Amos

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 De woorden H5986 van Amos H834 , die H5349 onder de veeherderen H1961 [H8804] was H8620 van Thekoa H834 , dewelk H2372 [H8804] hij gezien heeft H5921 over H3478 Israel H3117 , in de dagen H5818 van Uzzia H4428 , koning H3063 van Juda H3117 , en in de dagen H3379 van Jerobeam H1121 , zoon H3101 van Joas H4428 , koning H3478 van Israel H8141 ; twee jaren H6440 voor H7494 de aardbeving.
  2 H559 [H8799] En hij zeide H3068 : De HEERE H7580 [H8799] zal brullen H6726 uit Sion H6963 , en Zijn stem H5414 [H8799] verheffen H3389 uit Jeruzalem H4999 ; en de woningen H7462 [H8802] der herderen H56 [H8804] zullen treuren H7218 , en de hoogte H3760 van Karmel H3001 [H8804] zal verdorren.
  3 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H5921 : Om H7969 drie H6588 overtredingen H1834 van Damaskus H5921 , en om H702 vier H3808 zal Ik dat niet H7725 [H8686] afwenden H5921 ; omdat H1568 zij Gilead H1270 met ijzeren H2742 dorswagens H1758 [H8800] hebben gedorst.
  4 H784 Daarom zal Ik een vuur H1004 in het huis H2371 van Hazael H7971 [H8765] zenden H759 , dat zal de paleizen H1130 van Benhadad H398 [H8804] verteren.
  5 H1280 En Ik zal den grendel H1834 van Damaskus H7665 [H8804] verbreken H3772 [H8689] , en zal uitroeien H3427 [H8802] den inwoner H1237 H206 van Bikeat-aven H7626 , en dien, die den scepter H8551 [H8802] houdt H1004 H5731 H1040 [H8677] , uit Beth-eden H5971 ; en het volk H758 van Syrie H1540 [H8804] zal gevankelijk weggevoerd worden H7024 naar Kir H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE.
  6 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H5921 : Om H7969 drie H6588 overtredingen H5804 van Gaza H5921 , en om H702 vier H3808 zal Ik dat niet H7725 [H8686] afwenden H5921 ; omdat H1540 [H8687] zij [Mijn] [volk] gevankelijk hebben weggevoerd H8003 met een volkomen H1546 wegvoering H123 , om aan Edom H5462 [H8687] over te leveren.
  7 H784 Daarom zal Ik een vuur H7971 [H8765] zenden H2346 in den muur H5804 van Gaza H759 , dat zal haar paleizen H398 [H8804] verteren.
  8 H3427 [H8802] En Ik zal den inwoner H3772 [H8689] uitroeien H795 uit Asdod H7626 , en dien, die den scepter H8551 [H8802] houdt H831 , uit Askelon H3027 ; en Ik zal Mijn hand H7725 [H8689] wenden H5921 tegen H6138 Ekron H7611 , en het overblijfsel H6430 der Filistijnen H6 [H8804] zal vergaan H559 [H8804] , zegt H136 de Heere H3069 HEERE.
  9 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H5921 : Om H7969 drie H6588 overtredingen H6865 van Tyrus H5921 , en om H702 vier H3808 zal Ik dat niet H7725 [H8686] afwenden H5921 ; omdat H8003 zij [Mijn] [volk] met een volkomen H1546 wegvoering H5462 [H8687] hebben overgeleverd H123 aan Edom H3808 , en niet H2142 [H8804] gedacht H1285 aan het verbond H251 der broederen.
  10 H784 Daarom zal Ik een vuur H7971 [H8765] zenden H2346 in den muur H6865 van Tyrus H759 , dat zal haar paleizen H398 [H8804] verteren.
  11 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H5921 : Om H7969 drie H6588 overtredingen H123 van Edom H5921 , en om H702 vier H3808 zal Ik dat niet H7725 [H8686] afwenden H5921 ; omdat H251 hij zijn broederen H2719 met het zwaard H7291 [H8800] heeft vervolgd H7356 , en zijn barmhartigheden H7843 [H8765] verdorven H639 ; en dat zijn toorn H5703 eeuwiglijk H2963 [H8799] verscheurt H5678 , en hij zijn verbolgenheid H5331 altoos H8104 [H8804] behoudt.
  12 H784 Daarom zal Ik een vuur H7971 [H8765] zenden H8487 in Theman H759 , dat zal de paleizen H1224 van Bozra H398 [H8804] verteren.
  13 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H5921 : Om H7969 drie H6588 overtredingen H1121 der kinderen H5983 Ammons H5921 , en om H702 vier H3808 zal Ik dat niet H7725 [H8686] afwenden H5921 ; omdat H2030 zij de zwangere H1568 [vrouwen] van Gilead H1234 [H8800] hebben opengesneden H4616 , om H1366 hun landpale H7337 [H8687] te verwijden.
  14 H784 Daarom zal Ik een vuur H3341 [H8689] aansteken H2346 in den muur H7237 van Rabba H759 , dat zal haar paleizen H398 [H8804] verteren H8643 ; met een gejuich H3117 ten dage H4421 des strijds H5591 , met een onweder H3117 ten dage H5492 des wervelwinds.
  15 H4428 En hunlieder koning H1980 [H8804] zal gaan H1473 in de gevangenis H1931 , hij H8269 en zijn vorsten H3162 te zamen H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE.
Reformed Dating