H4175 dien Leraar H6666 ter gerechtigheid H1653 ; en Hij zal u den regen H3381 [H8686] doen nederdalen H4175 , den vroegen regen H4456 en den spaden regen H7223 in de eerste [maand].
  24 H1637 En de dorsvloeren H4390 H0 zullen vol H1250 koren H4390 [H8804] zijn H3342 , en de perskuipen H8492 van most H3323 en olie H7783 [H8689] overlopen.
  25 H8141 Alzo zal Ik ulieden de jaren H7999 [H8765] vergelden H834 , die H697 de sprinkhaan H3218 , de kever H2625 , en de kruidworm H1501 , en de rups H398 [H8804] heeft afgegeten H1419 ; Mijn groot H2428 heir H834 , dat H7971 [H8765] Ik onder u gezonden heb.
  26 H398 [H8800] En gij zult overvloediglijk H7646 [H8800] en tot verzadiging H398 [H8804] eten H1984 [H8765] , en prijzen H8034 den Naam H3068 des HEEREN H430 , uw Gods H834 , Die H6381 [H8687] wonderlijk H5973 bij u H6213 [H8804] gehandeld heeft H5971 ; en Mijn volk H3808 zal niet H954 [H8799] beschaamd worden H5769 tot in eeuwigheid.
  27 H3045 [H8804] En gij zult weten H3588 , dat H589 Ik H7130 in het midden H3478 van Israel H589 ben, en [dat] Ik H3068 de HEERE H430 , uw God H369 , ben, en niemand H5750 meer H5971 ; en Mijn volk H3808 zal niet H954 [H8799] beschaamd worden H5769 in eeuwigheid.
  28 H310 H3651 En daarna H1961 [H8804] zal het geschieden H7307 , dat Ik Mijn Geest H8210 [H8799] zal uitgieten H5921 over H3605 alle H1320 vlees H1121 , en uw zonen H1323 en uw dochteren H5012 [H8738] zullen profeteren H2205 ; uw ouden H2472 zullen dromen H2492 [H8799] dromen H970 , uw jongelingen H2384 zullen gezichten H7200 [H8799] zien;
  29 H1571 Ja, ook H5921 over H5650 de dienstknechten H5921 , en over H8198 de dienstmaagden H1992 , zal Ik in die H3117 dagen H7307 Mijn Geest H8210 [H8799] uitgieten.
  30 H4159 En Ik zal wondertekenen H5414 [H8804] geven H8064 in den hemel H776 en op de aarde H1818 : bloed H784 , en vuur H8490 H6227 , en rookpilaren.
  31 H8121 De zon H2015 [H8735] zal veranderd worden H2822 in duisternis H3394 , en de maan H1818 in bloed H6440 , eer dat H1419 die grote H3372 [H8737] en vreselijke H3117 dag H3068 des HEEREN H935 [H8800] komt.
  32 H1921 [H8804] En het zal geschieden H3605 , al H834 wie H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8799] zal aanroepen H4422 [H8735] , zal behouden worden H3588 ; want H2022 op den berg H6726 Sions H3389 en te Jeruzalem H6413 zal ontkoming H1921 [H8799] zijn H3068 , gelijk als834 de HEERE H559 [H8804] gezegd heeft H8300 ; en dat, bij de overgeblevenen H834 , die H3068 de HEERE H7121 [H8802] zal roepen.