Obadiah

DSV_Strongs(i)
  1 H2377 Het gezicht H5662 van Obadja H3541 . Alzo H559 [H8804] zegt H136 de Heere H3069 HEERE H123 van Edom H8052 : Wij hebben een gerucht H8085 [H8804] gehoord H4480 van H3068 den HEERE H6735 , en er is een gezant H7971 [H8795] geschikt H1471 onder de heidenen H6965 [H8798] : Staat op H6965 [H8799] , en laat ons opstaan H5921 tegen H4421 hen ten strijde.
  2 H2009 Ziet H6996 , Ik heb u klein H5414 [H8804] gemaakt H1471 onder de heidenen H859 , gij H3966 zijt zeer H959 [H8803] veracht.
  3 H2087 De trotsheid H3820 uws harten H5377 [H8689] heeft u bedrogen H7931 [H8802] ; hij, die daar woont H2288 in de kloven H5553 der steenrotsen H4791 , [in] zijn hoge H3427 [H8800] woning H3820 ; die in zijn hart H559 [H8802] zegt H4310 : Wie H776 zou mij ter aarde H3381 [H8686] nederstoten?
  4 H518 Al H1361 [H8686] verhieft gij u H5404 gelijk de arend H518 , en al H7760 [H8800] steldet gij H7064 uw nest H996 tussen H3556 de sterren H4480 , zo zal Ik u van H8033 daar H3381 [H8686] nederstoten H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE.
  5 H518 Zo H1590 er dieven H518 , zo H7703 H3915 [H8802] er nachtrovers H935 [H8804] tot u gekomen waren H349 [hoe H1820 [H8738] zijt gij uitgeroeid H3808 !], zouden zij niet H1589 [H8799] gestolen hebben H1767 zoveel hun genoeg H518 ware? Zo H1219 [H8802] er wijnlezers H935 [H8804] tot u gekomen waren H3808 , zouden zij niet H5955 een nalezing H7604 [H8686] hebben overgelaten?
  6 H349 Hoe H6215 zijn Ezau's H2664 [H8738] [goederen] nagespeurd H4710 , zijn verborgen H1158 [H8738] [schatten] opgezocht!
  7 H3605 Al H582 H1285 uw bondgenoten H5704 hebben u tot H1366 aan de landpale H7971 [H8765] uitgeleid H582 H7965 ; uw vredegenoten H5377 [H8689] hebben u bedrogen H3201 [H8804] , zij hebben u overmocht H3899 ; [die] uw brood H4204 [eten], zullen een gezwel H7760 [H8799] onder u zetten H369 , er is geen H8394 verstand in hem.
  8 H3808 Zal het niet H1931 te dien H3117 dage H5002 [H8803] zijn, spreekt H3068 de HEERE H2450 , dat Ik de wijzen H4480 uit H123 Edom H8394 , en het verstand H4480 uit H6215 Ezau's H2022 gebergte H6 [H8689] zal doen vergaan?
  9 H1368 Ook zullen uw helden H8487 , o Theman H2865 [H8804] ! versaagd zijn H4616 ; opdat H376 een ieder H4480 uit H6215 Ezau's H2022 gebergte H6993 door den moord H3772 [H8735] worde uitgeroeid.
  10 H4480 Om H2555 het geweld H251 , begaan aan uw broeder H3290 Jakob H955 , zal schaamte H3680 [H8762] u bedekken H3772 [H8738] ; en gij zult uitgeroeid worden H5769 in eeuwigheid.
  11 H3117 Ten dage H4480 H5048 als gij tegenover H5975 [H8800] stondt H3117 , ten dage H2114 [H8801] als de uitlanders H2428 zijn heir H7617 [H8800] gevangen voerden H5237 , en de vreemden H8179 tot zijn poorten H935 [H8804] introkken H5921 , en over H3389 Jeruzalem H1486 het lot H3032 [H8804] wierpen H859 , waart gij H1571 ook H259 als een H4480 van hen.
  12 H408 Toen zoudt gij niet H7200 [H8799] gezien hebben H3117 op den dag H251 uws broeders H3117 , den dag H5235 zijner vervreemding H408 ; noch H8055 [H8799] u verblijd hebben H1121 over de kinderen H3063 van Juda H3117 , ten dage H6 [H8800] huns ondergangs H408 ; noch H6310 uw mond H1431 [H8686] groot gemaakt hebben H3117 , ten dage H6869 der benauwdheid;
  13 H408 Noch H8179 ter poorte H5971 Mijns volks H935 [H8799] ingegaan zijn H3117 , ten dage H343 huns verderfs H408 ; noch H7200 [H8799] gezien hebben H1571 , ook H859 gij H7451 , op zijn kwaad H3117 , ten dage H343 zijns verderfs H408 ; noch H7971 [H8799] [uw] [handen] uitgestrekt hebben H2428 aan zijn heir H3117 , ten dage H343 zijns verderfs;
  14 H408 Noch H5975 [H8799] gestaan hebben H5921 op H6563 de wegscheiding H6412 , om zijn ontkomenen H3772 [H8687] uit te roeien H408 ; noch H8300 zijn overgeblevenen H5462 [H8686] overgeleverd hebben H3117 , ten dage H6869 der benauwdheid.
  15 H3588 Want H3117 de dag H3068 des HEEREN H7138 is nabij H5921 , over H3605 al H1471 de heidenen H834 ; gelijk als H6213 [H8804] gij gedaan hebt H6213 [H8735] , zal u gedaan worden H1576 ; uw vergelding H7218 zal op uw hoofd H7725 [H8799] wederkeren.
  16 H3588 Want H834 gelijk H8354 [H8804] gijlieden gedronken hebt H5921 op H2022 den berg H6944 Mijner heiligheid H3605 , [zo] zullen al H1471 de heidenen H8548 geduriglijk H8354 [H8799] drinken H8354 [H8804] ; ja, zij zullen drinken H3886 [H8804] en inzwelgen H1961 [H8804] , en zullen zijn H3808 als of zij er niet H1961 [H8804] geweest waren.
  17 H2022 Maar op den berg H6726 Sions H6413 zal ontkoming H1961 [H8799] zijn H6944 , en hij zal een heiligheid H1961 [H8804] zijn H1004 ; en die van het huis H3290 Jakobs H4180 zullen hun erfgoederen H3423 [H8804] erfelijk bezitten.
  18 H3290 En Jakobs H1004 huis H784 zal een vuur H1961 [H8804] zijn H3130 , en Jozefs H1004 huis H3852 een vlam H6215 , en Ezau's H1004 huis H7179 tot een stoppel H1814 [H8804] ; en zij zullen tegen hen ontbranden H398 [H8804] , en zullen ze verteren H6215 , zodat Ezau's H1004 huis H3808 geen H8300 overgeblevene H1961 [H8799] zal hebben H3588 ; want H3068 de HEERE H1696 [H8765] heeft het gesproken.
  19 H5045 En die van het zuiden H6215 zullen Ezau's H2022 gebergte H8219 , en die van de laagte H6430 zullen de Filistijnen H3423 [H8804] erfelijk bezitten H7704 ; ja, zij zullen het veld H669 van Efraim H7704 en het veld H8111 van Samaria H3423 [H8804] erfelijk bezitten H1144 ; en Benjamin H1568 Gilead.
  20 H1546 En de gevankelijk weggevoerden H2088 van dit H2426 heir H1121 der kinderen H3478 Israels H834 , hetgeen H3669 der Kanaanieten H5704 was, tot H6886 Zarfath H1546 toe; en de gevankelijk weggevoerden H3389 van Jeruzalem H834 , hetgeen H5614 in Sefarad H5892 is, zij zullen de steden H5045 van het zuiden H3423 [H8799] erfelijk bezitten.
  21 H3467 [H8688] En er zullen heilanden H2022 op den berg H6726 Sions H5927 [H8804] opkomen H6215 , om Ezau's H2022 gebergte H8199 [H8800] te richten H4410 ; en het koninkrijk H3068 zal des HEEREN H1961 [H8804] zijn.
Reformed Dating