Jonah

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 En het woord H3068 des HEEREN H1961 [H8804] geschiedde H413 tot H3124 Jona H1121 , den zoon H573 van Amitthai H559 [H8800] , zeggende:
  2 H6965 [H8798] Maak u op H3212 [H8798] , ga H413 naar H1419 de grote H5892 stad H5210 Nineve H7121 [H8798] , en predik H5921 tegen H3588 haar; want H7451 hunlieder boosheid H5927 [H8804] is opgeklommen H6440 voor Mijn aangezicht.
  3 H3124 Maar Jona H6965 [H8799] maakte zich op H1272 [H8800] om te vluchten H8659 naar Tarsis H4480 , van H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN H3381 [H8799] ; en hij kwam af H3305 te Jafo H4672 [H8799] , en vond H591 een schip H935 [H8802] , gaande H8659 naar Tarsis H5414 [H8799] , en hij gaf H7939 de vracht H3381 [H8799] daarvan, en ging neder H5973 in hetzelve, om met H935 [H8800] henlieden te gaan H8659 naar Tarsis H4480 , van H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN.
  4 H3068 Maar de HEERE H2904 [H8689] wierp H1419 een groten H7307 wind H413 op H3220 de zee H1961 [H8799] ; en er werd H1419 een grote H5591 storm H3220 in de zee H591 , zodat het schip H2803 [H8765] dacht H7665 [H8736] te breken.
  5 H3372 [H8799] Toen vreesden H4419 de zeelieden H2199 [H8799] , en riepen H376 een iegelijk H413 tot H430 zijn god H2904 [H8686] , en wierpen H3627 de vaten H834 , die H591 in het schip H413 waren, in H3220 de zee H4480 H5921 , om [het] van H7043 [H8687] dezelve te verlichten H3124 ; maar Jona H3381 [H8804] was nedergegaan H413 aan H3411 de zijden H5600 van het schip H7901 [H8799] , en lag neder H7290 [H8735] , en was met een diepen slaap bevangen.
  6 H7227 H2259 En de opperschipper H7126 [H8799] naderde H413 tot H559 [H8799] hem, en zeide H4100 tot hem: Wat H7290 [H8737] is u, gij hardslapende H6965 [H8798] ? Sta op H7121 [H8798] , roep H413 tot H430 uw God H194 , misschien H430 zal die God H6245 [H8691] aan ons gedenken H3808 , dat wij niet H6 [H8799] vergaan.
  7 H559 [H8799] Voorts zeiden zij H376 , een ieder H413 tot H7453 zijn metgezel H3212 [H8798] : Komt H1486 , en laat ons loten H5307 [H8686] werpen H3045 [H8799] , opdat wij mogen weten H7945 , om wiens wil H2063 ons dit H7451 kwaad H5307 [H8686] [overkomt]. Alzo wierpen zij H1486 loten H1486 , en het lot H5307 [H8799] viel H5921 op H3124 Jona.
  8 H559 [H8799] Toen zeiden zij H413 tot H5046 [H8685] hem: Verklaar H4994 ons nu H834 , om H4310 wiens H2063 wil ons dit H7451 kwaad H4100 [overkomt]. Wat H4399 is uw werk H4480 en van H370 waar H935 [H8799] komt gij H4100 ? Welk H776 is uw land H4480 H2088 en van H335 welk H5971 volk H859 zijt gij?
  9 H559 [H8799] En hij zeide H413 tot H595 hen: Ik H5680 ben een Hebreer H589 ; en ik H3373 vreze H3068 den HEERE H430 , den God H8064 des hemels H834 , Die H3220 de zee H3004 en het droge H6213 [H8804] gemaakt heeft.
  10 H3372 [H8799] Toen vreesden H582 die mannen H1419 [met] grote H3374 vreze H559 [H8799] , en zeiden H413 tot H4100 hem: Wat H2063 hebt gij dit H6213 [H8804] gedaan H3588 ? Want H582 de mannen H3045 [H8804] wisten H3588 , dat H1931 hij H4480 van H3068 des HEEREN H6440 aangezicht H1272 [H8802] vlood H3588 ; want H5046 [H8689] hij had het hun te kennen gegeven.
  11 H559 [H8799] Voorts zeiden zij H413 tot H4100 hem: Wat H6213 [H8799] zullen wij u doen H3220 , opdat de zee H8367 [H8799] stil worde H4480 H5921 van H3588 ons? Want H3220 de zee H1980 [H8802] werd hoe langer hoe H5590 [H8802] onstuimiger.
  12 H559 [H8799] En hij zeide H413 tot H5375 [H8798] hen: Neemt mij op H2904 [H8685] , en werpt H413 mij in H3220 de zee H3220 , zo zal de zee H8367 [H8799] stil worden H4480 H5921 van H3588 ulieden; want H589 ik H3045 [H8802] weet H3588 , dat H2088 deze H1419 grote H5591 storm H7945 ulieden om mijnentwil H5921 over [komt].
  13 H582 Maar de mannen H2864 [H8799] roeiden H7725 [H8687] , om [het] [schip] weder te brengen H413 aan H3004 het droge H3201 [H8804] , doch zij konden H3808 niet H3588 ; want H3220 de zee H1980 [H8802] werd hoe langer hoe H5590 [H8802] onstuimiger H5921 tegen hen.
  14 H7121 [H8799] Toen riepen zij H413 tot H3068 den HEERE H559 [H8799] , en zeiden H577 : Och H3068 HEERE H4994 ! laat ons toch H408 niet H6 [H8799] vergaan H2088 om dezes H376 mans H5315 ziel H5414 [H8799] , en leg H408 geen H5355 H5355 [H8675] onschuldig H1818 bloed H5921 op H3588 ons; want H859 Gij H3068 , HEERE H6213 [H8804] ! hebt gedaan H834 , gelijk als H2654 [H8804] het U heeft behaagd.
  15 H5375 [H8799] En zij namen H3124 Jona H2904 [H8686] op, en wierpen H413 hem in H3220 de zee H5975 [H8799] . Toen stond H3220 de zee H2197 [stil] van haar verbolgenheid.
  16 H3372 [H8799] Dies vreesden H582 de mannen H3068 den HEERE H1419 [met] grote H3374 vreze H2076 [H8799] ; en zij slachtten H3068 den HEERE H2077 slachtoffer H5087 [H8799] , en beloofden H5088 geloften.
  17 H3068 De HEERE H4487 [H8762] nu beschikte H1419 een groten H1709 vis H3124 , om Jona H1104 [H8800] in te slokken H3124 ; en Jona H1961 [H8799] was H4578 in het ingewand H1709 van den vis H7969 , drie H3117 dagen H7969 en drie H3915 nachten.