Amos 8

DSV_Strongs(i)
  1 H136 De Heere H3069 HEERE H3541 deed mij aldus H7200 [H8689] zien H2009 ; en ziet H3619 , een korf H7019 met zomervruchten.
  2 H559 [H8799] En Hij zeide H4100 : Wat H7200 [H8802] ziet H859 gij H5986 , Amos H559 [H8799] ? En ik zeide H3619 : Een korf H7019 met zomervruchten H559 [H8799] . Toen zeide H3068 de HEERE H413 tot H7093 mij: Het einde H935 [H8804] is gekomen H413 over H5971 Mijn volk H3478 Israel H3254 [H8686] ; Ik zal het voortaan H3808 niet H5750 meer H5674 [H8800] voorbijgaan.
  3 H7892 Maar de gezangen H1964 des tempels H1931 zullen te dien H3117 dage H3213 [H8689] huilen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H7227 ; vele H6297 dode lichamen H3605 zullen er zijn, in alle H4725 plaatsen H2013 [H8761] zal men ze stilzwijgend H7993 [H8689] wegwerpen.
  4 H8085 [H8798] Hoort H2063 dit H34 , gij, die den nooddruftige H7602 [H8802] opslokt H7673 [H8687] ! en dat om te vernielen H6041 H6035 [H8675] de ellendigen H776 des lands;
  5 H559 [H8800] Zeggende H4970 : Wanneer H2320 zal de nieuwe maan H5674 [H8799] overgaan H7668 , dat wij leeftocht H7666 [H8686] mogen verkopen H7676 ? en de sabbat H1250 , dat wij koren H6605 [H8799] mogen openen H6994 [H8687] ? verkleinende H374 de efa H8255 , en den sikkel H1431 [H8687] vergrotende H5791 [H8763] , en verkeerdelijk handelende H4820 [met] bedrieglijke H3976 weegschalen;
  6 H1800 Dat wij de armen H3701 voor geld H7069 [H8800] mogen kopen H34 , en den nooddruftige H5275 om een paar schoenen H4651 ; dan zullen wij het kaf H1250 van het koren H7666 [H8686] verkopen.
  7 H3068 De HEERE H7650 [H8738] heeft gezworen H3290 bij Jakobs H1347 heerlijkheid H518 : Zo H3605 Ik al H4639 hun werken H5331 in eeuwigheid H7911 [H8799] zal vergeten!
  8 H776 Zou het land H5921 H2063 hierover H3808 niet H7264 [H8799] beroerd worden H3605 , en al H3427 [H8802] wie daarin woont H56 [H8804] treuren H3605 ? Ja, het zal geheel H5927 [H8804] oprijzen H2975 als een rivier H1644 [H8738] , en het zal heen en weder gedreven H8257 H8248 [H8738] en verdronken worden H216 , als [door] de rivier H4714 van Egypte.
  9 H1931 En het zal te dien H3117 dage H5002 [H8803] geschieden, spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H8121 , dat Ik de zon H6672 op den middag H935 [H8689] zal doen ondergaan H776 , en het land H216 bij lichten H3117 dage H2821 [H8689] verduisteren.
  10 H2282 En Ik zal uw feesten H60 in rouw H3605 , en al H7892 uw liederen H7015 in weeklage H2015 [H8804] veranderen H5921 , en op H3605 alle H4975 lenden H8242 een zak H5921 , en op H3605 alle H7218 hoofd H7144 kaalheid H5927 [H8689] brengen H7760 [H8804] ; en Ik zal het [land] stellen H60 in rouw H3173 , als er is over een enigen H319 [zoon], en deszelfs einde H4751 als een bitteren H3117 dag.
  11 H2009 Ziet H3117 , de dagen H935 [H8802] komen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H7458 , dat Ik een honger H776 in het land H7971 [H8689] zal zenden H3808 ; niet H7458 een honger H3899 naar brood H3808 , noch H6772 dorst H4325 naar water H3588 H518 , maar H8085 [H8800] om te horen H1697 de woorden H3068 des HEEREN.
  12 H5128 [H8804] En zij zullen zwerven H3220 van zee H5704 tot H3220 zee H6828 , en van het noorden H5704 tot H4217 het oosten H7751 [H8787] ; zij zullen omlopen H1697 om het woord H3068 des HEEREN H1245 [H8763] te zoeken H3808 , maar zullen het niet H4672 [H8799] vinden.
  13 H1931 Te dien H3117 dage H3303 zullen de schone H1330 jonkvrouwen H970 en de jongelingen H6772 van dorst H5968 [H8691] versmachten;
  14 H7650 [H8737] Die daar zweren H819 bij de schuld H8111 van Samaria H559 [H8804] , en zeggen H430 : [Zo] [waarachtig] [als] uw God H1835 van Dan H2416 leeft H1870 , en de weg H884 van Ber-seba H2416 leeft H5307 [H8804] ! en zij zullen vallen H3808 , en niet H5750 weder H6965 [H8799] opstaan.
Reformed Dating