Joel

HOT(i) 1 דבר יהוה אשׁר היה אל יואל בן פתואל׃ 2 שׁמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושׁבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם׃ 3 עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר׃ 4 יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל׃ 5 הקיצו שׁכורים ובכו והיללו כל שׁתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם׃ 6 כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שׁניו שׁני אריה ומתלעות לביא׃ 7 שׂם גפני לשׁמה ותאנתי לקצפה חשׂף חשׂפה והשׁליך הלבינו שׂריגיה׃ 8 אלי כבתולה חגרת שׂק על בעל נעוריה׃ 9 הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משׁרתי יהוה׃ 10 שׁדד שׂדה אבלה אדמה כי שׁדד דגן הובישׁ תירושׁ אמלל יצהר׃ 11 הבישׁו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שׂערה כי אבד קציר שׂדה׃ 12 הגפן הובישׁה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השׂדה יבשׁו כי הבישׁ שׂשׂון מן בני אדם׃ 13 חגרו וספדו הכהנים הילילו משׁרתי מזבח באו לינו בשׂקים משׁרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך׃ 14 קדשׁו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישׁבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה׃ 15 אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשׁד משׁדי יבוא׃ 16 הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שׂמחה וגיל׃ 17 עבשׁו פרדות תחת מגרפתיהם נשׁמו אצרות נהרסו ממגרות כי הבישׁ דגן׃ 18 מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשׁמו׃ 19 אליך יהוה אקרא כי אשׁ אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השׂדה׃ 20 גם בהמות שׂדה תערוג אליך כי יבשׁו אפיקי מים ואשׁ אכלה נאות המדבר׃