Amos

HOT(i) 1 דברי עמוס אשׁר היה בנקדים מתקוע אשׁר חזה על ישׂראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואשׁ מלך ישׂראל שׁנתים לפני הרעשׁ׃ 2 ויאמר יהוה מציון ישׁאג ומירושׁלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבשׁ ראשׁ הכרמל׃ 3 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי דמשׂק ועל ארבעה לא אשׁיבנו על דושׁם בחרצות הברזל את הגלעד׃ 4 ושׁלחתי אשׁ בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד׃ 5 ושׁברתי בריח דמשׂק והכרתי יושׁב מבקעת און ותומך שׁבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה׃ 6 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי עזה ועל ארבעה לא אשׁיבנו על הגלותם גלות שׁלמה להסגיר לאדום׃ 7 ושׁלחתי אשׁ בחומת עזה ואכלה ארמנתיה׃ 8 והכרתי יושׁב מאשׁדוד ותומך שׁבט מאשׁקלון והשׁיבותי ידי על עקרון ואבדו שׁארית פלשׁתים אמר אדני יהוה׃ 9 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי צר ועל ארבעה לא אשׁיבנו על הסגירם גלות שׁלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים׃ 10 ושׁלחתי אשׁ בחומת צר ואכלה ארמנתיה׃ 11 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי אדום ועל ארבעה לא אשׁיבנו על רדפו בחרב אחיו ושׁחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שׁמרה נצח׃ 12 ושׁלחתי אשׁ בתימן ואכלה ארמנות בצרה׃ 13 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי בני עמון ועל ארבעה לא אשׁיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם׃ 14 והצתי אשׁ בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה׃ 15 והלך מלכם בגולה הוא ושׂריו יחדו אמר יהוה׃