Jonah 4

DSV_Strongs(i)
  1 H3415 [H8799] Dit verdroot H413 , H3124 Jona H1419 [met] groot H7451 verdriet H2734 [H8799] , en zijn [toorn] ontstak.
  2 H6419 [H8691] En hij bad H413 tot H3068 den HEERE H559 [H8799] , en zeide H577 : Och H3068 HEERE H2088 ! was dit H1697 mijn woord H3808 niet H5704 , als H5921 ik nog in H127 mijn land H1961 [H8800] was H5921 H3651 ? Daarom H6923 [H8765] kwam ik het voor H1272 [H8800] , vluchtende H8659 naar Tarsis H3588 ; want H3045 [H8804] ik wist H3588 , dat H859 Gij H2587 een genadig H7349 en barmhartig H410 God H750 H639 zijt, lankmoedig H7227 en groot H2617 van goedertierenheid H5162 [H8737] , en berouw hebbende H5921 over H7451 het kwaad.
  3 H6258 Nu dan H3068 , HEERE H3947 [H8798] ! neem H4994 toch H5315 mijn ziel H4480 van H3588 mij; want H2896 het is mij beter H4194 te sterven H4480 dan H2416 te leven.
  4 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H3190 [H8687] : Is uw [toorn] billijk H2734 [H8804] ontstoken?
  5 H3124 Jona H3318 H0 nu ging H4480 ter H5892 stad H3318 [H8799] uit H3427 [H8799] , en zette zich H4480 tegen H6924 het oosten H5892 der stad H6213 [H8799] ; en hij maakte H8033 zich aldaar H5521 een verdek H3427 [H8799] , en zat H8478 daaronder H6738 in de schaduw H5704 , totdat H7200 [H8799] hij zag H834 , wat H5892 van de stad H1961 [H8799] zou worden.
  6 H430 En God H3068 , de HEERE H4487 [H8762] , beschikte H7021 een wonderboom H5927 [H8799] , en deed hem opschieten H4480 H5921 boven H3124 Jona H6738 , opdat er schaduw H1961 [H8800] mocht zijn H5921 over H7218 zijn hoofd H5337 [H8687] , om hem te redden H4480 van H7451 zijn verdriet H3124 . En Jona H8055 [H8799] verblijdde zich H5921 over H7021 den wonderboom H1419 [met] grote H8057 blijdschap.
  7 H430 Maar God H4487 [H8762] beschikte H8438 een worm H4283 des anderen daags H5927 [H8800] in het opgaan H7837 van den dageraad H5221 [H8686] ; die stak H7021 den wonderboom H3001 [H8799] , dat hij verdorde.
  8 H1961 [H8799] En het geschiedde H8121 , als de zon H2224 [H8800] oprees H430 , dat God H2759 een stillen H6921 H7307 oostenwind H4487 [H8762] beschikte H8121 ; en de zon H5221 [H8686] stak H5921 op H7218 het hoofd H3124 van Jona H5968 [H8691] , dat hij amechtig werd H7592 [H8799] ; en hij wenste H5315 zijner ziel H4191 [H8800] te mogen sterven H559 [H8799] , en zeide H2896 : Het is mij beter H4194 te sterven H4480 dan H2416 te leven.
  9 H559 [H8799] Toen zeide H430 God H413 tot H3124 Jona H3190 [H8687] : Is uw [toorn] billijk H2734 [H8804] ontstoken H5921 over H7021 den wonderboom H559 [H8799] ? En hij zeide H3190 [H8687] : Billijk H2734 [H8804] is mijn [toorn] ontstoken H5704 ter H4194 dood toe.
  10 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H859 : Gij H2347 [H8804] verschoont H5921 den H7021 wonderboom H834 , aan welken H3808 gij niet H5998 [H8804] hebt gearbeid H3808 , noch H1431 [H8765] dien groot gemaakt H1121 ; die in een H3915 nacht H1961 [H8804] werd H1121 H3915 , en in een nacht H6 [H8804] verging;
  11 H589 En Ik H5921 zou die H1419 grote H5892 stad H5210 Nineve H3808 niet H2347 [H8799] verschonen H834 ? waarin H7235 [H8687] veel meer H8147 dan honderd H6240 en twintig H7239 duizend H120 mensen H3426 zijn H834 , die H3808 geen H3045 [H8804] onderscheid weten H996 tussen H3225 hun rechterhand H8040 , en hun linkerhand H7227 ; daartoe veel H929 vee?