Amos 5

DSV_Strongs(i)
  1 H8085 [H8798] Hoort H2088 dit H1697 woord H834 , dat H595 Ik H5921 over H5375 [H8802] ulieden ophef H7015 , een klaaglied H1004 , o huis H3478 Israels!
  2 H1330 De jonkvrouw H3478 Israels H5307 [H8804] is gevallen H3808 , zij zal niet H3254 [H8686] weder H6965 [H8800] opstaan H5203 [H8738] ; zij is verlaten H5921 op H127 haar land H369 , er is niemand H6965 [H8688] , die haar opricht.
  3 H3588 Want H3541 zo H559 [H8804] zegt H136 de Heere H3069 HEERE H5892 : De stad H3318 [H8802] , die uitgaat H505 [met] duizend H3967 , zal honderd H7604 [H8686] overhouden H3318 [H8802] , en die uitgaat H3967 [met] honderd H6235 , zal tien H7604 [H8686] overhouden H1004 , in het huis H3478 Israels.
  4 H3588 Want H3541 zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H1004 tot het huis H3478 Israels H1875 [H8798] : Zoekt H2421 [H8798] Mij, en leeft.
  5 H1875 [H8799] Maar zoekt H1008 Beth-el H408 niet H935 [H8799] , en komt H3808 niet H1537 te Gilgal H5674 H0 , en gaat H3808 niet H5674 [H8799] over H884 [naar] Ber-seba H3588 ; want H1537 Gilgal H1540 [H8800] zal voorzeker H1540 [H8799] gevankelijk worden weggevoerd H1008 , en Beth-el H1961 [H8799] zal worden H205 tot niet.
  6 H1875 [H8798] Zoekt H3068 den HEERE H2421 [H8798] , en leeft H6435 ; opdat Hij niet H6743 [H8799] doorbreke H1004 [in] het huis H3130 van Jozef H784 als een vuur H398 [H8804] , dat vertere H369 , zodat er niemand zij H3518 [H8764] , die het blusse H1008 in Beth-el;
  7 H4941 Die het recht H3939 in alsem H2015 [H8802] verkeren H6666 , en de gerechtigheid H776 ter aarde H3240 [H8689] doen liggen.
  8 H3598 Die het Zevengesternte H3685 en den Orion H6213 [H8802] maakt H6757 , en de doodsschaduw H1242 in den morgenstond H2015 [H8802] verandert H3117 , en den dag H3915 als den nacht H2821 [H8689] verduistert H4325 ; Die de wateren H3220 der zee H7121 [H8802] roept H8210 [H8799] , en giet ze uit H5921 op H6440 H776 den aardbodem H3068 , HEERE H8034 is Zijn Naam.
  9 H1082 [H8688] Die Zich verkwikt H7701 [door] verwoesting H5921 over H5794 een sterke H7701 ; zodat de verwoesting H935 [H8799] komt H5921 over H4013 een vesting.
  10 H8130 [H8804] Zij haten H8179 in de poort H3198 [H8688] dengene, die bestraft H8581 [H8762] , en hebben een gruwel H8549 van dien, die oprechtelijk H1696 [H8802] spreekt.
  11 H3651 H3282 Daarom, omdat H5921 gij den H1800 arme H1318 [H8780] vertreedt H4864 en een last H1250 koren H4480 van H3947 [H8799] hem neemt H1004 , zo hebt gij [wel] huizen H1129 [H8804] gebouwd H1496 van gehouwen steen H3808 , maar gij zult daarin niet H3427 [H8799] wonen H2531 ; gij hebt gewenste H3754 wijngaarden H5193 [H8804] geplant H3196 , maar gij zult derzelver wijn H3808 niet H8354 [H8799] drinken.
  12 H3588 Want H3045 [H8804] Ik weet H6588 , dat uw overtredingen H7227 menigvuldig H2403 , en uw zonden H6099 machtig vele H6887 [H8802] zijn; zij benauwen H6662 den rechtvaardige H3947 [H8802] , nemen H3724 zoengeld H5186 [H8689] , en verstoten H34 de nooddruftigen H8179 in de poort.
  13 H3651 Daarom H7919 [H8688] zal de verstandige H1931 te dier H6256 tijd H1826 [H8799] zwijgen H3588 , want H1931 het H7451 zal een boze H6256 tijd zijn.
  14 H1875 [H8798] Zoekt H2896 het goede H408 , en niet H7451 het boze H4616 , opdat H2421 [H8799] gij leeft H3651 ; en alzo H3068 zal de HEERE H430 , de God H6635 der heirscharen H1961 [H8799] , met ulieden zijn H834 , gelijk als H559 [H8804] gij zegt.
  15 H8130 [H8798] Haat H7451 het boze H157 [H8798] , en hebt lief H2896 het goede H3322 [H8685] , en bestelt H4941 het recht H8179 in de poort H194 , misschien H3068 zal de HEERE H430 , de God H6635 der heirscharen H3130 , aan Jozefs H7611 overblijfsel H2603 [H8799] genadig zijn.
  16 H3651 Daarom H3541 , zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H430 , de God H6635 der heirscharen H136 , de Heere H3605 : Op alle H7339 straten H4553 zal rouwklage H3605 zijn, en in alle H2351 wijken H559 [H8799] zullen zij zeggen H1930 : Och H1930 ! och H406 ! en zullen den akkerman H7121 [H8804] roepen H413 tot H60 treuren H4553 , en rouwklage H413 zal zijn bij H3045 H0 degenen, die verstand H5092 van kermen H3045 [H8802] hebben.
  17 H3605 Ja, in alle H3754 wijngaarden H4553 zal rouwklage H3588 zijn; want H7130 Ik zal door het midden H5674 [H8799] van u doorgaan H559 [H8804] ; zegt H3068 de HEERE.
  18 H1945 Wee H3068 dien, die des HEEREN H3117 dag H183 [H8693] begeren H4100 ! Waartoe H3117 toch zal ulieden de dag H3068 des HEEREN H1931 zijn? Hij H2822 zal duisternis H3808 wezen en geen H216 licht.
  19 H834 Als wanneer H376 iemand H5127 [H8799] vlood H4480 voor H6440 het aangezicht H738 eens leeuws H6293 [H8804] , en hem ontmoette H1677 een beer H935 [H8804] ; of dat hij kwam H1004 in een huis H5564 [H8804] , en leunde H3027 met zijn hand H5921 aan H7023 den wand H5391 [H8804] , en hem beet H5175 een slang.
  20 H3808 Zal dan niet H3068 des HEEREN H3117 dag H2822 duisternis H3808 zijn, en geen H216 licht H651 ? En donkerheid H3808 , zodat er geen H5051 glans aan zij?
  21 H8130 [H8804] Ik haat H3988 [H8804] , Ik versmaad H2282 uw feesten H6116 , en Ik mag uw verbods H3808 [dagen] niet H7306 [H8686] rieken.
  22 H3588 Want H518 ofschoon H5930 gij Mij brandofferen H5927 [H8686] offert H4503 , mitsgaders uw spijsofferen H3808 , Ik heb er [toch] geen H7521 [H8799] welgevallen aan H8002 ; en het dankoffer H4806 van uw vette H3808 [beesten] mag Ik niet H5027 [H8686] aanzien.
  23 H5493 H0 Doe H1995 het getier H7892 uwer liederen H4480 H5921 van H5493 [H8685] Mij weg H5035 ; ook mag Ik uwer luiten H2172 spel H3808 niet H8085 [H8799] horen.
  24 H4941 Maar laat het oordeel H1556 [H8735] zich daarhenen wenden H4325 als de wateren H6666 , en de gerechtigheid H386 als een sterke H5158 beek.
  25 H705 Hebt gij Mij veertig H8141 jaren H4057 in de woestijn H2077 slachtofferen H4503 en spijsoffer H5066 [H8689] toegebracht H1004 , o huis H3478 Israels?
  26 H5375 [H8804] Ja, gij droegt H5522 de tent H4428 van uw Melech H3594 , en den Kijun H6754 , uw beelden H3556 , de ster H430 uws gods H834 , dien H6213 [H8804] gij uzelf hadt gemaakt.
  27 H1540 [H8689] Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren H1973 , ver boven H1834 Damaskus H559 [H8804] henen, zegt H3068 de HEERE H8034 , Wiens Naam H430 is God H6635 der heirscharen.